งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสาร ข้อมูล การสื่อสาร ข้อมูล เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน อุปกรณ์ใน ระบบ อุปกรณ์ใน ระบบ เครือข่าย ประโยชน์ ของระบบ เครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสาร ข้อมูล การสื่อสาร ข้อมูล เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน อุปกรณ์ใน ระบบ อุปกรณ์ใน ระบบ เครือข่าย ประโยชน์ ของระบบ เครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสาร ข้อมูล การสื่อสาร ข้อมูล เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน อุปกรณ์ใน ระบบ อุปกรณ์ใน ระบบ เครือข่าย ประโยชน์ ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 การสื่อสาร ข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ หลักของการนำ การสื่อการ ข้อมูลมา ประยุกต์ใช้ใน องค์การ

4 เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก (computer network) คือ ระบบการสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้น ไป การที่ระบบเครือข่ายมี บทบาทสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความ ต้องการที่จะเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน เพื่อ เพิ่มความสามารถของระบบให้ สูงขึ้น และลดต้นทุนของระบบ โดยรวมลง

5 ชนิดของ เครือข่าย เครือข่ายภายใน หรือ แลน (Local Area Network: LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน แลนLAN เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายที่ ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร แวนWAN เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน แมน (Metropolitan area network : MAN) MAN

6 อุปกรณ์ในระบบ เครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้งาน ดังนี้  การ์ดเน็ตเวิร์ก  สายแลนด์  หัวต่อสาย เคเบิ้ล  หัวต่อสาย แลนด์  ฮับ  สวิตช์

7 องค์ประกอบ ของระบบ เครือข่าย 1) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึง คอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ให้บริการทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ 2) ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้ เป็นทางผ่าน ในการรับส่ง ข้อมูล ระหว่างผู้รับ (Receiver) และผู้ส่งข้อมูล (Transmitter) 3) สถานีงาน (Workstation or Terminal) หมายถึง อุปกรณ์ หรือเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมต่อ กับเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็น สถานีปลายทางหรือสถานี งาน 4) อุปกรณ์ในเครือข่าย

8 เครือข่าย แลน แลน ( Local Area Network หรือ LAN) หรือ ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ เป็นการ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมด โดยอาศัยสื่อกลาง มีการแบ่งแยกเครือข่าย ออกเป็น 2 รูปแบบการเชื่อมโยงคือ การ เชื่อมโยงภายในพื้นที่ระยะใกล้หรือ แลน (LAN) และการเชื่อมโยงระยะไกลหรือแวน (WAN) โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแลน มี 3 รูปแบบ คือคอมพิวเตอร์แวน Bus มีการรับส่งข้อมูลด้วย ความเร็ว 10-100 MB/s Star ทำหน้าที่เปรียบ ศูนย์กลางที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูล Ring เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไป ในทิศทางเดียวกัน

9 ข้อดีของ ระบบแลน 1. เนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ในวง LAN เดียวกันสามารถ ใช้ทรัพยากรที่มีในวง LAN ร่วมกันได้ ทำให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์ เป็นต้น 2. การขนย้ายข้อมูลระหว่าง เครื่องต่อเครื่องในระบบ ทำ ได้รวดเร็วกว่าการขนย้าย ข้อมูลด้วยแผ่นดิสเก็ต 3. เป็นระบบพื้นฐานในการ เชื่อมต่อเข้ากับ อินเทอร์เน็ต

10 ประโยชน์ของ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน สามารถติดต่อสื่อสาร ระยะไกลได้ สามารถประยุกต์ใช้ใน งานด้านธุรกิจได้ ความประหยัด ความเชื่อถือได้ของ ระบบงาน

11 - ค้นหาข้อมูล www.google.com - เว็บไซต์โรงเรียน www.trang2.go.th/wangwiset - ติดต่อผู้จัดทำ lovekad.6474@hotmail.com lovekad.6474@hotmail.com

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสาร ข้อมูล การสื่อสาร ข้อมูล เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน อุปกรณ์ใน ระบบ อุปกรณ์ใน ระบบ เครือข่าย ประโยชน์ ของระบบ เครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google