งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 1103 124 General Physics II ( ฟิสิกส์ทั่วไป 2) ดร. สุระ วุฒิพรหม กลุ่มเรียน 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 1103 124 General Physics II ( ฟิสิกส์ทั่วไป 2) ดร. สุระ วุฒิพรหม กลุ่มเรียน 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 1103 124 General Physics II ( ฟิสิกส์ทั่วไป 2) ดร. สุระ วุฒิพรหม กลุ่มเรียน 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1103 124 general physics 2

2 แผนการสอนวิชา ฟิสิกส์ทั่วไป 2 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน 45 ชั่วโมง (15 สัปดาห์ ) กลุ่มผู้เรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ วัน / เวลาเรียน วันพุธ 11.00-11.50 ห้อง CLB5 วันศุกร์ 10.00-11.50 ห้อง CLB5 ติดต่อผู้จัดการรายวิชาห้องพักชั้น 3 ห้อง SC362 อาคาร วิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 045-353401-4 ต่อ 4539 มือถือ 0818707303 (AIS) E-mail: wuttiprom@gmail.com Facebook: Sura Wuttiprom

3 เนื้อหาโดยสังเขป 3 Electricity and Magnetism ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Light and Optics ทัศนศาสตร์ Modern Physics ฟิสิกส์ยุคใหม่

4 100 1. ทดสอบย่อย 20 คะแนน 2. การบ้าน + เข้าเรียน 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 35 คะแนน 4. สอบปลายภาค 35 คะแนน การประเมินผล ( คะแนน ) 40 F

5 หนังสืออ้างอิง ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1 พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ

6 หนังสืออ้างอิง UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS Hugh D. Young Roger A. Freedman 12 TH EDITION

7 หนังสืออ้างอิง 1. Physics for Scientists and Engineers By Raymond A. Serway, John W. Jewett 2. Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach By Randall Dewey Knight 3. Conceptual Physics By Paul G. Hewitt 4. ตำราเรียนทุกสำนักพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 1103 124 General Physics II ( ฟิสิกส์ทั่วไป 2) ดร. สุระ วุฒิพรหม กลุ่มเรียน 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google