งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การติดต่อผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา อาคาร 29  ห้องพักอาจารย์ อาคาร 29 สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย ajau.cmru@hotmail.com www.er.cmru.ac.th  Email & MSN & facebook : ajau.cmru@hotmail.com HomePage : www.er.cmru.ac.th 086-192904X  โทรศัพท์ 086-192904X (ใช้ mail หรือ fb จะดีกว่า)

3 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0)

4 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ ปริญญามหาศาล ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ ใช่อยู่นานสอน นานในโรงเรียน ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้ สร้างงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุด กว่าสัตว์เดรัจฉาน ครูคือผู้สร้างสมอุดมการณ์ ในดวงมาลย์เพื่อ มวลชนใช่ตนเอง ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริง สร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้ มาบูชาครู เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บทเพลง “ บูชาครู ”

5 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ สถานศึกษาในทุกๆ ด้าน 2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทราบในการ ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 3.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเจตคติที่ดีต่องานในหน้าที่ครู จุดประสงค์การเรียนรู้

6 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การศึกษาโดยการเข้าชั้นเรียน การศึกษาโดยการเข้าชั้นเรียน จะใช้เวลาศึกษาค้นคว้า การ รายงาน การร่วมอภิปราย สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ตลอดภาคเรียน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ในเนื้อหาส่วนที่เป็นพื้นฐานความรู้ ก่อนที่จะออกไปศึกษาและการมีส่วนร่วมที่สถานศึกษา การศึกษาโดยการไม่เข้าชั้นเรียน การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานการณ์จริงที่สถานศึกษา จะใช้เวลาฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง รวมทั้งสิ้นไม่ น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ซึ่งจะสัมพันธ์กับเนื้อหาจากการศึกษาโดยการ เข้าชั้นเรียน ได้กำหนดกิจกรรมปฏิบัติในสถานการณ์จริงไว้ดังนี้ บันทึกการศึกษาโดยใช้แบบบันทึกหน่วยที่ 1-6 ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมและบันทึกลงในแบบบันทึกการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วม บันทึกการปฏิบัติงานการศึกษาและการมีส่วนร่วมประจำวัน วิธีการศึกษา

7 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การประเมินผลจะพิจารณาจากการศึกษาทั้ง 2 ด้าน ดังนี้ การศึกษาโดยการเข้าชั้นเรียนกำหนดเกณฑ์การผ่านการศึกษา ในแต่ละหน่วยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การทดสอบหลังเรียนในแต่ละหน่วย การรายงาน การอภิปราย ขอบข่ายการประเมินผล

8 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การศึกษาโดยการไม่เข้าชั้นเรียน กำหนดเกณฑ์การผ่านการฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง ดังนี้ เวลาการฝึกปฏิบัติที่สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ผลการฝึกปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอนตามที่กำหนด ผลการบันทึกในแบบบันทึกครบและสมบูรณ์ทุกแบบบันทึก คะแนนจากการประเมินของอาจารย์พี่เลี้ยงและ/หรือจาก สถานศึกษา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนจาก แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนและแบบประเมิน การศึกษาและการมีส่วนร่วม ขอบข่ายการประเมินผล

9 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เกณฑ์การประเมินผล การเข้าชั้นเรียน5% การรายงาน การอภิปราย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม25% การทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วย30% การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง40%

10 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) คะแนน 85% ขึ้นไปA 80 – 84%B+ 75 – 79%B 67 – 74%C+ 60 – 66%C 55 – 59%D+ 50 – 54%D 50% ลงไปF เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

11 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เนื้อหา หน่วยที่ 1สภาพทั่วไปของสถานศึกษา หน่วยที่ 2งานในหน้าที่ครูผู้สอน หน่วยที่ 3งานในหน้าที่ครูประจำชั้น หน่วยที่ 4งานบริหารสถานศึกษา หน่วยที่ 5งานบริการของสถานศึกษา หน่วยที่ 6สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

12 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) สาระสำคัญสภาพทั่วไปของสถานศึกษา เป็นการจัด สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ มีภูมิทัศน์สวยงามและส่งเสริมการเรียนการสอน หน่วยที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

13 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ สถานศึกษา 2. เพื่อให้มีการอภิปรายถึงความสำคัญ ของสภาพทั่วไปของสถานศึกษาที่มีต่อการ จัดการศึกษา 3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานหลังจาก ศึกษาและมีส่วนร่วมในสถานศึกษาแล้ว บันทึกตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 4. เพื่อให้มีการอภิปรายผลจากการไป ศึกษาและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา จุดประสงค์

14 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 1. ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา 2. อาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ 3. ห้องเรียนและเครื่องใช้ต่างๆ ใน ห้องเรียน 4. ห้องพยาบาล 5. โรงอาหาร 6. โรงประชุม 7. ห้องพักครู 8. ห้องสมุด 9. ห้องปฏิบัติการต่างๆ 10. น้ำดื่ม น้ำใช้ 11. ห้องน้ำห้องส้วม 12. สนามกีฬา 13. สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ สถานศึกษา

15 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) สถานที่ตั้งของสถานศึกษา ขนาดเนื้อที่ของสถานศึกษา ลักษณะบริเวณภายในสถานศึกษา ลักษณะสภาพแวดล้อมนอกสถานศึกษา ระบบระบายน้ำในสถานศึกษา การคมนาคม อื่นๆ ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา

16 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การแบ่งพื้นที่ตั้งของอาคารต่างๆ รูปแบบและจำนวนชั้นของอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ การวางอาคารเรียน และอาคารประกอบอื่นๆ สีภายในและภายนอกอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ การตกแต่งบริเวณรอบอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ อื่นๆ อาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ

17 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ขนาดเนื้อที่ห้องเรียน (ตารางเมตร) เล็ก กลาง และใหญ่ ขนาดโต๊ะเรียน และม้านั่ง (กว้าง ยาว สูง) การจัดโต๊ะเรียน (แบบต่างๆ) สีภายในห้องเรียน กระดานดำ (ขนาด ความสูง และสี) แสงสว่างภายในห้องเรียน การถ่ายเทอากาศในห้องเรียน อื่นๆ ห้องเรียนและเครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน

18 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ทำเลที่ตั้งห้องพยาบาล ขนาดเนื้อที่ของห้องพยาบาล เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในห้องพยาบาล อื่นๆ ห้องพยาบาล / เรือนพยาบาล

19 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ทำเลที่ตั้งของโรงอาหาร ขนาดเนื้อที่ของโรงอาหาร โต๊ะรับประทานอาหาร การดูแลและรักษาความสะอาดโรงอาหาร อื่นๆ โรงอาหาร / ที่รับประทานอาหาร

20 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ทำเลที่ตั้งของโรงประชุม ขนาดเนื้อที่โรงประชุม อุปกรณ์ เครื่องมือในโรงประชุม อื่นๆ โรงประชุม / หอประชุม

21 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ทำเลที่ตั้งห้องพักครู ขนาดเนื้อที่ห้องพักครู อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในห้องพักครู อื่นๆ ห้องพักครู

22 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ทำเลที่ตั้งห้องสมุด ขนาดเนื้อที่ห้องสมุด ประเภท จำนวนหนังสือ วารสารและอื่นๆ ในห้องสมุด การจัดหนังสือในห้องสมุด อื่นๆ ห้องสมุด / หอสมุด

23 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ทำเลที่ตั้ง ขนาดเนื้อที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การรักษาความปลอดภัย อื่นๆ ห้องปฏิบัติการต่างๆ (วิทยาศาสตร์ ฯลฯ)

24 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การจัดบริการน้ำดื่ม / น้ำใช้ กรณีสถานศึกษาอยู่ในเขตบริการของการประปา กรณีสถานศึกษาอยู่นอกเขตบริการการประปา สัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อจำนวน (ที่ดื่มน้ำ) น้ำดื่ม / น้ำใช้ อื่นๆ น้ำดื่ม / น้ำใช้

25 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ทำเลที่ตั้ง ห้องน้ำ / ห้องส้วม และที่ปัสสาวะ จำนวนห้องน้ำและอุปกรณ์ในห้องน้ำ จำนวนห้องส้วมชาย / และหญิงต่อจำนวนนักเรียน จำนวนที่ปัสสาวะชาย ต่อจำนวนนักเรียน การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และที่ปัสสาวะ อื่นๆ ห้องน้ำ / ห้องส้วม / ที่ปัสสาวะ

26 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ทำเลที่ตั้งสนามกีฬา / สนามเด็กเล่น ขนาดเนื้อที่สนามกีฬา / สนามเด็กเล่น อื่นๆ สนามกีฬา / สนามเด็กเล่นต่างๆ

27 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ทำเลที่ตั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แบบต่างๆ อื่นๆ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ


ดาวน์โหลด ppt GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google