งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมข้อมูลสำหรับ จัดซื้อหนังสือ มัณฑนา สุนันตา งานพัฒนา ทรัพยากรสารนิเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมข้อมูลสำหรับ จัดซื้อหนังสือ มัณฑนา สุนันตา งานพัฒนา ทรัพยากรสารนิเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมข้อมูลสำหรับ จัดซื้อหนังสือ มัณฑนา สุนันตา งานพัฒนา ทรัพยากรสารนิเทศ

2 ขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลสำหรับ จัดซื้อหนังสือ

3 สำรวจความต้องการทรัพยากรสารนิเทศ จากภาควิชาและหลักสูตรต่างๆ โดยจัดทำ บันทึกแจ้งให้กับทางภาควิชาและหลักสูตร ต่างๆเพื่อให้เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการ

4

5 รับการเสนอชื่อหนังสือเพื่อแนะนำการ สั่งซื้อเข้าห้องสมุด จากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา โดยได้รับการเสนอผ่านทาง บันทึกจากภาควิชาและหลักสูตร หรือจาก แบบฟอร์มแนะนำการสั่งซื่อหนังสือ

6

7

8 รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ได้รับการเสนอให้ จัดซื้อ ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมที่ ถูกต้องจากเว็บไซด์ร้านหนังสือหรือ สำนักพิมพ์ และจากฐานข้อมูลระดับสากล เช่น LC, Ohiolink, NLM

9

10

11

12 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับรายการหนังสือ ในฐานข้อมูล Innopac สำนักหอสมุด และ ในรายการหนังสือที่ห้องสมุดกำลัง ดำเนินการจัดซื้อ

13

14 หากมีรายการหนังสือซ้ำซ้อน จัดทำบันทึก แจ้งผลการเสนอแนะรายชื่อหนังสือที่ ห้องสมุดมีให้บริการอยู่แล้ว พร้อมทั้งแนบ รายละเอียดหนังสือเล่มนั้นๆให้ผู้เสนอแนะ ทราบ

15

16 ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาหนังสือจาก หลายๆร้าน โดยการขอใบเสนอราคา หรือ ตรวจสอบราคาจากเว็บไซด์ร้านหนังสือ แล้วเลือกร้านค้าที่เหมาะสม

17 จัดทำบันทึกรายชื่อหนังสือ พร้อมข้อมูล บรรณานุกรม และราคาหนังสือและร้านที่ คัดเลือก รวมทั้งเหตุผลประกอบการ เสนอแนะเพื่อสั่งซื้อ ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลความ ซ้ำซ้อนของหนังสือเมื่อเปรียบเทียบกับ ห้องสมุดอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย โดยข้อมูลที่เตรียมทั้งหมดนี้สำหรับ การเสนอให้หัวหน้าห้องสมุดเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ

18

19

20 นำเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกให้ หัวหน้าห้องสมุดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ จัดซื้อโดยผ่านทางเว็บไซด์ห้องสมุด

21

22 จัดหารายชื่อหนังสือวิชาการ ตำรา พร้อม รายการบรรณานุกรม สำหรับเสนอให้ หัวหน้าห้องสมุดพิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติม จากที่ได้รับการเสนอแนะให้จัดซื้อ โดย อาจจะเป็นการ update edition หนังสือที่ ห้องสมุดมี edition เดิมอยู่แล้ว หรืออาจจะ เป็นหนังสือที่จัดอันดับความนิยมหรือให้ คะแนนนิยมในสาขาวิทยาศาสตร์

23

24

25

26

27

28

29 จัดทำบันทึกแจ้งการคัดเลือกหนังสือให้กับ ทางภาควิชาและหลักสูตร ทราบ หากมี ร้านค้านำหนังสือมาวางคัดเลือกกับทาง ห้องสมุด

30 ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ หนังสือผ่านทางเว็บไซด์ห้องสมุด และ จัดทำบันทึกผลการอนุมัติ

31 จัดทำรายชื่อหนังสือที่ไม่อนุมัติจัดซื้อ โดย แบ่งตามภาควิชาและหลักสูตร

32

33 รับผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อเพื่อ ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ โดยจัดทำบันทึก การสั่งซื้อให้กับทางร้านค้าหรือตัวแทน จำหน่าย

34 จัดทำบันทึกรายชื่อหนังสือที่ผ่านการ อนุมัติให้จัดซื้อ

35 บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ บัตรรายการ

36

37 จัดทำรายชื่อหนังสือที่จัดซื้อประจำเดือน โดยแบ่งตามภาควิชาและหลักสูตร

38 นำเสนอข้อมูลที่กำลังสั่งซื้อหนังสือ โดย ผ่านทางเว็บไซด์ห้องสมุด เพื่อรายงานถึง ผลการปฏิบัติงาน

39 ติดตามทวงถามหนังสือที่มีการจัดส่งล่าช้า / ตรวจสอบรายการที่สั่งซื้อจากทางร้าน

40

41 รอตรวจรับหนังสือที่ได้สั่งซื้อไปแล้ว เพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนของการเตรียมเล่ม ก่อนออกให้บริการต่อไป

42 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมข้อมูลสำหรับ จัดซื้อหนังสือ มัณฑนา สุนันตา งานพัฒนา ทรัพยากรสารนิเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google