งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2 ทำไม SchoolNet ริเริ่มโครงการอาสาสมัคร ปัจจุบันโครงการ SchoolNet มีสมาชิก ประมาณ 1,000 โรงเรียน และ ตั้งเป้าหมาย ปี 2542 จำนวน 1,500 โรงเรียน จุดประสงค์หนึ่งของโครงการ SchoolNet คือ Local Support แก่ โรงเรียน อาสาสมัครที่ดี จะทำให้สมาชิก SchoolNet สามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้ เกิดผลอย่างเต็มที่

3 สถานภาพของโรงเรียนที่เป็นสมาชิก ไม่เคยรู้จักและสัมผัสกับอินเทอร์เน็ตมา ก่อนเลย รู้จักอินเทอร์เน็ต แต่ไม่เข้าใจว่าจะ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่ ทราบว่าจะใช้ อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

4 อาสาสมัครจะช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างไร อาสาสมัครไม่เพียงแต่ช่วยเหลือ โรงเรียนด้านเทคนิคเท่านั้น แต่อาสาสมัคร ยังสามารถช่วยเหลือในการติดต่อ ประสานงาน และช่วยให้โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ SchoolNet ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด

5 อาสาสมัครคืออะไร ? ผู้ที่ตระหนักถึงประโยชน์ ที่เยาวชนของ ชาติจะได้รับจากการเรียนรู้ ใช้งาน ค้นคว้า ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือ โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต

6 อาสาสมัครมีประโยชน์อย่างไร ? ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคแก่ โรงเรียนอย่างรวดเร็ว ลดภาระค่าโทรศัพท์ทางไกลของ โรงเรียนต่างจังหวัดที่โทรมารับคำปรึกษา จากศูนย์บริการ SchoolNet โดยตรง เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการ เผยแพร่ข่าวสารและ กิจกรรมระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาค อาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดัน ให้เกิดการรวมกลุ่มของโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการใช้ประโยชน์ จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

7 หน้าที่ของอาสาสมัคร ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ โรงเรียนใน SchoolNet ให้คำปรึกษาและความรู้ทางด้านการใช้ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูล โครงการ SchoolNet ส่งเสริมและพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตใน โรงเรียนและระหว่างกลุ่มโรงเรียน ร่วมประสานงานกับส่วนกลาง ช่วยเหลือโรงเรียนในการติดตั้งและดูแล Internet Server ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรให้กับ โรงเรียนในการสร้างเว็บเพจ

8 โครงการอาสาสมัคร โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เนคเทคประกาศรับ สมัครบุคคลทั่วไป เป็นอาสาสมัคร มีผู้สมัครเป็น อาสาสมัคร จำนวน 60 คน 23 จังหวัดทั่ว ประเทศ

9 สัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet และอาสาสมัคร สัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet เพื่อ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางที่ อาสาสมัครจะช่วยเหลือโรงเรียนใน ท้องถิ่นตน ร่วมกับอาสาสมัครจังหวัดสระบุรี คุณ อภิชาติ พุทธเจริญ จัดสัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet 19 โรงเรียน ร่วมกับอาสาสมัครจังหวัดจันทบุรี คุณจิ ระศักดิ์ สุวรรณโณ จัดสัมมนากลุ่มย่อยสมาชิก SchoolNet 20 โรงเรียน

10 โครงการปฐมนิเทศอาสาสมัคร ได้ทุนสนับสนุน “ โครงการพัฒนาบุคลากร สำหรับเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ” จาก ACT/KENAN Institute Asia เป็นเงิน 754,9000 บาท จัดปฐมนิเทศอาสาสมัคร ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2542 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

11 วัตถุประสงค์ของโครงการปฐมนิเทศอาสาสมัคร สร้างความเข้าใจในโครงการ SchoolNet แก่อาสาสมัคร เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ โรงเรียนต่างจังหวัด ลดภาระค่าโทรศัพท์ทางไกลที่โรงเรียน โทรปรึกษา ผลักดันให้บุคลากร / องค์กร มีส่วนร่วมใน การพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตน

12 รายละเอียดของอาสาสมัคร อาสาสมัครจะมีอายุตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2542 - วันที่ 31 มกราคม 2543 โครงการ SchoolNet จัดฝึกอบรมสัมมนา ให้อาสาสมัคร ซึ่งทางโครงการต้อง พิจารณาถึงความต้องการของอาสาสมัคร ส่วนใหญ่ SchoolNet จะมีเงินสนับสนุนกิจกรรมที่ ทางอาสาสมัครจะจัดร่วมกับโรงเรียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร

13 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาสาสมัคร ดร. ดนัย มิลินทวณิช หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google