งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงสร้างภายใน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม ปี พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงสร้างภายใน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม ปี พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงสร้างภายใน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม ปี พ. ศ. 2551

2 2 สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ปี พ. ศ.2545 กำหนดให้สำนักออกแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ในสังกัดกรมชลประทาน มีอำนาจ หน้าที่ดังนี้

3 3 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและ คำนวณงาน ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อ การพัฒนา แหล่งน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ระบบ ชลประทาน ระบบระบายน้ำ และงาน ด้านโยธาอื่นๆ 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ รายการ รายละเอียด ปริมาณวัสดุและราคางานที่ได้รับ มอบหมาย 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ มอบหมาย

4 4 โครงสร้างของสำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม ปี พ. ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญวิชีพเฉพาะด้าน วิศวกรรมโยธา (9) ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังและ ออกแบบ (1) กลุ่ม วิศวกรรม กลุ่มออกแบบ สถาปัตยกรรม กลุ่ม ออกแบบ โครงสร้าง พิเศษ กลุ่ม มาตรฐาน การ ออกแบบ กลุ่มออกแบบ ระบบ ชลประทาน กลุ่มออกแบบ คันคูน้ำฯ กลุ่ม ออกแบบ เขื่อน


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงสร้างภายใน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม ปี พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google