งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๔๙๐ / ๒๕๔๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบภายในสำนักและกอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๔๙๐ / ๒๕๔๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบภายในสำนักและกอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๔๙๐ / ๒๕๔๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบภายในสำนักและกอง ตามพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ. ศ. ๒๕๔๕ และคำสั่งกรมชลประทานที่ ข. ๑๕๓ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในสำนักและกอง สำนักเครื่องจักรกลได้แบ่งงาน ออกเป็น ๔ ฝ่าย ๔ ส่วน และ ๗ ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกล ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการได้มีสถานที่ตั้งแยกไป ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกล ที่ ๕ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ๗๗ / ๘๒ หมู่ ๒ ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

2 ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ ประกอบด้วย ๖ ฝ่าย ๑. ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร ๒. ฝ่ายรถขุด ๓. ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช ๔. ฝ่ายรถแทรกเตอร์ ๕. ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ ๖. ฝ่ายซ่อมบำรุง

3 โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กร ผศป. ที่ ๕ ฝว. คก. ๕ ฝข. คก. ๕ ฝร. คก. ๕ ฝท. คก. ๕ ฝน. คก. ๕ ฝซ. คก. ๕ คม. ศป. ๕ คม. รถ. ๕ คม. รข. ๕ คม. รต. ๕ คม. คส. ๕ คม. ซบ. ๕ บท. ศป. ๕ ปก. รถ. ๕. ๑ ปก. รข. ๕. ๑ ปก. รต. ๕. ๑ ปก. คส. ๕. ๑ ซบ. คก. ๕. ๑ พด. ศป. ๕ ปก. รถ. ๕. ๒ ปก. รข. ๕. ๒ ปก. รต. ๕. ๒ ปก. คส. ๕. ๒ ซบ. คก. ๕. ๒ งป. ศป. ๕ ปก. รถ. ๕. ๓ ปก. รข. ๕. ๓ ปก. รต. ๕. ๓ ปก. คส. ๕. ๓ ซบ. คก. ๕. ๓ ซบ. คก. ๕. ๔

4 นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๗

5 นายวุฒามาตย์ นาควิเชตร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ ๕ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๘

6 นายไพฑูรย์ เพ็งพูล วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๐

7 นายวรเทพ พิพัฒน์อนุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายรถขุดที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๔

8 นายศุภชัย สุขาบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัด วัชพืชที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๔

9 นายสมชาย โพธิสว่าง หัวหน้าฝ่ายรถแทรกเตอร์ที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๙

10 นายสมศักดิ์ ชาญวงษ์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ ที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๒

11 นายศิริศักดิ์ พยัคฆ์ทอง หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๘

12 ข้าราชการระดับอาวุโส จำนวน ๖ คน ข้าราชการระดับวิศวกรเครื่องกลชำนาญ การพิเศษ จำนวน ๒ คน ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน ๑๖ คน ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๒๕ คน พนักงานราชการ จำนวน ๔๑๔ คน รวมเจ้าหน้าที่ ๗๖๕ คน ลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๐๙ คน รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๙๗๔ คน สรุปอัตรากำลัง

13 พื้นที่ดำเนินการการในเขต สำนักงานชลประทาน พื้นที่ โครงการ ชลประทาน จังหวัด โครงการส่ง น้ำและ บำรุงรักษา บำรุงรักษาโครงการก่อสร้าง สชป. ๙ สชป. ๑๐ สชป. ๑๒ ๘๔๕๖๑๐๑๒๑๑๑

14 พื้นที่ดำเนินการในเขตสำนัก พัฒนาแหล่งน้ำ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักพัฒนาแหล่ง น้ำ ขนาดกลาง ขนาดกลาง ๑. สำนักงานก่อสร้าง ๔ ( โครงการ ป่าสัก ) จ. ลพบุรี ๒. สำนักงานก่อสร้าง ๕ ( โครงการ ท่าด่าน ) จ. นครนายก ๓. สำนักงานก่อสร้าง ๖ ( โครงการ ประแสร์ ) จ. ระยอง ๔. สำนักงานก่อสร้าง ๗ ( โครงการห้วยโสมงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) ( โครงการห้วยโสมงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) จ. ปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี ๕. สำนักงานก่อสร้าง ๘ ( โครงการอ่างเก็บน้ำคลอง หลวง ) จ. ชลบุรี ( โครงการอ่างเก็บน้ำคลอง หลวง ) จ. ชลบุรี ๖. สำนักงานก่อสร้าง ๙ ( โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง จันทบุรี ) จ. จันทบุรี ( โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง จันทบุรี ) จ. จันทบุรี ๑. สำนักงาน ก่อสร้าง ๙ ๒. สำนักงาน ก่อสร้าง ๑๐ ๓. สำนักงาน ก่อสร้าง ๑๒


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๔๙๐ / ๒๕๔๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบภายในสำนักและกอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google