งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคืนครุภัณฑ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคืนครุภัณฑ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคืนครุภัณฑ์

2 Flowchart : การคืนครุภัณฑ์

3 ขั้นตอนการคืนครุภัณฑ์
หน่วยงานประสงค์จะคืนครุภัณฑ์สำรวจครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็คหมายเลขครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานรับแบบฟอร์มการคืนครุภัณฑ์ที่กลุ่มงานพัสดุหรือโหลดแบบฟอร์มได้จากเวปไชต์ของกลุ่มงานพัสดุที่

4 ตัวอย่างแบบคืนครุภัณฑ์

5 กรอกรายละเอียดของครุภัณฑ์ตามแบบฟอร์มดังนี้
3.1 รายการครุภัณฑ์ที่จะคืน 3.2 รหัสครุภัณฑ์ 3.3 จำนวนครุภัณฑ์ที่ส่งคืน 3.4 บอกสาเหตุที่คืนครุภัณฑ์ 3.5 ลงลายมือชื่อผู้ส่งคืนและ/หรือผู้มีอำนาจส่งคืน

6 ตัวอย่างหน่วยงานที่คืนครุภัณฑ์

7 หน่วยงานทำบันทึกข้อความในระบบ e-office พร้อมแนบใบคืนครุภัณฑ์ตามข้อ 3 แจ้งมายังกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานพัสดุจะนัดวันเวลาที่จะส่งคืนครุภัณฑ์

8 ตัวอย่างหน่วยงานที่บันทึกข้อความส่งทาง e-office

9 ในวันส่งคืนครุภัณฑ์กลุ่มงานพัสดุจะตรวจสอบครุภัณฑ์ที่คืนว่าตรงตามเอกสารหรือไม่ถ้าไม่ตรงต้องแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง หน่วยงานที่คืนครุภัณฑ์สำเนาแบบคืนครุภัณฑ์ที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการคืน

10 หน่วยงานที่คืนครุภัณฑ์ต้องตัดรายการครุภัณฑ์
ที่ส่งคืนพัสดุออกจากทะเบียนคุมของหน่วยงาน

11 งานระบบทะเบียนพัสดุ ขอขอบคุณ โทร.5112


ดาวน์โหลด ppt การคืนครุภัณฑ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google