งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. วางแผนสำรวจความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นที่ต้องใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 2. ค้นหาความรู้ที่สำคัญ และ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. วางแผนสำรวจความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นที่ต้องใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 2. ค้นหาความรู้ที่สำคัญ และ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. วางแผนสำรวจความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นที่ต้องใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 2. ค้นหาความรู้ที่สำคัญ และ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ โดย จำแนกเป็นหมวดหมู่ 11 ด้าน 3. พิจารณากลั่นกรองความรู้ และ เผยแพร่ทาง Website สำนัก ชลประทานที่ 8

3

4

5 ที่ด้านจำนวน ( เรื่อง ) 1 พัฒนาแหล่งน้ำ 1 2 การบริหารจัดการน้ำ 7 3 การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ 1 4 การเงินและบัญชี 1 5 การพัสดุ 3 6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 7 การจัดการข้อมูล สารสนเทศ 21 8 การบังคับใช้กฎหมาย 2 9 การวางแผนและบริหาร งบประมาณ 6 1010 ความรู้ทั่วไปด้าน ชลประทาน 1 1 ความรู้ด้านอื่นๆ 6 สำรวจความรู้ 72 เรื่องผ่าน กลั่นกรอง 55 เรื่อง ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt 1. วางแผนสำรวจความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นที่ต้องใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 2. ค้นหาความรู้ที่สำคัญ และ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google