งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เนตในโรงเรียนที่ผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เนตในโรงเรียนที่ผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เนตในโรงเรียนที่ผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน
โดย นางสาวสาวิตรี เข็มทิศ รหัส คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

2 ระบบอินเทอร์เนตในโรงเรียนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน
Mail Server Internet Internet Server Client Hub Leased line 128 K Router Client

3 องค์ประกอบของระบบ 1. Router จะทำหน้าที่เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนต ไปยัง ผู้ให้บริการอินเทอร์เนต ( Internet Service Provider ; ISP ) 2. Internet Server จะทำหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ เช่น www dns proxy Ftp ฯ 3. Mail Server จะทำหน้าที่ให้บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรารู้จักกันดี เรียกว่า นั่นเอง

4 องค์ประกอบของระบบ 4. Hub จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ไม่ใหญ่มากนัก เช่น ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 5. Client ก็คือเครื่องลูกข่ายปลายทางหรือ User นั่นเองซึ่งใช้เข้า สู่ ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เนต 6. Leased Line เป็นสัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความ เร็ว 128 K

5 หลักการทำงาน 1. Router จะเชื่อมต่ออินเทอร์เนตไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์ เนตหรือที่เรียกย่อ ๆว่า ISP 2. ISP จะตรวจสอบว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าเป็นก็จะทำ การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตให้สามารถใช้บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เนต 3. Internet Server จะรับสัญญาน Internet (IP Address) จาก ISP หมายเหตุ IP Address คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อม เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เนตในโลกโดยไม่ซ้ำกันเลย

6 หลักการทำงาน 4. Internet Server พร้อมให้บริการแก่เครื่องลูกข่าย ( User ) 5. User เริ่มขอใช้บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เนต เช่น www Ftp Database ฯ จาก Internet Server และ จาก Mail Server 6. Internet Server ให้บริการ(DHCP) Internet แก่ Client และ User โดยให้ IP Address และให้บริการอื่นๆด้วย เช่น www Ftp Database เป็นต้น

7 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
Systemadmin จำนวน 1 คน ทำหน้าที่ดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เนตให้สามารถทำงานได้อย่างปกติและจัดการเพิ่มลดแก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต Webmaster จำนวน 1 คน ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนาควบคุมดูแล ปรับปรุง Webpage ของโรงเรียนเพื่อให้ทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เนตในโรงเรียนที่ผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google