งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างเดิม สำนักวิจัยและ พัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิจัยและ พัฒนา ด้านวิศวกรรม ส่วนวิจัยและ พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนา การชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างเดิม สำนักวิจัยและ พัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิจัยและ พัฒนา ด้านวิศวกรรม ส่วนวิจัยและ พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนา การชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างเดิม สำนักวิจัยและ พัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิจัยและ พัฒนา ด้านวิศวกรรม ส่วนวิจัยและ พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนา การชลประทาน

2 โครงสร้างที่ขอปรับปรุง โครงสร้างที่ขอปรับปรุง สำนักวิจัยและพัฒนา ส่วนอำนวยการ ส่วนวางแผน ยุทธศาสตร์ งานวิจัย ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและควบคุม คุณภาพวัสดุ สถาบันพัฒนา การชลประทาน สำนักวิจัย และพัฒนา

3 การปรับปรุงโครงสร้างสำนักวิจัยและ พัฒนา โครงสร้างเดิมโครงสร้างใหม่ เหตุผลที่ขอ เปลี่ยนแปลง สำนักวิจัยและพัฒนา 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิศวกรรม 2.1 กลุ่มงานดินด้าน วิศวกรรม 2.1 กลุ่มงานดินด้าน วิศวกรรม 2.2 กลุ่มงานคอนกรีต และวัสดุ 2.2 กลุ่มงานคอนกรีต และวัสดุ 2.3 กลุ่มงานชลศาสตร์ 2.3 กลุ่มงานชลศาสตร์ 3. ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ 3.1 กลุ่มงานดินด้าน วิทยาศาสตร์ 3.1 กลุ่มงานดินด้าน วิทยาศาสตร์ 3.2 กลุ่มงานเคมี 3.2 กลุ่มงานเคมี 3.3 กลุ่มงานวัชพืช 3.3 กลุ่มงานวัชพืช 4. สถาบันพัฒนาการ ชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา 1. ส่วนอำนวยการ 2. ส่วนวางแผน ยุทธศาสตร์งานวิจัย 3. ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ 4. ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ 5. ส่วนทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและ ควบคุมคุณภาพวัสดุ ควบคุมคุณภาพวัสดุ 5.1 กลุ่มงานทดสอบและ วิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 5.1 กลุ่มงานทดสอบและ วิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 5.2 กลุ่มงานทดสอบและ วิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ 5.2 กลุ่มงานทดสอบและ วิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ 6. สถาบันพัฒนาการ ชลประทาน 1. เพื่อให้ตอบสนองต่อ แผนพัฒนา เศรษฐกิจฯ และแผน ยุทธศาสตร์ของ กรมฯ ที่กำหนดให้มี ผลงานวิจัยเพื่อใช้ สนับสนุนการดำเนินงาน 2. โครงสร้างเดิมมี ข้อบกพร่อง คือ 2.1 ไม่มีหน่วยงาน ประสานให้เกิด 2.1 ไม่มีหน่วยงาน ประสานให้เกิด ความร่วมมือในการ พิจารณาปัญหา ที่ต้องแก้ไขด้วยงานวิจัย รวมทั้ง การกำกับ ติดตาม ดูแล ควบคุม และ นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และแก้ปัญหา ของกรมฯ 2.2 เป็นอุปสรรคที่ทำ ให้ไม่สามารถ 2.2 เป็นอุปสรรคที่ทำ ให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานวิจัยแบบบูรณา การ

4 ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิศวกรรม ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิศวกรรม ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ สรรหา หัวข้อ วิจัย สรรหา หัวข้อ วิจัย ผล งาน วิจัย ผล งาน วิจัย โมเดลแบบเดิม ไม่ประสบผลสำเร็จ สำนักชลประทานสำนักชลประทานสำนักส่วนกลางสำนักส่วนกลางหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานอื่นๆ คิดว่า สวพ.จะป้อนให้ คิดว่า สำนัก อื่นๆจะหยิบ เอาไปใช้

5 ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ พิจาร ณา ความ เหมาะ สม พิจาร ณา ความ เหมาะ สม ผล งาน วิจัย ผล งาน วิจัย ค้นคว้า รวบรวม สรรหา ทำแผน คัดเลือก กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดทำแผน เผยแพร่ ( อินเตอร์เน็ต, สัมมนา ) ส่งเสริมให้มี การใช้งาน โมเดลใหม่ เติมส่วนที่ขาด ส่วนวางแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

6 ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ พิจาร ณา ความ เหมาะ สม พิจาร ณา ความ เหมาะ สม ผล งาน วิจัย ผล งาน วิจัย หัวข้อ เครื่องวัด น้ำฝน แบบ ดิจิตอล กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล 1 เผยแพร่ ผ่านอินเตอร์เน็ต 2 เชิญ ผบร ทุกสำนัก และ สอน. รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสัมมนา ที่ สวพ. 3 สอบถามความพึงพอใจในการนำไปใช้ งาน ตัวอย่าง การทดสอบโมเดล 4 ทำโครงการเสนอ อธช ขออนุมัติทำ เครื่องวัดน้ำฝนเพื่อ นำไปใช้งานจริง ทุก โครงการ ( แจกฟรี ) GOAL ส่วนวางแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

7 หัวข้อเครื่องวัดน้ำฝนแบบดิจิตอล ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) ได้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน แบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง - กรมฯ มีชื่อเสียง ได้ข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว - หน่วยงาน ได้เครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น - ประเทศ ประหยัดงบประมาณ ในการนำเข้าจากนอกประเทศ โมเดลเดิม ได้เฉพาะ ผลผลิต โมเดลใหม่ ได้ทั้ง ผลผลิต และ ผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างเดิม สำนักวิจัยและ พัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิจัยและ พัฒนา ด้านวิศวกรรม ส่วนวิจัยและ พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนา การชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google