งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น โด ย. เป็นระบบการรายงานข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต Website ซึ่งกองแผนงานนำมาใช้ใน ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น โด ย. เป็นระบบการรายงานข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต Website ซึ่งกองแผนงานนำมาใช้ใน ปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น โด ย

2 http://bid.rid.go.th/bid54/testing เป็นระบบการรายงานข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต Website ซึ่งกองแผนงานนำมาใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔แทนระบบ การรายงานแบบเดิม และใช้เป็นศูนย์ข้อมูล สำหรับการติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ของทุก สำนัก / กอง

3 เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดจาก ระบบรายงานแผนงานและ งบประมาณแบบ Online ของ สำนัก ชลประทานที่ ๓ ( ปี 2553) และนำมาใช้งานในระดับ กรมฯ ในปี ๒๕๕๔ คณะทำงานพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามคำสั่ง กรมฯ ที่ ข 601 /2553 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553 ดำเนินการโดย

4 http://bid.rid.go.th/bid54/testing

5 ความเป็นมา

6 ลักษณะการดำเนินงานด้าน การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย กองแผนงาน กรมได้รับ จัดสรรเงิน งบประมาณ ตามเล่ม พรบ งบประมาณ รายจ่าย (ขาวคาด เขียว) กรมได้รับ จัดสรรเงิน งบประมาณ ตามเล่ม พรบ งบประมาณ รายจ่าย (ขาวคาด เขียว) โครงการที่ ได้รับ จัดสรร งบประมาณ ดำเนินงาน ตาม แผนงาน / โครงการ กอง แผนงาน รวบรวม และจัดทำ รายงาน สรุปเสนอ ผู้บริหาร และ หน่วยงาน อื่น ๆ กอง แผนงาน รวบรวม และจัดทำ รายงาน สรุปเสนอ ผู้บริหาร และ หน่วยงาน อื่น ๆ สำนัก/ โครงการ รายงาน ความก้าวหน้า ผลงาน และผลการใช้ จ่าย งบประมาณ สำนัก/ โครงการ รายงาน ความก้าวหน้า ผลงาน และผลการใช้ จ่าย งบประมาณ

7 ความ ซ้ำซ้อน สิ้นเปลือง เป็นภาระ งานเอกสาร ข้อมูลยังไม่ สมบูรณ์ ครบถ้วน ใช้เวลา และกำลัง คนมาก ปัญหาของระบบการรายงานแบบเดิม: 7

8 1. ความใหม่

9 สชป.รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าผลงานและผลเบิกจ่ายจากโครงการ และ ส่งให้กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลแต่ละสำนักมาประมวลผล โดยในอดีตใช้วิธีส่ง วิวัฒนาการของ การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย อดีต แฟกซ์ ส่งเมล์ตาม แบบฟอร์มของ แต่ละสำนัก อัพโหลดข้อมูลไว้ใน ระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบฟอร์ม ของกองแผนงาน สชป. และโครงการ กรอกข้อมูลความก้าวหน้าผลงานและผลการ เบิกจ่ายของรายการงานที่รับผิดชอบในระบบได้ทันทีเมื่อมีความก้าวหน้า ระบบจะประมวลผลและแสดงตารางสรุปในระดับต่าง ๆ เช่น ภาพรวมทั้ง กรม แต่ละสำนัก และแสดงสรุปเป็นกราฟ ปัจจุบัน

10 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 601 /2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

11 2. วัตถุประสงค์

12 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบฯ ลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ทำงาน ลดการ ใช้เอกสาร สร้างช่องทางการ รายงานข้อมูล ที่ใช้งานได้ง่าย สร้างระบบ ช่วยจัดทำสรุป ผลการรายงาน ทุกหน่วยงานมีฐานข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน บนอินเตอร์เน็ต

13 3. หลักการ

14 หลักการ/แนวคิดในการพัฒนาระบบ รวมศูนย์ข้อมูล ไว้ที่จุดเดียว เข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความ รับผิดชอบ ใช้งานง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างแบบฟอร์มช่วยลดข้อผิดพลาด ในการรายงาน

15 แผนภูมิแสดงหลักการทำงานในภาพรวมของระบบ SERVER ข้อมูล GFMIS จากหน่วยเบิกจ่าย 3. การ update ผลการเบิกจ่าย ทุกรายการงาน โดย ผู้ช่วยผู้ประสานแผน สำนัก 1. การจัดการฐานข้อมูล เพิ่ม / แก้ไข รายการงาน โดย ผู้ประสานแผนฯ สำนัก 2. การรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผน / การเบิกจ่าย แผน / ผลการปฏิบัติงาน โดย ฝ่ายวิศวกรรม ทุกโครงการ 4. รายงานต่าง ๆ

16 4. การออกแบบพัฒนานวัตกรรม

17 ขั้นตอนการดำเนินการ การกำหนด ความต้องการ, ขอบเขตเนื้อหา และหลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไข ในการรายงานที่ ต้องการให้ หน่วยงานค่างๆ ดำเนินการ การออกแบบ กระบวนการ รายงานและ กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งานระดับ ต่าง ๆ การออกแบบ หน้าตา website ที่ใช้ใน การส่งรายงาน และ แสดงผล ตามความ ต้องการของ ผู้บริหารกรมฯ

18 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ) การออกแบบ ระบบฐานข้อมูล และกำหนด ความสัมพันธ์ ตามหลักการใน การจัดการระบบ ฐานข้อมูล และ จัดเก็บบน server ของกรม การนำเข้าข้อมูล แผนงานที่ ปรากฏชื่อในเล่ม พรบ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ทุกรายการ ลงใน ฐานข้อมูลที่ได้ ออกแบบไว้ ทดสอบการใช้ งานในระบบโดย ให้ สชป. 3 และ สชป. 12 เป็น หน่วยงานนำ ร่อง เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 53 และนำ ข้อเสนอแนะมา ปรับปรุง/แก้ไข ระบบฯ

19 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ) ประชุมชี้แจงทุก สำนัก/กอง เพื่อ ชี้แจงการใช้งาน และมอบ user password สำหรับผู้ใช้งาน ทุกระดับ เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค. 2553 รธร. มอบหมาย ให้กองแผนงาน ดำเนินการนิเทศ ระบบติดตาม ออนไลน์ให้แก่ ทุกสำนัก ชลประทาน กองแผนงานและ คณะทำงานลง พื้นที่นิเทศระบบ ฯ และรับฟัง ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากผู้ปฏิบัติใน พื้นที่ แล้วเสร็จ เมื่อเมษายน 2554

20 5. การมีส่วนร่วม

21 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่ม งานตรวจสอบภายใน กองแผนงาน กองการเงินและ บัญชี สำนักชลประทานที่ 3 ศูนย์สารสนเทศ เชิญผู้เกี่ยวข้องจาก สชป. 3 และ สชป. 12 เพื่อ แนะนำและทดสอบระบบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 53 การลงพื้นที่นิเทศระบบให้แก่ สชป. 1 – 17 เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ก่อน ระหว่าง หลัง

22 6. ความสำเร็จ มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ แบบออนไลน์ในระดับกรม ทุกสำนัก/กอง สามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบได้ โดยง่าย ผู้บริหารทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและ ใช้ประโยชน์การบริหารงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นต้น

23 7. การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ใช้งานง่าย แค่รายงานผ่านเว็บไซต์

24 8. การใช้ทรัพยากร 1.การเลือกใช้ระบบ IT ที่เหมาะสมในการพัฒนา ระบบฯ 2. ใช้ศักยภาพของบุคลากรภายในกรมชลประทาน 3. มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน ทำงาน ร่วมกันเป็นทีม 4. เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาประสบการณ์แก่ ทีมงาน ระบบมีความยืดหยุ่น /ประหยัดงบประมาณ

25 9. ความสะดวกในการนำไปใช้งาน 1.สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ 2.มีแบบฟอร์มและคำอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ทำให้ ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้โดยง่าย 3.สามารถเลือกข้อมูลรายงาน จำแนกตามประเภท ที่ต้องการได้ เช่น จำแนกตามหน่วยงาน จำแนก ตามผลผลิต เป็นต้น 4.ลดระยะเวลา ขั้นตอน ในการทำงาน

26 10. ความเป็นไปได้ในการขยายผล/ ต่อยอดการใช้ประโยชน์  กองแผนงาน มีนโยบายที่จะขยายผล/ต่อยอด แนวคิดจากการพัฒนาระบบติดตามฯ ไปใช้ในการ จัดทำระบบแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ ปานกลาง (MTEF : Medium Terms Expenditure Framework ) แบบออนไลน์ของกรมชลประทานต่อไป  หน่วยงานอื่นในกรมชลประทานสามารถใช้ แนวคิดจากการพัฒนาระบบติดตามฯ ไปใช้ในการ พัฒนาระบบการรายงานด้านอื่น ๆ ได้

27


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น โด ย. เป็นระบบการรายงานข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต Website ซึ่งกองแผนงานนำมาใช้ใน ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google