งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา งานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน 2555 สถานที่ : ณ ห้อง 956 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา งานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน 2555 สถานที่ : ณ ห้อง 956 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา งานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน 2555 สถานที่ : ณ ห้อง 956 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ. ศศิประภา ฉิมพงษ์ อ. มาลิสา บุญเสน

2 เรื่อง : การศึกษาดูงานตู้ MDB (Main Distribution Board) วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2555 สถานที่ : ณ บริษัท T.I.C. MODULAR SYSTEM CO., LTD. ผู้จัด : บริษัท T.I.C. MODULAR SYSTEM CO., LTD. บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คุณวิศรุต อารีชม อ. กัมปนาท เจริญ แนว อ. ชิณวรชัย ฐา นิตสรณ์ คุณสาโรจน์ ทิม เชียงราก

3 เรื่อง : การบรรยายพิเศษเรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ” (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx) วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2555 สถานที่ : ณ โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร. เจริญ คันธ วงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ. พัชรี แก้วเกตุ อ. ธิดาใจ จันทนามศรี อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. ประวงศ์ มณี เลิศรัตนา อ. บุญชอบ พรรณนิกร อ. โชคชัย แสง มงคล

4 เรื่อง : การศึกษาดูงาน Greenista Expo 2012 วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2555 สถานที่ : ณ IMPAC HALL 2 เมืองทองธานี ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อ. พัชรี แก้วเกตุ อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. ศศิประภา ฉิมพงษ์ อ. มาลิสา บุญเสน อ. สุนัน คง ธงชัย อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล อ. ผอบ พลเมือง อ. ปริพล ทับทิม ทอง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา งานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน 2555 สถานที่ : ณ ห้อง 956 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google