งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์. ระบบ Internet &Intranet สสจ ขก Internet CAT ON NET 40/15 Mbps, 10/5 Mbps LAESELINE(GITS) 5 Mbps TOT ADSL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์. ระบบ Internet &Intranet สสจ ขก Internet CAT ON NET 40/15 Mbps, 10/5 Mbps LAESELINE(GITS) 5 Mbps TOT ADSL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 ระบบ Internet &Intranet สสจ ขก Internet CAT ON NET 40/15 Mbps, 10/5 Mbps LAESELINE(GITS) 5 Mbps TOT ADSL 6/512 Mbps Intranet ความเร็วในแต่ละแห่ง 2 Mbps (MPLS) รพท / รพช Intranet (MPLS) ความเร็วในแต่ละแห่ง 1 Mbps รพศ 3 Mbps รพสต ใช้ระบบ internet ผ่าน CAT Fiberoptic ADSL และ Aircard **** เน้นการใช้งานในระบบ Intranet ในการรับส่ง ข้อมูล 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม ของโรงพยาบาล

3 ระยะพื้นที่เป้าหมายระยะเวลา ดำเนินการ Phase 1 อ. เมือง, อ. มัญจาคีรี อ. โคกโพธิ์ ชัย, อ. ชุมแพ, อ. บ้านฝาง, อ. แวงใหญ่, อ. ซำสูง อ. พระยืน 1 ส. ค.-31 ต. ค. 55 Phase 2 อ. น้ำพอง อ. หนองเรือ อ. บ้านไผ่ อ. เปือยน้อย อ. พล อ. หนองสอง ห้อง อ. ชนบท อ. บ้านแฮด อ. โนนศิลา Phase 3 อ. กระนวน อ. อุบลรัตน์ อ. ภูผา ม่าน อ. เขาสวนกวาง อ. ภูเวียง อ. สีชมพู อ. หนองนาคา อ. เวียงเก่า หมายเหตุ Update 31 ส. ค. 55 รอ confirm CAT อีกครั้ง บ้านฝาง เมือง ซำสูง อยู่ในระหว่างจ้างเหมาเดินสาย fiber obtic อ. เมือง บ้านฝาง เหลือการนำอุปกรณ์ติดตั้ง แห่ง พย 55- ตค 56 พัฒนาเครือข่าย Internet เชื่อมโยงผ่าน Fiber Obtic ภายใน ปีงบประมาณ 2556 CAT ONNET 12/2 M มีค 56- ตค 57

4 Update 27/03/2013

5 1. มีความล่าช้าในการติดตั้ง เนื่องจากอุปกรณ์รับ สัญญาน (Router) ของ ISP ไม่เพียงพอภายหลัง ดำเนินการเดินสายภายนอก 2. CAT CDMA เดิมที่มีอยู่ใน รพ. สต. ไม่สามารถ รองรับ 3G ของ “my” ในระบบ HSPA ทำให้หน่วย บริการ รพ. สต. ที่ยังใช้ระบบ CAT CDMA เดิม ต้องมี ภาระด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และความเร็วและ คุณภาพ 3G แปรผันตามค่า PACKAGE (Fair Usage) 3. ค่าต่ออายุ MA firewall ต่อปีค่อนข้างสูง 4. การจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ Intranet มีค่อนข้าง น้อย ไม่ตระหนัก 5. ปัญหาการใช้งาน CMS เช่น Joomla ขาดการ Update Version ทำให้มีช่องโหว่ 6. เว็บไชต์ ยังไม่ได้มาตรฐานภาครัฐ ด้านเนื้อหา การเชื่อมโยง คุณลักษณะที่ควรมี และ ความ ปลอดภัย เนื่องจากถูกฝากไว้หลากหลาย HOSTING ปัญหาอุปสรรคด้านระบบเครือข่ายและ ความปลอดภัย

6 Social media

7

8

9

10

11 ที่มา http://www.statista.com/statistics/250927/number-of- registered-line-app-users-in-selected-countries/ http://www.statista.com/statistics/250927/number-of- registered-line-app-users-in-selected-countries/

12 Social media threats Information Warfare สงคราม ข่าวสาร Impersonation สร้าง Account หลอกลวง Violation of Privacy การ ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล Information Leakage ข้อมูล องค์กรรั่วไหล

13 ทิศทางด้านเครือข่ายและความ ปลอดภัย สสจ. ขอนแก่น ปี 2557 Network -Utilization ความคุ้มค่า เน้นการส่งข้อมูลรพ. ผ่าน Intranet MPLS -Remote access ควรทำ VPN สสจ. ขก. จะจัด ประชุม เทคนิคทำ VPN ด้วย Fortigate และ Software อื่น วันที่ 3 ธ. ค.56 เป้าหมาย Admin รพ และ ผู้สนใจ รวม 30 คน สถานที่จะแจ้งอีก ครั้ง - การขยายเครือข่าย CAT จะพยายามให้แล้วเสร็จ เร็วที่สุด POLICY กำหนดแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านสาธารณสุข เป็นลายลักษณ์อักษร การใช้งาน Social media ควรเป็นลายลักษณ์ อักษร และปรับตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน

14 -User Awareness สสจ ร่วมกับ CAT จัดหลักสูตร สสจ ก้าวไกลไปกับ CAT 25/11/56 ที รร โฆษะ - มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ หน่วยงานควรปรับให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูล ทิศทางด้านเครือข่ายและความ ปลอดภัย สสจ. ขอนแก่น ปี 2557

15


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์. ระบบ Internet &Intranet สสจ ขก Internet CAT ON NET 40/15 Mbps, 10/5 Mbps LAESELINE(GITS) 5 Mbps TOT ADSL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google