งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ระบาดวิทยาวัณโรคใน ผู้ต้องขัง กับการป้องกัน ควบคุมวัณโรค พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เขมกร เที่ยงทางธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ระบาดวิทยาวัณโรคใน ผู้ต้องขัง กับการป้องกัน ควบคุมวัณโรค พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เขมกร เที่ยงทางธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ระบาดวิทยาวัณโรคใน ผู้ต้องขัง กับการป้องกัน ควบคุมวัณโรค พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เขมกร เที่ยงทางธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑ กรุงเทพฯ

2 ความเป็นมา วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่กลับมาเป็น ปัญหาสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย และปัญหาวัณโรคยิ่งรุนแรงมากขึ้น ใน สถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อเอดส์ ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมวัณโรคทุกกลุ่มให้ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ต้องขังของเรือนจำ เพราะมีอัตราป่วยที่สูง กว่าประชาชนทั่วไปถึง ๓๖ เท่า เนื่องจากมีการ แพร่กระจายติดต่อกันเองระหว่างผู้ต้องขัง เพราะผู้ต้องขังต้องอยู่อย่างแออัด การ หมุนเวียนระบายอากาศได้น้อย ประกอบกับ ผู้ต้องขังมีปัจจัยเสี่ยง ต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ ง่าย เช่น มีการติดเชื้อเอดส์ ภาวะทุพ โภชนาการ เป็นต้น อีกทั้งการดำเนินงานวัณ โรคให้มีความสำเร็จ ยังขึ้นกับการให้ ความสำคัญเชิงนโยบายในการควบคุมวัณโรค ในเรือนจำ มีการแยกผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ การ ทำ DOT ตลอดจนการจัดทำทะเบียนวัณโรค อย่างต่อเนื่องในทุกเรือนจำ

3 ความเป็นมา ( ต่อ ) แต่ปัญหาวัณโรคในเรือนจำที่สำคัญ คือ การพ้นโทษก่อนครบกำหนดการรักษา ของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ ซึ่งสูงถึงร้อย ละ ๘ อัตราการเข้าถึงยาต้านไวรัสใน ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย ซึ่ง พบว่าต่ำกว่าเป้าหมายของประเทศ การ ตรวจเพื่อวินิจฉัยวัณโรคในเรือนจำ บางส่วนเข้าถึงการรักษาล่าช้า และการส่ง รายงานไม่ครบถ้วน ตรงเวลา ทำให้ สถานการณ์วัณโรคในเรือนจำ คลาดเคลื่อน ไม่สะท้อนสภาพปัญหาอย่าง แท้จริง ดังนั้น การศึกษาระบาดวิทยาและ การควบคุมวัณโรคในเรือนจำ จึงจำเป็น อย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการ ดำเนินการควบคุมวัณโรคในเรือนจำที่มี ประสิทธิภาพ

4 คำถามการวิจัย ระบาดวิทยาวัณโรคในผู้ต้องขังและการ ควบคุมป้องกันในเรือนจำ พื้นที่สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เป็น อย่างไร

5 วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์วัณ โรคในเรือนจำ พื้นที่สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ ๒.เพื่อศึกษาการดำเนินงาน ควบคุมป้องกันวัณโรคใน เรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ

6 วิธีการศึกษา ( ๑ ) รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ ในเรือนจำ จำนวน ๑๑ แห่ง ใน พื้นที่รับผิดชอบสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ โดยศึกษาข้อมูลทาง ระบาดวิทยา และวิธีการ ดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณ โรค เก็บข้อมูลระหว่าง ม. ค.- มี. ค. 54

7 วิธีการศึกษา ( ๒ ) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากร - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคใน เรือนจำ - ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ กลุ่มตัวอย่าง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคใน เรือนจำทุกคน - ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำทุกคน

8 วิธีการศึกษา ( ๓ ) แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง พรรณนา เกี่ยวกับอัตราป่วย ความชุก อัตราตาย อัตราการโอนออกและอัตรา การเปลี่ยนของผลเสมหะจากบวกเป็น ลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น ใน New M+

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ การนำผลไปใช้ประโยชน์ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถ นำไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ป้องกันและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ การควบคุมวัณโรคในเรือนจำให้มี ประสิทธิภาพต่อไป

10 ระยะเวลาที่ศึกษา ธันวาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔

11 งบประมาณและแหล่งทุน ๑. ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานประสานงานโครงการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ คน × ๒๑๐ บาท × ๖ วัน = ๕, ๐๔๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๖ วัน × ๕๐๐ บาท = ๓, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘, ๐๔๐ บาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลครั้งที่ ๑ - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ คน × ๒๑๐ บาท × ๖ วัน = ๕, ๐๔๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๖ วัน × ๕๐๐ บาท = ๓, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘, ๐๔๐ บาท ๓. ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลครั้งที่ ๒ - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ คน × ๒๑๐ บาท × ๖ วัน = ๕, ๐๔๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๖ วัน × ๕๐๐ บาท = ๓, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘, ๐๔๐ บาท ๔. ค่าใช้จ่ายในการตอบแบบสัมภาษณ์ จำนวน ๒๕ บาท × ๓๐๐ คน = ๗, ๕๐๐ บาท ๕. ค่าอุปกรณ์แจกผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๑๒๐ บาท × ๓๐๐ คน = ๓๖, ๐๐๐ บาท ๖. ค่าจ้างพิมพ์ หน้าละ ๒๐ บาท × ๑๐๐ หน้า = ๒, ๐๐๐ บาท ๗. ค่าจัดทำเล่ม เล่มละ ๑๐๐ บาท × ๓๐ เล่ม = ๓, ๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒, ๖๒๐ บาท

12 ทีมงาน ที่ปรึกษา นายแพทย์วิทยาหลิวเสรีผอ. สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ นางฤทัยวรรณ์บุญเป็นเดช หัวหน้างานวัณโรค สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ

13 ทีมงานผู้ร่วมวิจัย ๑.นางธัญญา รอดสุข สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ ๒.นางธัญวัลย์ นันทดิลกวริทธิ์ สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ ๓.นางสาวพรหมพร จำปาทอง สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ ๔.นางปิยานุช มีมงคลดิลกกุล สคร. ที่ ๑ กรุงเทพฯ ๕.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรือนจำ พื้นที่สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ ๑๑ แห่ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ระบาดวิทยาวัณโรคใน ผู้ต้องขัง กับการป้องกัน ควบคุมวัณโรค พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เขมกร เที่ยงทางธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google