งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคืน ครุภัณฑ์. Flowchart : การคืน ครุภัณฑ์ 1. หน่วยงานประสงค์จะคืนครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็คหมายเลข ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. หน่วยงานรับแบบฟอร์มการคืนครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคืน ครุภัณฑ์. Flowchart : การคืน ครุภัณฑ์ 1. หน่วยงานประสงค์จะคืนครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็คหมายเลข ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. หน่วยงานรับแบบฟอร์มการคืนครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคืน ครุภัณฑ์

2 Flowchart : การคืน ครุภัณฑ์

3 1. หน่วยงานประสงค์จะคืนครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็คหมายเลข ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. หน่วยงานรับแบบฟอร์มการคืนครุภัณฑ์ ที่กลุ่มงานพัสดุหรือโหลดแบบฟอร์มได้ จากเวปไชต์ของกลุ่มงานพัสดุที่ http://www.supply.dusit.ac.th/service_form_reg.htm ขั้นตอนการคืน ครุภัณฑ์

4 ตัวอย่างแบบคืน ครุภัณฑ์

5 3. กรอกรายละเอียดของครุภัณฑ์ ตามแบบฟอร์มดังนี้ 3.1 รายการครุภัณฑ์ที่จะคืน 3.2 รหัสครุภัณฑ์ 3.3 จำนวนครุภัณฑ์ที่ส่งคืน 3.4 บอกสาเหตุที่คืนครุภัณฑ์ 3.5 ลงลายมือชื่อผู้ส่งคืนและ / หรือผู้มี อำนาจส่งคืน

6 ตัวอย่างหน่วยงานที่คืนครุภัณฑ์

7 4. หน่วยงานทำบันทึกข้อความใน ระบบ e-office พร้อมแนบใบคืน ครุภัณฑ์ตามข้อ 3 แจ้งมายังกลุ่ม งานพัสดุและกลุ่มงานพัสดุจะนัด วันเวลาที่จะส่งคืนครุภัณฑ์

8 ตัวอย่างหน่วยงานที่บันทึกข้อความส่ง ทาง e-office

9 5. ในวันส่งคืนครุภัณฑ์กลุ่มงาน พัสดุจะตรวจสอบครุภัณฑ์ที่คืนว่า ตรงตามเอกสารหรือไม่ถ้าไม่ตรง ต้องแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 6. หน่วยงานที่คืนครุภัณฑ์สำเนา แบบคืนครุภัณฑ์ที่มีลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่พัสดุไว้เพื่อเก็บเป็น หลักฐานการคืน

10 7. หน่วยงานที่คืนครุภัณฑ์ต้องตัด รายการครุภัณฑ์ ที่ส่งคืนพัสดุออกจากทะเบียน คุมของหน่วยงาน

11 งานระบบทะเบียน พัสดุ ขอขอบคุณ โทร.5112


ดาวน์โหลด ppt การคืน ครุภัณฑ์. Flowchart : การคืน ครุภัณฑ์ 1. หน่วยงานประสงค์จะคืนครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็คหมายเลข ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. หน่วยงานรับแบบฟอร์มการคืนครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google