งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ประยุกต์ใช้ Web VPN (SSL VPN). วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งาน ระบบ intranet ที่เป็นภายใน และมีระบบงานที่เป็น backoffice ได้ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ประยุกต์ใช้ Web VPN (SSL VPN). วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งาน ระบบ intranet ที่เป็นภายใน และมีระบบงานที่เป็น backoffice ได้ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ประยุกต์ใช้ Web VPN (SSL VPN)

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งาน ระบบ intranet ที่เป็นภายใน และมีระบบงานที่เป็น backoffice ได้ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งาน ระบบ intranet ที่เป็นภายใน และมีระบบงานที่เป็น backoffice ได้ ทำให้สามารถประหยัด ค่าใช้จ่าย ทำให้สามารถประหยัด ค่าใช้จ่าย สามารถเข้าใช้งานระบบได้ สะดวกทุกพื้นที่ และมีความ ปลอดภัย สามารถเข้าใช้งานระบบได้ สะดวกทุกพื้นที่ และมีความ ปลอดภัย 2

3 ปัญหาที่พบ การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง สำนักงานใหญ่ กับสำนักงาน สาขาที่อยู่คนละพื้นที่ เป็น ลักษณะ PN โดยใช้การ เชื่อมต่อแบบ Leased Line ซึ่งมี ต้นทุนสูง เนื่องจากมีสำนักงาน สาขาตั้งอยู่หลายพื้นที่ของ ประเทศไทย จึงเกิดแนวคิดที่จะ เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกเข้า กับเครือข่ายภายใน ให้สามารถ ใช้งานได้เหมือนกับอยู่ใน เครือข่ายภายในของสำนักงาน ใหญ่ การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง สำนักงานใหญ่ กับสำนักงาน สาขาที่อยู่คนละพื้นที่ เป็น ลักษณะ PN โดยใช้การ เชื่อมต่อแบบ Leased Line ซึ่งมี ต้นทุนสูง เนื่องจากมีสำนักงาน สาขาตั้งอยู่หลายพื้นที่ของ ประเทศไทย จึงเกิดแนวคิดที่จะ เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกเข้า กับเครือข่ายภายใน ให้สามารถ ใช้งานได้เหมือนกับอยู่ใน เครือข่ายภายในของสำนักงาน ใหญ่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ ข้อมูลเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ ข้อมูลเป็นสำคัญ 3

4 VPN 4

5 VPN 5

6 ประเภทของ VPN แบ่งได้เป็น 3 ประเภท แบ่งได้เป็น 3 ประเภท – Access VPN – Intranet VPN – Extranet VPN 6

7 SSL 7

8 SSL 8

9 SSL 9

10 SSL 10

11 SSL 11

12 SSL 12

13 SSL VPN 13

14 SSL VPN DIAGRAM 14

15 บทวิเคราะห์ 15 การติดตั้งเครือข่ายแบบ Web SSL นั้น จะทำให้องค์กร ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะ ไม่ว่าผู้ใช้ขององค์กร จะอยู่ที่ใดในโลก ก็ สามารถเข้าถึง เครือข่าย VPN ของตนได้ โดยการต่อเชื่อม เข้ากับ Internet ทำให้ช่วย ลด ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อสื่อสาร และ สามารถ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ การดูแล รักษาระบบอีกด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้ เกิดความคล่องตัว ในการเปลี่ยนแปลง เช่น การขยายเครือข่าย ในอนาคต รวมทั้งยังทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่อง ของความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึง ข้อมูล และสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ตามระดับชั้นได้อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt การ ประยุกต์ใช้ Web VPN (SSL VPN). วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งาน ระบบ intranet ที่เป็นภายใน และมีระบบงานที่เป็น backoffice ได้ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google