งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2 ทำไม SchoolNet ริเริ่มโครงการอาสาสมัคร ปัจจุบันโครงการ SchoolNet มีสมาชิก ประมาณ 1,000 โรงเรียน และ ตั้งเป้าหมาย ปี 2542 จำนวน 1,500 โรงเรียน จุดประสงค์หนึ่งของโครงการ SchoolNet คือ Local Support แก่ โรงเรียน อาสาสมัครที่ดี จะทำให้สมาชิก SchoolNet สามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้ เกิดผลอย่างเต็มที่

3 สถานภาพของโรงเรียนที่เป็นสมาชิก ไม่เคยรู้จักและสัมผัสกับอินเทอร์เน็ตมา ก่อนเลย รู้จักอินเทอร์เน็ต แต่ไม่เข้าใจว่าจะ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่ ทราบว่าจะใช้ อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

4 อาสาสมัครจะช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างไร อาสาสมัครไม่เพียงแต่ช่วยเหลือ โรงเรียนด้านเทคนิคเท่านั้น แต่อาสาสมัคร ยังสามารถช่วยเหลือในการติดต่อ ประสานงาน และช่วยให้โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ SchoolNet ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด

5 อาสาสมัครคืออะไร ? ผู้ที่ตระหนักถึงประโยชน์ ที่เยาวชนของ ชาติจะได้รับจากการเรียนรู้ ใช้งาน ค้นคว้า ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือ โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต

6 อาสาสมัครมีประโยชน์อย่างไร ? ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคแก่ โรงเรียนอย่างรวดเร็ว ลดภาระค่าโทรศัพท์ทางไกลของ โรงเรียนต่างจังหวัดที่โทรมารับคำปรึกษา จากศูนย์บริการ SchoolNet โดยตรง เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการ เผยแพร่ข่าวสารและ กิจกรรมระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค อาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดัน ให้เกิดการรวมกลุ่มของโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการใช้ประโยชน์ จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

7 หน้าที่ของอาสาสมัคร ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ โรงเรียนใน SchoolNet ให้คำปรึกษาและความรู้ทางด้านการใช้ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูล โครงการ SchoolNet ส่งเสริมและพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตใน โรงเรียนและระหว่างกลุ่มโรงเรียน ร่วมประสานงานกับส่วนกลาง ช่วยเหลือโรงเรียนในการติดตั้งและดูแล Internet Server ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรให้กับ โรงเรียนในการสร้างเว็บเพจ

8 โครงการอาสาสมัคร โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เนคเทคประกาศรับ สมัครบุคคลทั่วไป เป็นอาสาสมัคร มีผู้สมัครเป็น อาสาสมัคร จำนวน 60 คน 23 จังหวัดทั่ว ประเทศ

9 สัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet และอาสาสมัคร สัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet เพื่อ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางที่ อาสาสมัครจะช่วยเหลือโรงเรียนใน ท้องถิ่นตน ร่วมกับอาสาสมัครจังหวัดสระบุรี คุณ อภิชาติ พุทธเจริญ จัดสัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet 19 โรงเรียน ร่วมกับอาสาสมัครจังหวัดจันทบุรี คุณจิ ระศักดิ์ สุวรรณโณ จัดสัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet 20 โรงเรียน

10 โครงการปฐมนิเทศอาสาสมัคร ได้ทุนสนับสนุน “ โครงการพัฒนาบุคลากร สำหรับเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ” จาก ACT/KENAN Institute Asia เป็นเงิน 754,9000 บาท จัดปฐมนิเทศอาสาสมัคร ในวันที่ กรกฎาคม 2542 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

11 วัตถุประสงค์ของโครงการปฐมนิเทศอาสาสมัคร สร้างความเข้าใจในโครงการ SchoolNet แก่อาสาสมัคร เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ โรงเรียนต่างจังหวัด ลดภาระค่าโทรศัพท์ทางไกลที่โรงเรียน โทรปรึกษา ผลักดันให้บุคลากร / องค์กร มีส่วนร่วมใน การพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตน

12 รายละเอียดของอาสาสมัคร อาสาสมัครจะมีอายุตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม วันที่ 31 มกราคม 2543 โครงการ SchoolNet จัดฝึกอบรมสัมมนา ให้อาสาสมัคร ซึ่งทางโครงการต้อง พิจารณาถึงความต้องการของอาสาสมัคร ส่วนใหญ่ SchoolNet จะมีเงินสนับสนุนกิจกรรมที่ ทางอาสาสมัครจะจัดร่วมกับโรงเรียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร

13 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google