งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ ”................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ ”................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ ”................................ การติดตามประเมินผลโครงการ 1. แบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนการติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กรม (3 แนวทาง ) 1.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการโดยการ มีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ( มี 5 กิจกรรม ) กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ 1.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และการระบายน้ำ รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ( มี 3 กิจกรรม ) กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยธรรมชาติ ( มี 2 กิจกรรม ) กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำในเส้นทางน้ำ หลักและเส้นทางน้ำสาขา 2. กำหนดแนวทาง และวิธีการประเมิน ภาพรวม - วัตถุประสงค์ของการประเมิน - ตัวแปร / ตัวชี้วัด / ประเด็นที่มุ่งศึกษา - แหล่งข้อมูล / ผู้ให้ข้อมูล - เครื่องมือ / วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล

3 กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการโดยการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ แผนงาน / โครงการ 1. การบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลักและการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญ ด้านทรัพยากรน้ำ 2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ / เส้นทางน้ำสาขาและโครงข่ายน้ำ กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและ การระบายน้ำรวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ แผนงาน / โครงการ 1. โครงการการศึกษา ความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ / เส้นทางน้ำสาขา 2. โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ / พื้นที่ชุ่มน้ำ กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำในเส้นทางน้ำ หลักและเส้นทางน้ำสาขา แผนงาน / โครงการ 1. โครงการศึกษาสำรวจระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติเส้นทางน้ำหลักและ เส้นทางน้ำสาขา 2. โครงการติดตั้งและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ เส้นทางน้ำหลักและเส้นทางน้ำสาขา 3. โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ 4. โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ

4 วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน ตัวแปร / ตัวชี้วัด / ประเด็นที่มุ่งศึกษา แหล่งข้อมูล / ผู้ให้ ข้อมูล เครื่องมือ / วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล แนวทางการ วิเคราะห์ข้อมูลแบบฝึกปฎิบัติงานกลุ่มแบบฝึกปฎิบัติงานกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ ”................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google