งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมการข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมการข้าว

2 ความเป็นมา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร โดยดำเนินการ รวม 2 ครั้ง คือ  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม. มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 300 คน  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 230 คน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำระบบการปลูกข้าว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

3 ความเป็นมา (ต่อ) คณะอนุ กขช. ด้านการผลิต เห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 53 และให้นำเสนอ กขช. ต่อไป กขช. มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ และงบประมาณ จำนวน 2,180.36 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 53 และให้นำเสนอ ครม. ต่อไป

4 วิกฤตดิน วิกฤตศัตรู ข้าว ปลูกข้าวปีละ ไม่เกิน 2 ครั้ง ปลูกพืชหลังนา หรือเว้นปลูก จัดระบบการปลูกข้าวใหม่ โครงการส่งน้ำ เดียวกันปลูก พร้อมกัน พร้อมกัน ปลูกข้าว ต่อเนื่อง ปลูกข้าวไม่ พร้อมกัน “ วิกฤตคือโอกาส ” วิกฤตน้ำ กรอบแนวคิดโครงการจัดระบบการปลูกข้าว วิกฤตอื่น ๆ - ต้นทุนการผลิตสูง - ผลผลิตข้าว/คุณภาพข้าวต่ำ - ระบบนิเวศน์ถูกทำลาย

5 เป้าหมายการดำเนินงาน  ในระยะแรก 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี  พื้นที่ในการจัดระบบการปลูกข้าว เป็นพื้นที่นาปรังใน 22 จังหวัด เป้าหมายรวม 9,532,672 ไร่

6 แนวทางการดำเนินงาน  หลักการจัดระบบปลูกข้าวใหม่ แบ่งเป็น 4 ระบบ  ชนิดพันธุ์พืชหลังนา  ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 2553 – 2556 รวม 4 ปี  งบประมาณ 2,180.36 ล้านบาท  การบริหารจัดการโครงการ - รูปแบบคณะกรรมการ ( ระบบปลูกข้าว ) ( พืชหลังนา ) ( แผนปฏิบัติการ ) ( งบประมาณ ) ( การบริหาร )

7 มาตรการจูงใจ  มีการจัดสรรน้ำ ควบคุมการระบายระบบน้ำให้เป็นไป ตามแผนของการจัดระบบการปลูกข้าวอย่าง เคร่งครัด  การใช้สิทธิประกันรายได้ เกษตรกรจะใช้สิทธิ ประกันรายได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง  มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนา/พืชปุ๋ยสด  จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตพืชหลังนา และพืชปุ๋ยสด  ผ่อนปรนดอกเบี้ยและเลื่อนกำหนดเวลาชำระหนี้ ธ.ก.ส.

8 ผลประโยชน์ที่ได้รับ ประโยชน์ต่อเกษตรกร  ต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้เทคโนโลยี ที่ถูกต้องและเหมาะสม  ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวมากขึ้น ในระบบการปลูกข้าวใหม่ได้ผลตอบแทนสูง กว่าระบบการปลูกข้าวเดิมถึงไร่ละ 892 บาท

9  ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น และผลผลิตข้าว คุณภาพดีขึ้น  ระบบนิเวศน์ในพื้นที่นาดีขึ้น  มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งน้ำ และงบประมาณของรัฐ  เพิ่มปริมาณผลผลิตพืชไร่บางชนิด ทดแทน การทำนาข้าว  ลดการนำเข้าสารเคมี และปุ๋ยเคมีจากพื้นที่ ปลูกข้าว 3 ครั้ง 1.50 ล้านไร่ มูลค่าประมาณ 742 ล้านบาท ( ปริมาณน้ำ ) ประโยชน์ต่อประเทศโดยส่วนรวม ผลประโยชน์ที่ได้รับ

10 การจัดระบบการปลูกข้าวตามโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษา 48 โครงการ คือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 34 โครงการส่งน้ำฯ ลุ่มน้ำแม่กลอง 10 โครงการส่งน้ำฯ ลุ่มน้ำอื่น ๆ 4 โครงการส่งน้ำฯ การจัดระบบการปลูกข้าว ตามโครงการส่งน้ำ ( วิกฤติ )

11 ระบบการปลูก ช่วงเวลาปลูก มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. 1) ข้าว - ข้าว - พืชหลังนา 2) ข้าว - ข้าว - เว้นปลูก 3) ข้าว - พืชหลัง นา - ข้าว 3) ข้าว - เว้น ปลูก - ข้าว ข้าวนาปี ปลูกเก็บเกี่ยว ข้าวนาปรัง ปลูกเก็บเกี่ยว พืชหลังนา ปลูกเก็บเกี่ยว ปลูกเก็บเกี่ยว ปลูกเก็บเกี่ยว ปลูกเก็บเกี่ยวปลูกเก็บเกี่ยว ปลูกเก็บเกี่ยว ปลูกเก็บเกี่ยว แนวคิดในการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่เป็น 4 ระบบข้าวนาปี ข้าวนาปี ข้าวนาปี พืชหลังนา ปลูกเก็บเกี่ยว เว้นปลูก เว้นปลูก ข้าวนาปรัง ข้าวนาปรัง ข้าวนาปรัง ( แนวทาง 1)

12  ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน  พืชปุ๋ยสด ได้แก่ - ปอเทือง - โสนอัฟริกัน - ถั่วพร้า ฯลฯ พืชหลังนา ( แนวทาง 2)

13 กิจกรรมช่วงเวลาหน่วยงานหลักหน่วยงาน สนับสนุน 1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ก.ค. 2553กข.กสก. สศก. 2. ประชุมชี้แจง โครงการ ก.ค.- ส.ค. 2553กข.กสก. ชป. พด. กวก. กสส. สปก. กปศ. สศก. 3. ประชาสัมพันธ์ โครงการ ก.ค.- ธ.ค. 2553กสก. กข.ชป. สศก. กสส. พด. 4. การสำรวจ ความต้องการ เข้าร่วมโครงการ และการวิเคราะห์ ข้อมูล ส.ค.- ก.ย. 2553ชป. กสก.กสส. พด. กข. กปศ. สปก. 5. การจัดอบรม เกษตรกร ส.ค.- ต.ค. 2553ชป. กสก.กข. กวก. พด. แผนปฏิบัติงานโครงการ

14 กิจกรรมช่วงเวลาหน่วยงาน หลัก หน่วยงาน สนับสนุน 6. การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ พืชหลังนา/พืชปุ๋ยสด/ พืชอื่นๆ/ปัจจัยการผลิต ต.ค. - ธ.ค. 2553กวก. พด.กข. กสก. กปศ. 7. จัดหาตลาดเพื่อรองรับ ผลผลิตพืชหลังนา ม.ค. 2553 - มี.ค. 2554กสส. กสก.สศก. 8. ผ่อนปรนดอกเบี้ยต.ค. 2553 - ต.ค. 2554ธกส.กสก. กสส. 9. ติดตามนิเทศงานส.ค. 2553 - ต.ค. 2554กข. กสก. ชป. พด. กวก. กสส. สปก. กปศ. 10. ประเมินผลส.ค. 2553 - ต.ค. 2554สศก. ( แนวทาง 3) แผนปฏิบัติงานโครงการ (ต่อ)

15 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ รวมจำนวน 2,180,360,000 บาท โดยแยกเป็น 1) งบสนับสนุนโครงการ1,857,000,000 บาท (การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนา / พืชปุ๋ยสด/พืชอื่นๆ /ปัจจัยการผลิต) 2) บริหารโครงการ 305,360,000 บาท (ประชุมชี้แจง / จัดเวทีชุมชน / ประชาสัมพันธ์/สำรวจความ ต้องการและวิเคราะห์ข้อมูล/ จัดอบรม/จัดหาตลาด/ ประเมินผล/อำนวยการ ) งบประมาณโครงการ

16 รายละเอียดเป้าหมาย (4 ปี)งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยปริมาณ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม 1. งบบริหารโครงการ 1.1 ประชุมชี้แจง โครงการ คน11,8502.554.36 3.9615.23 1.2 ประชา สัมพันธ์โครงการ จังหวัด224.5011.4010.9010.4037.20 1.3 สำรวจความ ต้องการเข้าร่วม โครงการและการ วิเคราะห์ข้อมูล คน317,0002.9516.00 50.95 1.4 จัดอบรม เกษตรกร คน155,0002.0020.00 62.00 1.5 จัดหาตลาด รองรับผลผลิต พืชหลังนา ล้านไร่3.3-33.00 99.00 รายละเอียดงบประมาณโครงการ

17 รายละเอียดเป้าหมาย (4 ปี)งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยปริมาณปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม 1. งบบริหารโครงการ (ต่อ) 1.6 ประเมินผล โครงการ จังหวัด22-2.00 6.00 1.7 อำนวยการจังหวัด22-12.2411.7411.0034.98 รวม 12.0099.0098.0096.36305.36 2. การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนา/พืชปุ๋ยสด/พืชอื่นๆ และปัจจัยการผลิต 2.1 พืชหลังนาล้านไร่3.3-517.00 1,551.00 2.2 พืชปุ๋ยสดล้านไร่1.2-108.00 324.00 รวม -625.00 1,875.00 รวมทั้งสิ้น 12.00724.00723.00721.36 2,180.36 ( แนวทาง 4) รายละเอียดงบประมาณโครงการ (ต่อ)

18 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน รวม 4 คณะ คือ 1. คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการจัดระบบ การปลูกข้าว โดยมี  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นกรรมการและเลขานุการ 2. คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการจัดระบบ การปลูกข้าว ระดับจังหวัด โดยมี  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน เป็นกรรมการและ เลขานุการ การบริหารจัดการโครงการ

19 3. คณะกรรมการส่งเสริมแนะนำตลาดพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด โครงการจัดระบบการปลูกข้าว โดยมี  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นกรรมการและ เลขานุการ 4. คณะทำงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ระดับอำเภอ โดยมี  นายอำเภอ เป็นประธานคณะทำงาน  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เป็นคณะทำงานและ เลขานุการ ( แนวทาง 5) การบริหารจัดการโครงการ ( ต่อ )

20 รายการระบบเดิมระบบใหม่ ปริมาณการ ใช้น้ำลดลง พื้นที่ปลูก ( ล้านไร่ ) 9.532 ปริมาณการใช้น้ำ ต่อไร่ ( ลบ. ม.) 1,2001,044 รวมปริมาณการ ใช้น้ำ ( ล้าน ลบ. ม.) 11,4389,951-1,487 เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำ ในการปลูกระบบเดิมกับระบบใหม่ ข้าวนาปรังใช้น้ำไร่ละ 1,200 ลบ.ม. พืชหลังนาใช้น้ำไร่ละ 500 ลบ.ม. (ประโยชน์ )


ดาวน์โหลด ppt นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google