งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสำนัก คอมพิวเตอร์  มาตรฐานการดำเนินงานของสำนัก คอมพิวเตอร์  วิสัยทัศน์ของสำนักคอมพิวเตอร์  แผนปฏิบัติการกองทุน มสธ. 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสำนัก คอมพิวเตอร์  มาตรฐานการดำเนินงานของสำนัก คอมพิวเตอร์  วิสัยทัศน์ของสำนักคอมพิวเตอร์  แผนปฏิบัติการกองทุน มสธ. 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสำนัก คอมพิวเตอร์  มาตรฐานการดำเนินงานของสำนัก คอมพิวเตอร์  วิสัยทัศน์ของสำนักคอมพิวเตอร์  แผนปฏิบัติการกองทุน มสธ. 12 ปี ความเป็นมา

2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี ประจำปีงบประมาณ 2553 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน

3 ช่วงที่ 1 การให้ความรู้แก่บุคลากรสำนัก คอมพิวเตอร์ หัวข้อ Services Science และ CMMI for Services ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงานด้านการประกัน คุณภาพมาตรฐาน ISO ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย บูรพา จังหวัดชลบุรี ช่วงที่ 3 การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศสิงคโปร์

4 แนวความคิดการให้บริการ ของสังคม  สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยุคเร่ร่อน ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม  การทำธุรกิจของมนุษย์เปลี่ยนแปลง ระบบแลกเปลี่ยน การใช้เงินเป็น สื่อกลาง การทำการค้าเล็กๆ การขาย ขนาดใหญ่ การผลิตในอุตสาหกรรม การขาย แบบกระจายสินค้า การขายผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์

5 ความต้องการบริการของ สังคมไทย  ในอดีตอยู่กันอย่างพอเพียงทำทุก อย่างที่ต้องการได้เอง เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงใช้เงินเป็น สื่อกลางผู้ต้องการบริการต้องใช้เงิน เป็นสิ่งตอบแทน  ปัจจุบันการบริการเป็นอุตสาหกรรม อย่างหนึ่ง งานบริการด้าน IT มีส่วนทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในสังคม ต้องพึ่งพา อาศัยบริการผ่าน WEB มากขึ้น

6 ปัญหาและความท้าทาย ของหน่วยงาน IT 1. งบประมาณมีจำกัด 2. บุคลากรที่มีความสามารถมี จำกัด 3. เทคโนโลยีมีการ เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก 4. ขาดการประสานระหว่าง หน่วยงานภายใน 5. ขาดมาตรฐานกลาง 6. นักศึกษาต้องการใช้ IT ทุก แห่งทุกเวลา 7. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ ต่าง ๆ 8. ขาดกระบวนการทำงานที่ ชัดเจน

7 กระบวนการ คือ รากฐาน ของมาตรฐาน  ISO 27001 มาตรฐานจัดการ ระบบความมั่นคง  CMMI CMMI for Services มาตรฐานการ ให้บริการต่าง ๆ

8 กระบวนการทำงานของสำนักคอมพิวเตอร์กระบวนการทำงานของสำนักคอมพิวเตอร์ Incident Management 1. น. ส. เพ็ญศิริ ศิ วิโรจน์ 2. นายพัฒนพงษ์ โชคถาวร * 3. น. ส. ศิวาพร รุขชาติ 4. นายอำนาจ ธรรมกิจ 5. นายปรีชา ยามัน สะบีดีน Problem Management 1. ดร. ทนงศักดิ์ ศิริ รัตน์ 2. นางภัทราวดี บัตร ประทาน * 3. นายเสกสรรค์ ปิ่น เจริญ 4. น. ส. ระพีพรรณ แก้วประทุม 5. นายกันตินันท์ แสงวัฒนรัตน์ Configuration Management 1. นางสุนทรี ศรี สวรรค์ 2. น. ส. ระพีพรรณ แก้วประทุม * 3. นางกัญจน์นิกข์ ธนาบริบูรณ์ 4. น. ส. ผุสดี เชื้อผู้ดี 5. นายเสกสรรค์ ปิ่น เจริญ 6. นายพัฒนพงษ์ โชคถาวร 7. นางวัลลภาภรณ์ มัสอูดี Change Management 1. นายสุนทร วัง เมือง 2. นายเสกสรรค์ ปิ่น เจริญ * 3. นายวุฒินันท์ พล โลก 4. น. ส. ระพีพรรณ แก้วประทุม 5. นายปรีชา ยามัน สะบีดีน Information Security Management 1. นางวัชราภรณ์ สังขกนิษฐ 2. น. ส. สุภวรรณ เลิศสถากิจ * 3. นางวัลลภาภรณ์ มัสอูดี 4. นายกันตินันท์ แสงวัฒนรัตน์ 5. น. ส. ศศิธร สาย นภา 6. นางจารุวรรณ คง คากุล Project Manager รศ. ดร. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร Project Coordinator นางอรอนงค์ อมรพินิจ Document Control Centre (DCC) 1. นางวิกานดา ดุสิตา 2. น. ส. วรัมภา จินาทอง

9 ผลที่ได้รับจากการดำเนิน โครงการ 1. บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ วิทยบริการ และ มาตรฐานการจัดการด้าน ICT 2. บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้นำ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จาก การศึกษาดูงานนำไปพัฒนางานของ สำนักให้สอดคล้องกับนโยบายและ มาตรฐานการจัดการด้าน ICT 3. สำนักคอมพิวเตอร์ได้สร้างชุมชนนัก ปฏิบัติ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

10 ข้อเสนอแนะ ปัจจุบันวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยมุ่ง สู่ องค์กรชั้นนำ มีการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศทุก กระบวนงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเปิด โอกาสให้บุคลากรของ สำนัก ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการศึกษาดูงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยด้วย

11 วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการบริการด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย พันธ กิจ 1. พัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ไอทีแก่มหาวิทยาลัย 2. พัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนงานบริหาร บริการ และวิชาการ ของมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของมหาวิทยาลัย ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย

12

13


ดาวน์โหลด ppt  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสำนัก คอมพิวเตอร์  มาตรฐานการดำเนินงานของสำนัก คอมพิวเตอร์  วิสัยทัศน์ของสำนักคอมพิวเตอร์  แผนปฏิบัติการกองทุน มสธ. 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google