งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี ( งานเกษตร ) รหัสวิชา ง 414 ผู้สอน อาจารย์พรประภา แสน หลวง โทร 085-7188828

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี ( งานเกษตร ) รหัสวิชา ง 414 ผู้สอน อาจารย์พรประภา แสน หลวง โทร 085-7188828"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี ( งานเกษตร ) รหัสวิชา ง 414 ผู้สอน อาจารย์พรประภา แสน หลวง โทร 085-7188828 agri_satitnu@hotmail.com

2 เนื้อ หา รายวิ ชา หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 ความหมาย และความสำคัญ ของการเกษตร หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 การผลิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4 การผลิต สัตว์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาการ เกษตร

3 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเก็บ : คะแนนสอบ 60 : 40 คะแนนสอบกลางภาค 20 และ ปลายภาค 20 40 คะแนนเก็บ 60 - สอบภาคปฏิบัติ 10 - ปฏิบัติ ( ลงแปลง เลี้ยงสัตว์และรายงาน ) 20 - จัดสวน 10 - แต่งกาย 10 - ส่งงาน 10 รวม 100 คะแนนเก็บ : คะแนนสอบ 60 : 40 คะแนนสอบกลางภาค 20 และ ปลายภาค 20 40 คะแนนเก็บ 60 - สอบภาคปฏิบัติ 10 - ปฏิบัติ ( ลงแปลง เลี้ยงสัตว์และรายงาน ) 20 - จัดสวน 10 - แต่งกาย 10 - ส่งงาน 10 รวม 100

4 แปลงปฏิบัติ นักเรียนระดับ ม.5.1-5.4 ทั้งหมดจำนวน 20 แปลง อาคาร 2 ลาน พระ จัดแบ่งตามเหมาะสม ปลูกผัก ทานตะวัน 5. 1 5. 4 5. 3 5. 2

5 คะแนนจัดสวน 10 คะแนน ตามที่มอบหมาย ( ร่วมกับโครงการโรงเรียนสวย ด้วยมือเรา ) บริเวณที่ รับผิดชอบ หน้าอาคาร 3 เน้นสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์และประหยัด อาคาร 3

6 การแต่งกายขณะปฏิบัติ ชุดพละ ( เสื้อโรงเรียน ) รองเท้าบู้ทยางสีดำ หรือน้ำตาล หมวกกันแดด ( ไม่ใช่ร่มแบบถือ ) ถุงมือ ( ถ้ามี ) ยาง หรือผ้าก็ได้

7 กิจกรรมที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน

8 กิจกรรมที่ 2 ทำงานกลุ่ม ระดมความคิด

9 ความหมายของการเกษตร การเกษตร หมายถึง การผลิตทางพืช สัตว์ ป่าไม้การประมง ซึ่งเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัยสี่ของมนุษย์นั่นเอง ( พนิช,2527) การเกษตร คือ การปฏิบัติกับที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต ทั้งการปลูก พืช เลี้ยงสัตว์ การทำประมง และการเกษตรผสมผสานโดย อาศัยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเงินทุน เพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆ ( มปป.) เกษตรกรรม ( อังกฤษ : Agriculture) หมายถึง กระบวนการผลิต อาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีการ เพาะปลูกพืช มีชื่อเรียกเฉพาะว่า " กสิกรรม " และวิธีการเลี้ยง สัตว์ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ อย่างเป็นระบบ ผู้ที่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเรียกว่า เกษตรกร ( สารานุกรมเสรี,2554.)

10 ดังนั้นการเกษตร จึงหมายรวมถึงการทำการ ผลิตทั้งพืช สัตว์ ประมง เพื่อให้เกิดผลผลิตตามที่ มนุษย์ต้องการนั่นเอง ทั้งอาจทำเพื่อเป็นปัจจัยใน การดำรงชีวิตอันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่ อาศัยและยารักษาโรค หรืออาจทำการผลิตเพื่อใช้ ประโยชน์ในเชิงการค้าแล้วแต่วัตถุประสงค์ โดยผู้ ประกอบอาชีพการเกษตร ( ปลูกพืช เลียงสัตว์และ ประมง ) เราเรียกว่า เกษตรกร และผู้ประกอบ อาชีพเพาะปลูกพืช เราเรียก กสิกร

11 ประเภทของ การเกษตร 1. กสิกรรม การปลูก พืช พืชสวน 3.1 การทำประมงน้ำจืด 3.2 การทำประมงน้ำเค็ม หรือการ ทำประมงทะเล 3.3 การทำประมงน้ำกร่อย 4. การเกษตรแบบผสมผสาน (2.) พื ชผัก (3.) ไม้ผล (1.) ไม้ดอกไม้ประดับ 2. ปศุ สัตว์ พืชไร่ 3. การ ประมง 4.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ 4.2 การเกษตรแบบยังชีพ 4.3 การเกษตรธรรมชาติ 4.4 การเกษตรแบบยั่งยืน คือ การเกษตรที่ เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อรักษาดุลยภาพทาง ธรรมชาติและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

12 สาขาวิชาที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิขาเกษตร (Agriculture) เป็นชีววิทยา ศาสตร์ประยุกต์ (Applied Biological Science) มีหลากหลายสาขาวิชามากมาย เช่น พืชศาสตร์ – Plant Science ( พืชสวน พืช ไร่ ), โรคพืช, กีฏวิทยา, ปฐพีวิทยา, ประมง, สัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร, ช่างกล เกษตรหรือวิศวกรรมเกษตร, เศรษฐศาสตร์ เกษตร, ศึกษาศาสตร์เกษตร, อุตสาหกรรม เกษตร เป็นต้น

13 ความสำคัญของการเกษตร การเกษตรเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย 4 เป็นแหล่งท่องเที่ยว รักษาสมดุลทางธรรมชาติ การเกษตรมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของ ประเทศ สร้างอาชีพการเกษตรช่วยให้ประชากรของ แต่ละประเทศมีงานทำ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ประเทศ

14 “... เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมา แต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ ได้มาใช้สร้างความเจริญ ต่างๆ เป็นรายได้ จาก การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าว ได้ว่า ความเจริญของประเทศต้อง อาศัย ความเจริญของเกษตรเป็นสำคัญ...” ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙

15

16 สุดท้าย นักเรียนมีความคิดเห็น และควรเตรียมความพร้อม ในภาคของการเกษตรอย่างไรต่อการเปิดโลก อาเซียน ตามความคิดเห็นของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี ( งานเกษตร ) รหัสวิชา ง 414 ผู้สอน อาจารย์พรประภา แสน หลวง โทร 085-7188828

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google