งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อพึงระวัง เกี่ยวกับ การศึกษา. 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะที่มีคะแนน เฉลี่ยสะสมปลายปีต่ำ กว่า 1.50 จะถูก ประกาศพ้นสภาพ นักศึกษา ( ตกให้ ออก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อพึงระวัง เกี่ยวกับ การศึกษา. 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะที่มีคะแนน เฉลี่ยสะสมปลายปีต่ำ กว่า 1.50 จะถูก ประกาศพ้นสภาพ นักศึกษา ( ตกให้ ออก )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อพึงระวัง เกี่ยวกับ การศึกษา

2 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะที่มีคะแนน เฉลี่ยสะสมปลายปีต่ำ กว่า 1.50 จะถูก ประกาศพ้นสภาพ นักศึกษา ( ตกให้ ออก )

3 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม ปลายปีเกิน 1.50 แต่ ต่ำกว่า 2.00 จะ ถูกจำแนกสภาพเป็น นักศึกษา สภาพ วิทยาทัณฑ์

4 3. นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะถูกประกาศให้พ้นสภาพ นักศึกษา ( ตกให้ออก ) เมื่อ  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 สองภาคการศึกษา ติดต่อกัน  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 สี่ภาคการศึกษาติดต่อกัน

5 4. ลงทะเบียนรายวิชา ใด 3 ครั้งแล้วยังได้ F พ้นสภาพ นักศึกษา ( ตกให้ ออก )

6 5. หากลงทะเบียนเรียน ซ้ำในรายวิชาใด ไม่ว่า จะลงเพื่อแก้ F หรือ U หรือปรับเกรด จะไม่มี สิทธิ์ได้รับปริญญา เกียรตินิยม

7 6. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อปรับเกรด จะถือเอา ผลการศึกษาครั้ง สุดท้ายมาคิดคะแนน เฉลี่ย หากเกรดครั้งหลัง ได้น้อยกว่าเดิม คะแนน เฉลี่ยก็จะลดลงด้วย ดังนั้น หากไม่แน่ใจว่าจะทำได้ ดีขึ้น ไม่ควรลงทะเบียน เพื่อปรับเกรด

8 7. หากติด F รายวิชาใด จะ ไม่สามารถลงทะเบียน เรียนรายวิชาที่มีวิชาที่ได้ F เป็น Prerequisite ซึ่ง อาจมีผลทำให้เรียนช้ากว่า ระยะเวลาหลักสูตรปกติ

9 ตัวอย่างเช่น หากติด F รายวิชา SCBI124 เทอม 1/53 ไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา SCBI125 เทอม 2/53 เนื่องจากวิชา SCBI 124 เป็น รายวิชา Prerequisite ( วิชาบังคับ ก่อน )

10 8. ใช้เวลาเรียนเกิน 2 เท่าของหลักสูตร ปกติ ต้องพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา

11 9. หากขาดสอบไม่ว่า ด้วยกรณีใดๆ ต้อง ติดต่ออาจารย์เจ้าของ รายวิชาและงานกิจการ นักศึกษา หรือไม่มี เหตุผลอันสมควร จะ ได้รับการพิจารณาให้ ได้ F ในรายวิชานั้น

12 10. หากพบว่านักศึกษาทุจริตใน การสอบจะถูกพิจารณาให้ได้รับ โทษ ตั้งแต่ ให้เกรด F ในรายวิชาที่ทุจริต ( เฉพาะการสอบ กลางภาค การสอบย่อย ) ให้เกรด F ในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการเรียน ในเทอมถัดไปไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ให้เกรด F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษานั้น ให้เกรด F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษานั้น และให้พักการศึกษาในภาค การศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ประกาศให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา >> ผลที่ตามมาคือ เสื่อมเสียชื่อเสียงและประวัติของ นักศึกษาเอง <<

13 11. การประกาศผลสอบ นักศึกษาดูผลการศึกษาได้ที่ http://www.student.mahidol.ac.th/ gradereport/stdlogin.asp ให้ถี่ ถ้วนด้วยตนเอง หากให้ผู้อื่นดู แทนอาจเกิดการผิดพลาดได้ และหากพบปัญหาให้ติดต่อ งาน การศึกษา วิทยา เขตกาญจนบุรี


ดาวน์โหลด ppt ข้อพึงระวัง เกี่ยวกับ การศึกษา. 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะที่มีคะแนน เฉลี่ยสะสมปลายปีต่ำ กว่า 1.50 จะถูก ประกาศพ้นสภาพ นักศึกษา ( ตกให้ ออก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google