งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำปีงบประมาณ 2555. ผลการประเมินการจัดการ ความรู้ KMA หมวดที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน การตรวจประเมิน KMA 1. การนำองค์กร 4.00 2. การวางแผนยุทธศามสตร์ 2.80 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำปีงบประมาณ 2555. ผลการประเมินการจัดการ ความรู้ KMA หมวดที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน การตรวจประเมิน KMA 1. การนำองค์กร 4.00 2. การวางแผนยุทธศามสตร์ 2.80 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำปีงบประมาณ 2555

2 ผลการประเมินการจัดการ ความรู้ KMA หมวดที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน การตรวจประเมิน KMA 1. การนำองค์กร 4.00 2. การวางแผนยุทธศามสตร์ 2.80 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและมีส่วนได้ ส่วนเสีย 3.17 4. การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 3.22 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 4.00 6. การจัดการกระบวนการ 4.00 รวมเฉลี่ย 3.56

3

4 ทีมงานมีความเข้มแข็ง และให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี การรักษามาตรฐานขององค์ความรู้ที่ จะนำมาลงคลังความรู้ CKO ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

5 การสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรม KM สชป.11 ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 54 ทำให้ความต่อเนื่องของกิจกรรมการจัดการความรู้ ลดน้อยลง ในปี 56 ได้กำหนดเกณฑ์ในเบื้องต้นจะ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ อย่างน้อยทุก 2 เดือน การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เดิมใช้กิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้ เพื่อ สร้างนวัตกรรมในสำนักฯ และเกิดการขยายผลการ จัดการความรู้ให้ทั่วถึงทุกหน่วยงานในสำนักฯ เป็นการ เพิ่มภาระให้โครงการฯ โดยปี 56 จะชะลอกิจกรรม ดังกล่าวไปก่อน แต่เน้นแนวทางภาคสมัครใจแทน

6 การถ่ายทอดและการขยายผลการจัดการ ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ทางคลังความรู้ของ สำนักฯเท่านั้นไม่มีกระบวนการติดตาม และ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ ในปี 56 วางแผนจะดำเนินการนำร่อง 1 องค์ความรู้ แผนงานกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนัก ในปี 55 ประชุม 4 ครั้ง site visit 4 ครั้ง COPs 2 ครั้ง และ จัดนิทรรศการ 2 ครั้ง ในปี 56 เน้น จัด COPs ให้มากขึ้น

7 แผนสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ในปี 55 เลือก 2 องค์ความรู้ คือ 1. บูรณาการ สถานีสูบน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส ( ดำเนินการครบถ้วน ) 2. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ( ยัง ดำเนินการไม่ครบถ้วน ) การพัฒนาปรับปรุงคลังความรู้ คลังความรู้ไม่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้งาน ในปี 56 จะดำเนินการปรับปรุงคลังความรู้ให้มี องค์ความรู้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการสืบค้น ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้การปฏิบัติงานได้

8

9 END


ดาวน์โหลด ppt ประจำปีงบประมาณ 2555. ผลการประเมินการจัดการ ความรู้ KMA หมวดที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน การตรวจประเมิน KMA 1. การนำองค์กร 4.00 2. การวางแผนยุทธศามสตร์ 2.80 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google