งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.Sasiprapa Chaiprasit การ ประสานงา น คือ การจัดระเบียบ วิธีการทำงานเพื่อให้ งานและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ต่างๆร่วมมือ ปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน เพื่อลดข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.Sasiprapa Chaiprasit การ ประสานงา น คือ การจัดระเบียบ วิธีการทำงานเพื่อให้ งานและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ต่างๆร่วมมือ ปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน เพื่อลดข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 A.Sasiprapa Chaiprasit

3 การ ประสานงา น คือ การจัดระเบียบ วิธีการทำงานเพื่อให้ งานและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ต่างๆร่วมมือ ปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน เพื่อลดข้อ ขัดแย้ง และทำให้งาน ดำเนินไปได้อย่า ราบรื่อสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และ นโยบายขององค์การ

4 A.Sasiprapa Chaiprasit ลักษณะของการ ประสานงาน Nature of Coordination ปัจจัยการผลิต คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี กระบวน การ ดำเนินงา น การ วางแผน การจัด องค์การ การจัดคน เข้าทำงาน การสั่งการ การ ควบคุม ผลิตผล สินค้า บริการ

5 A.Sasiprapa Chaiprasit สิ่งสำคัญเบื้องต้นของ การประสานงาน 1. การจัดวางหน่วยงานที่ ง่าย (Simplified Organization) A. การแบ่งแผนก B. การแบ่งแยกงาน ตามหน้าที่ C. การจัดวางรูปงาน และระเบียบการ ที่ชัดเจน

6 A.Sasiprapa Chaiprasit สิ่งสำคัญเบื้องต้นของ การประสานงาน 2. การมีโครงการและ นโยบายอันสอดคล้อง ต้องกัน (Harmonized Program and Policies)

7 A.Sasiprapa Chaiprasit 3. การมีวิธีติดต่องาน ภายในองค์การที่ทำไว้ดี (Well-Designed of Communication) สิ่งสำคัญเบื้องต้นของ การประสานงาน เครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร แบบฟอร์มในการ ปฏิบัติงาน (Working Paper)

8 A.Sasiprapa Chaiprasit 3. การมีวิธีติดต่องาน ภายในองค์การที่ทำไว้ดี (Well-Designed of Communication) สิ่งสำคัญเบื้องต้นของ การประสานงาน เครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร รายงานเป็นหนังสือ (Written Report)

9 A.Sasiprapa Chaiprasit 3. การมีวิธีติดต่องาน ภายในองค์การที่ทำไว้ดี (Well-Designed of Communication) สิ่งสำคัญเบื้องต้นของ การประสานงาน เครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์

10 A.Sasiprapa Chaiprasit 4. เหตุที่ช่วยให้มีการ ประสานงานโดยสมัครใจ (Aids to Voluntary Coordination Supervision) สิ่งสำคัญเบื้องต้นของ การประสานงาน

11 A.Sasiprapa Chaiprasit 5. ประสานงานโดย วิธีการควบคุม ( Coordination through Supervision) สิ่งสำคัญเบื้องต้นของ การประสานงาน

12 A.Sasiprapa Chaiprasit ความสำคัญของการ ประสานงาน 1. การประสานงาน เป็นกระบวนการ บริหาร 2. การประสานงาน เป็นระเบียบธรรม เนียมในการ บริหารงาน 3. การประสานงาน เป็นหน้าที่ของนัก บริหารหรือหัวหน้า งาน

13 A.Sasiprapa Chaiprasit ประเภทของการ ประสานงาน 1. การประสานงานภายใน องค์การ และภายนอกองค์การ (Internal Coordination and External Coordination)

14 A.Sasiprapa Chaiprasit ประเภทของการ ประสานงาน 2. การประสานงาน ในแนวดิ่ง (Vertical Coordination) Bottom-up Top- Down

15 A.Sasiprapa Chaiprasit ประเภทของการ ประสานงาน * การประสานงาน ในแนวราบ (Horizontal Coordination)

16 A.Sasiprapa Chaiprasit “ เทคนิคการ ประสานงาน ” 1. จัดให้มีระบบการ ติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน 2. กำหนดอำนาจหน้าที่และ ตำแหน่งงาน 3. การสั่งการและการ มอบหมาย อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ

17 A.Sasiprapa Chaiprasit อุปสรรคของการ ประสานงาน 1. ขาดความเข้าใจอันดีต่อ กันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 2. การขาดผู้บังคับบัญชาที่มี ความสามารถ 3. การปฏิบัติงานไม่มีแผน 4. การก้าวก่ายหน้าที่งานกัน 5. การขาดการติดต่อสื่อสาร ที่ดี 6. การขาดการนิเทศงานที่ดี

18 A.Sasiprapa Chaiprasit 7. ความแตกต่างกันในสภาพ และสิ่งแวดล้อม 8. การดำเนินนโยบายต่างกัน 9. ประสิทธิภาพของหน่วยงาน ต่างกัน 10. กำหนดอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบ และอำนาจไม่ชัดเจน 11. ระยะทางติดต่อห่างไกลกัน 12. เทคนิคและวิธีปฏิบัติงานใน แต่ละหน่วยงานต่างกัน อุปสรรคของการ ประสานงาน

19 A.Sasiprapa Chaiprasit ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการ ประสานงานที่ดี 1. ต้องมีระบบการ ติดต่อสื่อสารที่ดี 2. ความร่วมมือของ ผู้ปฏิบัติงาน ( เป็นไปตามอัตโนมัติ ) 3. ขวัญของคนใน องค์การ

20 A.Sasiprapa Chaiprasit 4. ผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มี ความสามารถ 5. ผู้บริหารต้องใช้เวลา 1/4 ถึง 1/2 เพื่อการ ประชุม 6. วางแผนงานที่ดี ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการ ประสานงานที่ดี

21 A.Sasiprapa Chaiprasit ประโยชน์ของการ ประสานงาน 1. ช่วยให้การทำงานบรรลุ เป้าหมายได้อย่าง ราบรื่นรวดเร็ว 2. ช่วยประหยัดเวลาในการ ทำงาน และ ผลผลิตมากขึ้น 3. ช่วยประหยัดเงิน วัสดุ สิ่งของในการดำเนินงาน 4. ช่วยให้ทุกผ่ายเข้าใจถึง นโยบายและ วัตถุประสงค์ขององค์การ 5. ช่วยสร้างความสามัคคีและ ความเข้าใจในหมู่คณะ

22 A.Sasiprapa Chaiprasit 6. เสริมสร้างขวัญของผู้ปฏิบัติงาน 7. ลดอันตรายจากการทำงานให้ น้อยลง 8. ช่วยลดข้อขัดแข้งในการทำงาน 9. ช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ และเพิ่มผลสำเร็จของงาน 10. ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆและ ปรับปรุงอยู่เสมอ 11. ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน 12. การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประโยชน์ของการ ประสานงาน

23 A.Sasiprapa Chaiprasit ข้อแนะนำในการทำงาน ร่วมกับ หน่วยงานอื่นเพื่อการ ประสานงาน 1. พยายามผูกมิตรในโอกาส แรก 2. หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้าย หัวหน้าคนงาน 3. ไม่โยนความผิดไปให้ผู้อื่น 4. สรรเสริญหัวหน้าคนงานอื่น เมื่อเขาทำความดี

24 A.Sasiprapa Chaiprasit ข้อแนะนำในการทำงาน ร่วมกับ หน่วยงานอื่นเพื่อการ ประสานงาน 5. ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุ ฉุกเฉิน 6. เมื่อมีงานเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น ควรแจ้งให้เขาทราบ 7. รับฟังคำแนะนำ 8. ความเห็นของคนอื่น แม้ เราจะ ไม่เห็นด้วยก็ควรฟัง


ดาวน์โหลด ppt A.Sasiprapa Chaiprasit การ ประสานงา น คือ การจัดระเบียบ วิธีการทำงานเพื่อให้ งานและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ต่างๆร่วมมือ ปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน เพื่อลดข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google