งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในระบบ เครือข่าย เครือข่ายแลน ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลาง ในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่ง กันและกัน

3 วัตถุประสงค์หลักของการนำการสื่อการข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ
เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจาก แหล่งกำเนิดข้อมูล เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่ารวดเร็ว เพื่อลดเวลาการทำงาน เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง ข่าวสาร เพื่อช่วยขยายการดำเนินการ องค์การ วัตถุประสงค์หลักของการนำการสื่อการข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ

4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก (computer network) คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้สูงขึ้น และลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง

5 ชนิดของเครือข่าย เครือข่ายภายใน หรือ แลน (Local Area Network: LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network : MAN)

6 อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้งาน ดังนี้ การ์ดเน็ตเวิร์ก สายแลนด์ หัวต่อสายเคเบิ้ล หัวต่อสายแลนด์ ฮับ สวิตช์

7 องค์ประกอบของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึงคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่าน ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผู้รับ (Receiver) และผู้ส่งข้อมูล (Transmitter) สถานีงาน (Workstation or Terminal) หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นสถานีปลายทางหรือสถานีงาน อุปกรณ์ในเครือข่าย องค์ประกอบของระบบเครือข่าย

8 เครือข่ายแลน แลน ( Local Area Network หรือ LAN) หรือ ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลาง มีการแบ่งแยกเครือข่ายออกเป็น 2 รูปแบบการเชื่อมโยงคือ การเชื่อมโยงภายในพื้นที่ระยะใกล้หรือ แลน (LAN) และการเชื่อมโยงระยะไกลหรือแวน (WAN) โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแลน มี 3 รูปแบบ คือ Bus มีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว MB/s Star ทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูล Ring เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน

9 1.เนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในวง LAN เดียวกันสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในวง LAN ร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์ เป็นต้น 2. การขนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องต่อเครื่องในระบบ ทำได้รวดเร็วกว่าการขนย้ายข้อมูลด้วยแผ่นดิสเก็ต 3. เป็นระบบพื้นฐานในการเชื่อมต่อเข้ากับ อินเทอร์เน็ต ข้อดีของระบบแลน

10 ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน สามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลได้ สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้ ความประหยัด ความเชื่อถือได้ของระบบงาน 

11 -ค้นหาข้อมูล www.google.com -เว็บไซต์โรงเรียน
-ติดต่อผู้จัดทำ

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google