งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• จิตติมา เจริญ สุข • เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• จิตติมา เจริญ สุข • เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • จิตติมา เจริญ สุข • เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 6

3 • ดาวดี สุภา จรูญ • เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป

4 • เพ็ญศรี การ โมกข์ • พนักงานรับ โทรศัพท์

5 • สุภาว์ วิหคไพบูลย์ • เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป

6 • วิริยา ปักษาสุข • เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป

7 • กาญจนา ทุยเวียง – วท. บ. ( วิทยาศาสตร์ เคมี ), สถาบันราชภัฏเลย

8 • ปิยะกาญจ์ บุญสุวรรณ – วท. บ. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

9 • อัจฉราภรณ์ จารนัย • วทบ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

10 • ปรัชญา จันทร์ศักดิ์ – ปวส. สาขาช่างยนต์ รร. ช่างฝีมือปัญจ วิทยา กทม. – ปริญญาตรี วศ. เครื่องกล

11 • ทองมี แสนคำพล • พนักงานสถานที่


ดาวน์โหลด ppt • จิตติมา เจริญ สุข • เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google