งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ไอซี ที ในบริบทธุรกิจ ท่องเที่ยว ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ไอซี ที ในบริบทธุรกิจ ท่องเที่ยว ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ไอซี ที ในบริบทธุรกิจ ท่องเที่ยว ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

2 ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้าและ บริการท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม รถเช่า ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

3 นำ ICT มาใช้ในองค์กร ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

4 การตลาด (Marketing) โดยการ ประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าและ บริการท่องเที่ยว ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้ผลดีกว่า การตลาดแบบดั่งเดิม เช่น แผ่นพับ แค ตาล็อกสินค้า ตลาดใหม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารจึงเกี่ยวข้องกับการนำเอา Web sites Promotion, e-marketing, Customer profiles, e-mail, facebook and etc. ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

5 การขาย (Sales) การขายมีความสำคัญต่อ ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมาก การขายแบบดั่งเดิมใช้โทรศัพท์ e-mail การขายแบบใหม่ใช้สื่อเพื่อให้เกิดการ ตัดสินใจ ณ เวลานั้นปิดการขายด้วยความ รวดเร็ว โดยการ e-Reservation or e- Booking, e-Commerce มาใช้ หรือการ จัดโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการ ของลูกค้า ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

6 การดำเนินงาน (Operations) ผู้บริหารองค์กร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการ ประกอบการมาพิจารณาตัดสินใจและวางแผน การดำเนินงานแบบดั่งเดิม ไม่มีข้อมูล หรือ ต้องใช้ เวลาในการรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานใหม่ อยู่ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ได้แก่ Management Information System: MIS, Customer Relationship Mangement: CRM, นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศอื่นๆ เช่น ระบบบัญชี เป็นต้น ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) โดยเฉพาะ อย่างยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจำนวนมาก เช่น โรงแรม เป็นต้น แบบเดิม ใช้การบันทึกในสมุด แบบใหม่ใช้ระบบสารสนเทศ HRM มาใช้จะทำ ให้สามารถบริหารและจัดการบุคลากรในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขต้นทุนต่ำ ที่สุด การนำเอาระบบสารสนเทศ HRM มาใช้จะ ช่วยทำให้การทำงานองค์กรมีประสิทธิภาพมาก ที่สุด ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

8 การจัดซื้อสินค้า (Purchasing) การบริหาร จัดการซื้อที่ดีจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการ ลงทุนที่ดีเช่นระบบสินค้าคงคลัง จะช่วยให้ธุรกิจ สามารถกำหนดราคาขายสินค้าหรือรายได้จากการ ขายสินค้าเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ซื้อเข้ามา เป็น ต้น แบบดั่งเดิม ใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจ แบบใหม่ ใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้เกิดความถูกต้อง และรวดเร็ว ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

9 ระดับการการใช้งานเทคโนโลยี ในองค์กรทั่วไป ระดับการใช้งานซอฟต์แวร์ตัวอย่าง ระดับ เครือข่าย ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐานใน สำนักงาน Windows Mac Linux Microsoft Word Writer Microsoft Excel Calc Microsoft Power Point Impress Microsoft Access SQL Server Oracle Page Maker Corel Draw Adobe Photoshop 3D Auto Cad Macromedia Dreamweaver Microsoft Front Page Macromedia Director AuthorWare Toolbook MP3 Hotmail Gmail Facebook Spss Norton Accounting system Hotel system Hospital system Airline system ภายในอาคาร Intranet - LAN ระดับที่ 2 การใช้งาน อินเตอร์เน็ตเพื่อการ ติดต่อสื่อสาร ภายในองค์กร Intranet - WAN ระดับที่ 3 การใช้งานเพื่อ ประชาสัมพันธ์และ ขายสินค้าออนไลน์ ทั่วโลก Internet ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

10

11 การใช้การตลาดออนไลน์ในรูปของฐานข้อมูล (e- Marketing) และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการขายในอินเตอร์เน็ตโดยการสร้างเว็บ เพจ หรือ ใช้ e-mail การขยายกิจการโดยความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการอื่น หุ้นส่วนธุรกิจ ลูกค้า และผู้ ให้บริการ เพื่อให้เกิดเป็น (e-Product) การขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce) เพื่อเพิ่ม ยอดขาย และเพิ่มพื้นที่การขาย จากการใช้ ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพในการหาลูกค้าใหม่ๆ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ (e- Customer) หรือเรียกว่า (Customer Relationship Management Systems: CRM systems) เพื่อรักษา ลูกค้าเก่าให้คงอยู่กับธุรกิจในนานที่สุดจึงจะทำให้มี รายได้จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของธุรกิจที่เป็น e-Business ( ที่มา : The European e-Business Market Watch, 2004: 18) ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

12


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ไอซี ที ในบริบทธุรกิจ ท่องเที่ยว ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google