งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเดิมความเดิม คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการจัดระบบ การปลูกข้าวเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการปรับช่วงเวลา เป้าหมาย และงบประมาณแผนงานโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเดิมความเดิม คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการจัดระบบ การปลูกข้าวเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการปรับช่วงเวลา เป้าหมาย และงบประมาณแผนงานโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเดิมความเดิม คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการจัดระบบ การปลูกข้าวเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการปรับช่วงเวลา เป้าหมาย และงบประมาณแผนงานโครงการ จัดระบบการปลูกข้าวเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๔

3 ๑. วิกฤตน้ำ เกิดภาวะน้ำท่วม และขาดแคลนน้ำชลประทาน ๒. วิกฤตดิน ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม เนื่องจากไม่มีการพัก แปลงนาและทำการปรับปรุงบำรุงดิน ๓. วิกฤตศัตรูข้าว เกิดการสะสม ระบาดของโรคและแมลง เพราะศัตรูพืชมีอาหารกินตลอดเวลา ๔. ระบบนิเวศในนาข้าวถูกทำลาย เพราะมีการใช้สารเคมี ในปริมาณที่สูงจึงทำลายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในพื้นนา สภาพปัญหาสภาพปัญหา

4 วัตถุประสงค์โครงการวัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อจัดระบบการปลูกให้มีการปลูกข้าว ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยงดเว้นการปลูกข้าว แบบต่อเนื่องทั้งปี และปลูกข้าวพร้อมกัน ในพื้นที่โครงการชลประทานเดียวกัน ๒. เพื่อให้มีการใช้น้ำไม่เกินปริมาณน้ำต้นทุน ที่มีอยู่ ๓. เพื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว ๔. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในนาข้าวให้มีความ สมดุล ๕. ลดต้นทุนการผลิตข้าว และแก้ปัญหาทรัพยากรดิน เสื่อมโทรม

5 มาตรการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปีเพาะปลูก ๒๕๕๔/๕๕ (ด้านการเกษตร) มาตรการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ข้าวนาปรัง ๑. ลดต้นทุนการปลูกข้าว - การใช้ข้าวพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม - การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดินและส่งเสริมการใช้ปุ๋ย อินทรีย์และสารชีวภาพ - ลดการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ๒. เพิ่มคุณภาพผลผลิต - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม - เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูข้าว เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคข้าว ข้าววัชพืช และวัชพืชในนาข้าว เป็นต้น เพื่อการป้องกันกำจัด หากเกิดการระบาดขึ้น ๓. โครงการจัดระบบการปลูกข้าว มีการส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน แผนการส่งน้ำของโครงการ ชลประทานตามระบบการปลูกข้าวที่เกษตรกรตัดสินใจเลือก

6 การบูณาการโครงการจัดระบบการปลูกข้าวสนับสนุนนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งการบูณาการโครงการจัดระบบการปลูกข้าวสนับสนุนนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง นโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๔/๕๕ ปลูกรวม ๑๙.๒๓ ล้านไร่ (นาปรัง ๑๖.๗๐ ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก ๒.๕๓ ล้านไร่ นโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๔/๕๕ ปลูกรวม ๑๙.๒๓ ล้านไร่ (นาปรัง ๑๖.๗๐ ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก ๒.๕๓ ล้านไร่ ด้านการเกษตรด้านการเกษตร ด้านบริหารจัดการน้ำด้านบริหารจัดการน้ำ ข้าวนาปรังข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผักพืชไร่-พืชผัก โครงการจัดระบบการปลูกข้าวโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ข้าวนาปรังข้าวนาปรัง พืชไร่-พืชผักพืชไร่-พืชผัก พื้นที่จัดระบบ รวม ๔. ๖ ล้านไร่ - ปี ๒๕๕๔ ๑ แสนไร่ - ปี ๒๕๕๕ - ๕๗ ๔. ๕ ล้านไร่ ( ปีละ ๑. ๕ ล้านไร่ ) ปรับปรุงบำรุงดิน ( ปลูกพืชปุ๋ยสด / พืชหลังนา ) ตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุน / เพิ่มผลผลิตข้าว ( ให้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ) รักษาระบบนิเวศในนาข้าว บริหารจัดการแผนการส่งน้ำตาม การจัดระบบการปลูกข้าว ปีละ ๒ ครั้ง บริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่าง มีประสิทธิภาพ

7 พื้นที่เป้าหมายโครงการ ปี ๒๕๕๕ พื้นที่ดำเนินการจัดระบบการปลูกข้าว ๑.๕ ล้านไร่ ในเขตชลประทาน ๑๐ จังหวัด รวม ๑๗ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ได้แก่ จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง - ถั่วเขียว ๗๐๐,๐๐๐ ไร่ - พืชหลังนาชนิดอื่นๆ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ - พืชปุ๋ยสด ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ - ปลูกข้าวพร้อมกัน๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่เดียวกัน

8 พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕ ลำดับที่โครงการพื้นที่ชลประทาน ( ไร่ ) พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๕ ( ไร่ ) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมใน ปี ๒๕๕๕ กำหนดระยะเวลาที่จัดเวทีชุมชนรับฟัง ความคิดเห็น จำนวนครั้งที่จัด สัมมนา ช่วงเวลาปลูกพืชหลังนา / พืชปุ๋ยสด ๑บรมธาตุ๓๖๗, ๙๐๐๑๒๐, ๐๐๐๖, ๐๐๐ก. พ. - มี. ค. ๕๕๒๐๑ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒ชัณสูตร๔๗๕, ๐๐๐๑๒๗, ๐๐๐๖, ๓๐๐ก. พ. - มี. ค. ๕๕๒๐เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๓ยางมณี๒๐๗, ๔๒๑๘๐, ๗๒๙๒, ๗๑๐ก. พ. - มี. ค. ๕๕๑๒เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๔มโนรมย์๒๖๒, ๒๘๑๙๖, ๔๓๔๓, ๔๑๐ก. พ. - มี. ค. ๕๕๑๑เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๕ช่องแค๒๓๘, ๐๐๐๔๑, ๔๖๙๑, ๑๘๘ก. พ. - มี. ค. ๕๕๓เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๖โคกกะเทียม๑๙๖, ๐๐๐๗, ๒๓๙๔๓๐ก. พ. - มี. ค. ๕๕๒พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๕ ๗เริงราง๑๗๓, ๐๐๐๘๐, ๗๘๑๒, ๒๓๓ก. พ. - มี. ค. ๕๕๑๓เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๘มหาราช๔๒๒, ๐๐๐๑๕๓, ๘๗๑๕, ๒๕๐ก. พ. - มี. ค. ๕๕๒๐เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕ ๙คลองเพรียว - เสาไห้๑๓๕, ๓๐๐๒๘, ๔๖๔๑, ๐๙๔ก. พ. - มี. ค. ๕๕๕พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๐ป่าสักใต้๒๔๐, ๐๐๐๒๗, ๗๒๑๑, ๒๐๐ก. พ. - มี. ค. ๕๕๔พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๑นครหลวง๑๘๓, ๘๓๘๑๙, ๗๖๙๔๗๕ก. พ. - มี. ค. ๕๕๒มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑๒เขื่อนนเรศวร๙๔, ๘๐๐๓๕, ๒๐๐๓๕๐ก. พ. - มี. ค. ๕๕๒๑ กันยายน - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๑๓พลายชุมพล๒๑๘, ๐๐๐๘๕, ๔๐๖๒, ๒๔๕ก. พ. - มี. ค. ๕๕๘สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๑๔ดงเศรษฐี๑๘๖, ๐๐๐๓๐, ๐๐๐๑, ๑๒๐มี. ค. ๕๕๓สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๑๕ท่าบัว๑๖๘, ๔๐๐๘๐, ๘๔๐๑, ๘๔๗ก. พ. - มี. ค. ๕๕๗สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๑๖ชป. กำแพงเพชร๗๔๗, ๙๗๑๔๑๑, ๕๐๓๑๒, ๘๓๓ ธ. ค. ๕๔ - มี. ค. ๕๕ ๖๔เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๗ชป. นครสวรรค์๖๐๖, ๔๔๖๓๗, ๐๐๐๕๕๐ก. พ. - มี. ค. ๕๕๒กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๕ รวม๔, ๙๒๒, ๓๕๗๑, ๔๖๓, ๔๒๖๔๙, ๒๓๕ ๑๙๘

9 วิธีการดำเนินงานวิธีการดำเนินงาน รูปแบบการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕ รูป แบบ ที่ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา แผนการเพาะปลูกพืช / แผนการส่งน้ำ มี. ค. ๕๕ เม. ย. ๕๕พ. ค. ๕๕มิ. ย. ๕๕ก. ค. ๕๕ส. ค. ๕๕ก. ย. ๕๕ต. ค. ๕๕พ. ย. ๕๕ธ. ค. ๕๕ม. ค. ๕๖ ก. พ. ๕๖ มี. ค. ๕๖เม. ย. ๕๖พ. ค. ๕๖ ๑เขื่อนนเรศวร ๒ พลายชุมพล ดงเศรษฐี และท่าบัว ๓ชลประทานนครสวรรค์ ๔ชลประทานกำแพงเพชร ๕มโนรมย์ ช่องแค เริงราง และมหาราช ๖โคกกระเทียม และคลอง เพรียว-เสาไห้ ๗นครหลวง ๘บรมธาตุ ชัณสูตร และ ยางมณี ๙ป่าสักใต้ (ที่ลุ่ม) ๑๐ป่าสักใต้ (ที่ดอน) พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงที่แนะนำ สำหรับพื้นที่ที่มีระยะเวลาปลูกประมาณ ๑๐๐ วัน : กข๒๙ กข๔๓ และสุพรรณบุรี ๒ พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงที่แนะนำ สำหรับพื้นที่ที่มีระยะเวลาปลูก ๑๒๐ วัน : กข๓๑ กข๓๗ กข๔๑ กข๔๗ สุพรรณบุรี ๑ สุพรรณบุรี ๙๐ ชัยนาท ๑ และปทุมธานี ๑ เก็บเกี่ยว พืชหลังนา ( ถั่วเขียว, ข้าวโพดฝัก อ่อน, ข้าวโพดหวาน )/ พืชปุ๋ยสด / เว้นปลูก พืชหลังนา ( ถั่วเขียว, ข้าวโพดฝัก อ่อน, ข้าวโพดหวาน )/ พืชปุ๋ยสด / เว้นปลูก พืชหลังนา ( ถั่วเขียว, ข้าวโพดฝัก อ่อน, ข้าวโพดหวาน )/ พืชปุ๋ยสด / เว้นปลูก พืชหลังนา ( ถั่วเขียว, ข้าวโพดฝัก อ่อน, ข้าวโพดหวาน )/ พืชปุ๋ยสด / เว้นปลูก พืชหลังนา ( ถั่วเขียว, ข้าวโพดฝัก อ่อน, ข้าวโพดหวาน )/ พืชปุ๋ยสด / เว้นปลูก พืชหลังนา ( ถั่วเขียว, ข้าวโพดฝัก อ่อน, ข้าวโพดหวาน )/ พืชปุ๋ยสด / เว้นปลูก เตรียม แปลง เตรียม แปลง นาครั้งที่ ๑ พืชปุ๋ยสด/เว้นปลูก เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว นาครั้งที่ ๒ เตรียม แปลง เตรียม แปลง นาครั้งที่ ๑ พืชปุ๋ยสด/เว้นปลูก เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว นาครั้งที่ ๒ เตรียม แปลง เตรียม แปลง นาครั้งที่ ๑ เก็บเกี่ยว เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว นาครั้งที่ ๒ พืชหลังนา(ถั่วเขียว,ข้าวโพด ฝักอ่อน)/ พืชปุ๋ยสด/เว้นปลูก พืชหลังนา(ถั่วเขียว,ข้าวโพด ฝักอ่อน)/ พืชปุ๋ยสด/เว้นปลูก เว้นปลูก/พืชหลังนา(ถั่วเขียว,ข้าวโพดฝัก อ่อน,ข้าวโพดหวาน)/พืชปุ๋ยสด เว้นปลูก เตรียมแปลง เก็บเกี่ยว นาครั้งที่ ๑ เว้นปลูก เตรียม แปลง เตรียม แปลง เก็บ เกี่ยว เว้นปลูก เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว นาครั้งที่ ๒ เตรียม แปลง เตรียม แปลง นาครั้งที่ ๑ เก็บ เกี่ยว นาครั้งที่ ๒ พืชหลังนา ( ถั่วเขียว, ข้าวโพดฝัก อ่อน, ข้าวโพดหวาน )/ พืชปุ๋ยสด / เว้นปลูก พืชหลังนา ( ถั่วเขียว, ข้าวโพดฝัก อ่อน, ข้าวโพดหวาน )/ พืชปุ๋ยสด / เว้นปลูก เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว นาครั้งที่ ๑ นาครั้งที่ ๒ เก็บ เกี่ยว นาครั้งที่ ๑ เตรียม แปลง เตรียม แปลง นาครั้งที่ ๑ เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เตรียม แปลง เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว เก็บ เกี่ยว นาครั้งที่ ๒

10 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังตามระบบ การปลูกข้าวเดิมและระบบการปลูกข้าวใหม่ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังตามระบบ การปลูกข้าวเดิมและระบบการปลูกข้าวใหม่ รายการ ปี 2552 ปี 2553 ระบบการปลูกข้าวเดิมระบบการปลูกข้าวใหม่ระบบการปลูกข้าวเดิมระบบการปลูกข้าวใหม่ ต้นทุนรวมต่อไร่ ( บาท ) 4,5914,6644,5374,446 ผลผลิตต่อไร่ ( กก.) 679815595815 ต้นทุนรวมต่อตัน ( บาท ) 6,7605,7237,6255,455 ต้นทุนลดลงต่อตัน ( บาท ) 1,037 (6,760-5,723)2,170 (7,625-5,455) หมายเหตุ : 1. การลดปลูกข้าวนาปรัง ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 20% เป็น 815 กก./ ไร่ เนื่องจากใช้ เมล็ดพันธุ์ดีและมีการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม

11 รายได้และผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ในระบบใหม่เมื่อ เปรียบเทียบกับระบบการปลูกข้าวเดิม รายได้และผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ในระบบใหม่เมื่อ เปรียบเทียบกับระบบการปลูกข้าวเดิม ระบบปลูกต้นทุน (บาทไร่) รายได้ (บาท ไร่) ผลตอบแทน (บาทไร่) ๑. แบบเดิม ข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง(ครั้งที่ ๒) – ข้าวนาปรัง(ครั้งที่ ๓) 12,65613,9431,288 ๒. แบบใหม่ ข้าวนาปี - ข้าวนาปรัง – พืชหลังนาหรือ ข้าวนาปี - ข้าวนาปรัง - พืชหลังนา ๑. ข้าวนาปี-ถั่วเขียว-ข้าวนาปรัง 9,98114,3714,390 ๒. ข้าวนาปี-ข้าวโพดฝักอ่อน-ข้าวนาปรัง 10,97214,8843,912 ๓. ข้าวนาปี-ข้าวโพดหวาน-ข้าวนาปรัง 13,10314,8141,711 ๔. ข้าวนาปี-ถั่วเหลืองอายุสั้น-ข้าวนาปรัง 10,99913,6952,696 ๕. ข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ข้าวนาปรัง 11,61714,8733,255 ๖. ข้าวนาปี-ถั่วลิสง-ข้าวนาปรัง 12,21715,5983,381 หมายเหตุ :ใช้ข้อมูลปี ๒๕๕๓

12 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน รวม ๗ คณะ ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ ๓. จัดเวทีชุมชน ๔. เกษตรกรตัดสินใจเลือกระบบการปลูกข้าวใหม่ ๕. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงาน ๖. จัดทำคู่มือโครงการ วิธีการดำเนินงาน (ต่อ)

13 ๗. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ เทคโนโลยี การผลิตข้าว พืชหลังนา และพืชปุ๋ยสด ๘. จัดหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนาและ พืชปุ๋ยสด ๙. จัดงานรณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการ เรียนรู้ เห็นแนวทางในการปฏิบัติ ๑๐.ช่วยเหลือในการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิต พืชหลังนาที่เกิดจากการจัดระบบการปลูกข้าว

14 ๑.ตัวชี้วัดความสำเร็จของทั้งโครงการ ๑.๑ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าว พืช หลังนา พืชปุ๋ยสด ๑.๒ มีการปลูกข้าวไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ๑.๓ มีการบริหารจัดการการใช้น้ำตาม ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ตัวชี้วัดความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จ

15 ๒. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมโครงการ ที่กรมการข้าวดำเนินการ ๒.๑ จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องได้รับ ความรู้แนวทางการดำเนินงาน โครงการตามเป้าหมาย ๒.๒ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้แนว ทางการปฏิบัติในการจัดระบบการ ปลูกข้าว (ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และ การจัดงานรณรงค์) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ( ต่อ )

16 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ ที่ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของ โครงการ การดำเนินงานที่ต้องเน้น เป็นพิเศษ ๑. ผู้บริหารระดับกรม/คณะกรรมการต้องให้ ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการ และสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมบูรณาการตามโครงการ มีการมอบหมาย/สั่งการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการที่ ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีการบูรณา การในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน อื่นอย่างแท้จริง มีการประสานการดำเนินการ/ จัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ๓.มีการจัดประชุมในระดับส่วนกลาง/พื้นที่/จัด เวทีชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมี ความเข้าใจโครงการ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการให้ ความสำคัญในการเข้าร่วม ประชุมและร่วมเวทีชุมชน

17 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ ( ต่อ ) ที่ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ของโครงการ การดำเนินงานที่ต้องเน้นเป็น พิเศษ ๔. เกษตรกรละเว้นการปลูกข้าว แบบต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ บริหารระบบการปลูกข้าว และการ จัดการน้ำร่วมกับภาคราชการ และ องค์กรส่วนท้องถิ่น ๕.การติดตามประเมินผลโครงการ มีระบบการติดตามและประเมินผล โครงการอย่างต่อเนื่อง ๖.สนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่ ต่อเนื่อง บรรจุให้การจัดระบบการปลูกข้าว เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ อย่างต่อเนื่อง

18 ๑. เกษตรกร ต้นทุนการผลิตลดลงจากการ ใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม และ ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวมากขึ้น เพราะไม่ทำการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ไม่เสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ การปะปน ของข้าววัชพืช และการระบาดของศัตรู ข้าว เป็นผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

19 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ) ๒. ประเทศชาติ มีการบริหารจัดการน้ำอย่าง มีประสิทธิภาพ ลดภาระงบประมาณของ รัฐบาลในส่วนค่าใช้จ่าย หรือการจัดการ น้ำ และค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเกษตรกรจาก การเกิดภัยพิบัติ ระบบนิเวศน์ในพื้นที่นา เขตชลประทานดีขึ้น เพิ่มปริมาณผลผลิต พืชไร่บางชนิดและทดแทนการนำเข้า และลดการนำเข้าสารเคมีและปุ๋ยเคมีจาก ต่างประเทศ

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความเดิมความเดิม คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการจัดระบบ การปลูกข้าวเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการปรับช่วงเวลา เป้าหมาย และงบประมาณแผนงานโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google