งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การทำงานเชิงรุก. KTA ModelSombat Boonyavanich2 การบริหารเชิงรุก  ส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย  สร้างเครือข่ายของทีมงานให้เข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การทำงานเชิงรุก. KTA ModelSombat Boonyavanich2 การบริหารเชิงรุก  ส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย  สร้างเครือข่ายของทีมงานให้เข้มแข็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การทำงานเชิงรุก

2 KTA ModelSombat Boonyavanich2 การบริหารเชิงรุก  ส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย  สร้างเครือข่ายของทีมงานให้เข้มแข็ง  เน้นที่ผลลัพธ์ด้วยการวัดประเมินผล  บริหารจากความเป็นจริงของข้อมูล  มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้  ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีสัญญาประชาคมกับทีมงาน  ให้ความสำคัญในการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

3 KTA ModelSombat Boonyavanich3 การดำเนินการเชิงรุก  การประสานสัมพันธ์ และทำงาน เป็นทีม  ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงานและองค์กรได้เป็น อย่างดี ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น ยอมรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงาน รวมทั้ง แสดงบทบาทของตนในสถานการณ์ต่างๆ ภายในทีมงานได้อย่างเหมาะสม

4 KTA ModelSombat Boonyavanich4 การวางแผนทำงานเชิงรุก  กำหนดทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน  ให้คำจำกัดความของผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ และ หลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผล  ให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยากร  แผนของฝ่าย/แผนก ต้องมีความสัมพันธ์กับแผนองค์กร  แผนปฏิบัติของผู้นำองค์กร  ระยะเวลาของแผนประมาณ 3-5 ปี  ต้องสร้างแผนแม่บทการพัฒนาองค์กร  กำหนดโดยผู้นำสูงสุดขององค์กร  กำหนดรายละเอียดของแผนพร้อมตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับรอบปีบัญชี  รวมตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายหลักในแต่ละระดับชั้น

5 KTA ModelSombat Boonyavanich5 รายการที่ต้องมีในแผนแม่บท  ต้องมีรายละเอียดประกอบดังนี้  ภารกิจ /Mission  วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  การประเมินศักยภาพ  การบริหารทุนในระยะยาว

6 KTA ModelSombat Boonyavanich6 รายละเอียดที่มุ่ง ปฏิบัติได้ทันที การลำดับความสำคัญของแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การวัดศักยภาพ ภารกิจ/วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการ เป้าหมายระยะยาวที่ ครอบคลุมทุกมิติ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การทำงานเชิงรุก. KTA ModelSombat Boonyavanich2 การบริหารเชิงรุก  ส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย  สร้างเครือข่ายของทีมงานให้เข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google