งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทาง การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ. ศ.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทาง การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ. ศ.2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทาง การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ. ศ.2555

3 กิจกรรมที่ ผ่านมา ประชุมคณะทำงานฯ จัด 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักหอสมุด ม. เกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน จ. นครปฐม

4 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ. นครปฐม

6 ประชุมกลุ่มมาตรฐานการลงรายการสื่อโสต ทัศน์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของคณะทำงานฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักหอสมุด ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ. นครปฐม

7 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์

8 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักหอสมุด ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ. นครปฐม เรื่อง “ การจัดการผลิตเสียงด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Sound Frog” โดยวิทยากร นาย สมพงษ์ ปรีชาคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ จาก ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง

9 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ สำนัก หอสมุดกลาง ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เรื่อง “ การ ออกแบบและจัดทำ นิตยสารด้วยโปรแกรม InDesign, Illustrator และ Photoshop” โดยวิทยากร นายทรงยศ วันบุตรศรี นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน มิตร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 102

10 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27- วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 สัมมนาทางวิชาการ รวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 5 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จ. นครปฐม

11 การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ดูงานสำนักหอสมุด และ ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม

12 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ศึกษาดูงาน ณ สำนักบรรณสาร การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์

13 วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ดูงานสำนักหอสมุดกลาง ม. ศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร

14 คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2554-2555 นายชวลิต ฮะกีมี ประธาน สำนักหอสมุด ม. บูรพา นายประพันธ์ สังข์ทองงาม รองประธานคนที่ 1 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง นางสาวณฐกร จันทร์เรืองฤทธิ์ รองประธาน คนที่ 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม. วลัยลักษณ์ นางสุวรรณา อนรรฆจินดา เลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ

15 นางสาวแววตา อินทโสม ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสุนทรี ตระการสุขเหรัญญิก สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบ ริหารศาสตร์ นางศศิกัญญา ทองรักษ์ประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

16 Thank You The End


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทาง การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ. ศ.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google