งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท โลโก้ โครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC) แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท โลโก้ โครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC) แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท โลโก้ โครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC) แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ

2 ที่มาของโครงการ

3 เป้าหมายของโครงการ วิธีก าร เครื่องชี้วัด 1 วัน

4 เครื่องชี้วัดโครงการ เก็บบันทึกอาการเสียเป็นระบบ Knowledge Base ระยะเวลาที่ใช้ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จากรับเรื่องจนใช้งานได้ ซ่อมเองได้เสร็จภายใน 1 วัน มีเครื่อง สำรองให้ใช้งาน ส่งซ่อมภายนอกสามารถติดตามงาน ซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน เพิ่มทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยจัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่ พนักงาน ปีละ 3 ครั้ง มีการจัดทำ PM ปีละ 4 ครั้ง เพื่อดูแลเครื่องให้อยู่ ในสภาพพร้อมที่ใช้งานอยู่เสมอ ( ลดค่าใช้จ่ายการ จ้างได้ปีละ 570,000 บาท )

5 แผนการแก้ไขปรับปรุงสถานภาพโครงการจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554

6 ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบหลังการปรับปรุง)

7 ข้อมูลบันทึกอาการ เสียตั้งแต่เริ่ม โครงการ จำนวน 231 หัวข้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ที่ซ่อมเองได้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน จำนวน 15 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ที่ส่งซ่อมแล้วสามารถ ติดตามงานซ่อมให้เสร็จ ภายใน 7 วัน จำนวน 33 เครื่อง เครื่องพิมพ์ที่ส่งซ่อมแล้ว สามารถติดตามงานซ่อมให้ เสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 6 เครื่อง จาก 8 เครื่อง เครื่องพิมพ์ที่แจ้งซ่อมแล้ว เสร็จภายใน 1 วัน จำนวน 53 เครื่อง จาก 56 เครื่อง ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบหลังการปรับปรุง)

8 จบการนำเสนอผลงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายสุริยา ชัยรุ่งมณีดำรง ประธานกลุ่ม 2. น. ส. วราภรณ์ ภาคีรักษ์ เลขานุการ 3. นายธัชชัย สุริยวงศ์ สมาชิก 4. นายสุบัน บุญธรรมสมาชิก 5. นายฉัตรชัย ทองศรี สมาชิก กลุ่ม : IT@CUBOOK นายเกรียงศักดิ์ หรรษา เวกที่ปรึกษากลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt บริษัท โลโก้ โครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC) แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google