งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Faculty of Dentistry รายงานผลการดำเนินงานใน รอบ 1 ปี ของแต่ละโครงการ ของ รองคณบดี...................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Faculty of Dentistry รายงานผลการดำเนินงานใน รอบ 1 ปี ของแต่ละโครงการ ของ รองคณบดี..................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Faculty of Dentistry รายงานผลการดำเนินงานใน รอบ 1 ปี ของแต่ละโครงการ ของ รองคณบดี...................

2 Faculty of Dentistry โครงการ.............................................................. 1. ผู้รับผิดชอบหลัก :................................ หน่วยงานสนับสนุน :............................... 2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์............... พันธกิจด้าน..................... 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1....................................................................................... 3.2....................................................................................... 3.3......................................................................................

3 Faculty of Dentistry โครงการ ……………………………………. 4. แผน / ผลการปฏิบัติงาน ( แถบสี หมายถึง แผนการดำเนินงาน และเครื่องหมาย หมายถึง ผลการดำเนินงาน ) กิจกรรมปีงบประมาณ 2553 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.

4 Faculty of Dentistry 5. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPI) เป้าประสงค์ ( KPI) หน่วย นับ 2553 แผนที่ตั้งไว้ ผลการ ดำเนินงาน 6. สรุปผลการดำเนินงาน........................................................................................................................................ โครงการ …………………………………… … 7. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา........................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข..........................................................................................................................................


ดาวน์โหลด ppt Faculty of Dentistry รายงานผลการดำเนินงานใน รอบ 1 ปี ของแต่ละโครงการ ของ รองคณบดี...................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google