งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ : กุมภาพันธ์ , มีนาคม, เมษายน 2555 สถานที่ : ณ ห้อง 956 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร อ.มาลิสา บุญเสน อ.ศศิประภา ฉิมพงษ์ อ.ศิวารินทร์ หมวดทิพย์

2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง : การศึกษาดูงานตู้ MDB (Main Distribution Board) วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2555 สถานที่ : ณ บริษัท T.I.C. MODULAR SYSTEM CO., LTD. ผู้จัด : บริษัท T.I.C. MODULAR SYSTEM CO., LTD. อ.กัมปนาท เจริญแนว อ.ชิณวรชัย ฐานิตสรณ์ คุณวิศรุต อารีชม คุณสาโรจน์ ทิมเชียงราก

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง : การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx) วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2555 สถานที่ : ณ โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา อ.บุญชอบ พรรณนิกร อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว อ.โชคชัย แสงมงคล อ.ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ.พัชรี แก้วเกตุ อ.ธิดาใจ จันทนามศรี

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง : การศึกษาดูงาน Greenista Expo วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2555 สถานที่ : ณ IMPAC HALL 2 เมืองทองธานี ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่ อ.ปริพล ทับทิมทอง อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว อ.พัชรี แก้วเกตุ อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไพศาล อ.มาลิสา บุญเสน อ.ศศิประภา ฉิมพงษ์ อ.ผอบ พลเมือง อ.สุนัน คงธงชัย


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google