งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เนต สำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน โดย นางสาวสายสุณี สังข์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ รหัสนิสิต 44410496.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เนต สำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน โดย นางสาวสายสุณี สังข์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ รหัสนิสิต 44410496."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เนต สำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน โดย นางสาวสายสุณี สังข์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ รหัสนิสิต 44410496

2 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่ เกิน 1000 คน Mail Server Internet Server Clie nt H ub Internet Roun ter

3 1.Rounter ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบ อินเทอร์เนตไปยัง ISP 2.Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www, dns, proxy, Ftp ฯ 3.Mail Server ทำหน้าที่ให้บริการรับส่ง E-mail หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4.Hub ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network) ภายในโรงเรียน 5.Client หมายถึง เครื่อง User ที่ใช้เข้าสู่ ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เนต 6.Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 128 K องค์ประกอบ

4 หลักการทำงาน 1.Rounter จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยัง ISP จากนั้น 2.ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่า โรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออิน เทอร์เนต 3.Internet Server จะรับสัญญาณ Internet จาก ISP และพร้อมให้บริการแก่ User 5.User เริ่มขอใช้บริการ Internet (www, Ftp, Database, ฯ ) จาก Internet Server และ E- mail จาก Mail Server 6.Internet Server จะให้บริการ (DHCP) Internet แก่ ลูกข่ายและผู้ใช้ (Client & User) โดยแจก IP Address และให้บริการอื่นๆด้วย เช่น www, E-mail, Ftp, Database, ฯ

5 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1. Systemadmin ทำหน้าที่ดูแลรักษาระบบอิน เทอร์เนตให้สามารถทำงานได้ อย่างปกติและ จัดการเพิ่มลดแก้ไข ผู้ใช้อินเทอร์เนต จำนวน 1 คน 2. Webmaster ทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนา ควบคุมและดูแล Webpage ของโรงเรียน จำนวน 1 คน


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เนต สำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน โดย นางสาวสายสุณี สังข์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ รหัสนิสิต 44410496.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google