งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) การใช้คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ สื่อประสม (Multimedia) ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง วีดี ทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) การใช้คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ สื่อประสม (Multimedia) ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง วีดี ทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) การใช้คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ สื่อประสม (Multimedia) ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง วีดี ทัศน์ เสียง เพื่อถ่ายทอด เนื้อหาบทเรียนหรือองค์ ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงใน ห้องเรียน

2 พัฒนาการของ CAI Programmed Instruction (PI) B.F. Skinner, Behaviorism, Reinforcement Standford University ทักษะคณิต และ ภาษา สำหรับชั้นประถม

3 พัฒนาการของ CAI University of Illinois at Urbana Champaign โครงการ Plato ใชักับผู้เรียนถึงขั้นอุดมศึกษา (CMI-- Computer- Management Instruction)

4 พัฒนาการของ CAI  คอมพิวเตอร์ออกแบบเพื่อ โปรแกรม Plato ใช้ ภาษา Tutor  ไมโครคอมพิวเตอร์ ใช้ Authoring Language (Tutor, Pilot)  Papert--MIT--Logo สำหรับ วิชาคณิตศาสตร์  CAI on Web Intelligent Tutoring System (ITS)

5 คุณลักษณะ (4I’s) 1. มีเนื้อหาสาระที่เรียบเรียงแล้ว เป็นอย่างดี (Information) 2. สนับสนุนความแตกต่างระหว่าง บุคคล (Individualization) ผู้เรียนควบคุมเนื้อหา (navigate) ผู้เรียนควบคุมเนื้อหา (navigate) ผู้เรียนคุมลำดับการเรียน (Hypermedia) ผู้เรียนคุมลำดับการเรียน (Hypermedia) ควบคุมการฝึกปฏิบัติ หรือ ทดสอบ ควบคุมการฝึกปฏิบัติ หรือ ทดสอบ

6 คุณลักษณะ 3. มีการโต้ตอบ (Interactive) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ คอมฯ 4. ให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Reinforcement)

7 ประโยชน์ ช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะและเพิ่ม ความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะและเพิ่ม ความรู้ ผู้เรียนใช้เวลาตามความสดวก ของตนเอง ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น

8 ประเภทของ CAI 1. ติวเตอร์ (Tutor) 2. แบบฝึกหัด (Drill & Practice) 3. สถานการณ์จำลอง (Simulation) --problem solving 4.Game 5. แบบทดสอบ (Testing)

9 โปรแกรมประเภทติวเตอร์ เป็นคอมฯช่วยสอนซึ่งได้รับการ ออกแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อ นำเสนอถ่ายทอดเหมือนติวเตอร์ คนหนึ่ง

10 โครงสร้างโปรแกรมประเภท ติวเตอร์  มีการนำเข้าสู่บทเรียน  นำเสนอบทเรียน  ทดสอบ  ผลป้อนกลับ  จบออกจากโปรแกรม

11 โปรแกรมประเภท แบบฝึกหัด (Drill & Practice) เป็นการนำคอมฯช่วยในการนำ คำถามโดยวิธีการและรูปแบบ ต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกฝน และ ปฏิบัติจนเข้าใจ เป็นการนำคอมฯช่วยในการนำ คำถามโดยวิธีการและรูปแบบ ต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกฝน และ ปฏิบัติจนเข้าใจ

12 โครงสร้างโปรแกรมประเภท แบบฝึกหัด  นำเข้าสู่บทเรียน  เลือกคำถาม  นำเสนอข้อคำถาม (Flash Card, VIP)  ให้ผลป้อนกลับ ( หรือเสนอ คำถามอีก )  จบออกจากบทเรียน

13 โปรแกรมประเภทจำลอง สถานการณ์ (Simulation) เป็นการนำเสนอบทเรียนในรูปของ การจำลองสถานการณ์ให้ผู้เรียน สัมผัสเหตุการณ์ลักษณะ ใกล้เคียงประสบการณ์จริง เพื่อ ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะควบคุม สถานการณ์นั้น

14 โปรแกรมประเภทจำลอง สถานการณ์ (Simulation) About Simulation อธิบาย ความหมาย Physical simulation Process simulation How to Simulation จำลองวิธีการ Procedural simulation Situational simulation

15 โครงสร้างโปรแกรมประเภท จำลองสถานการณ์  นำเข้าสู่บทเรียน  นำเสนอสถานการณ์  ตัดสินใจ  ผลป้อนกลับจากการตัดสินใจ ( หรือเสนอสถานการณ์อีก )  จบออกจากบทเรียน

16 ข้อได้เปรียบของ โปรแกรมประเภทจำลอง สถานการณ์  ลดความเสี่ยงอันตราย  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ลดข้อจำกัดเรื่องเวลา

17 โปรแกรมประเภท แบบทดสอบ (Testing) ไม่มีการนำเสนอบทเรียนแต่เป็น โปรแกรมเพื่อการทดสอบ เก็บ คะแนน และประเมินผลโดยตรง

18 โครงสร้างโปรแกรมประเภท แบบทดสอบ  นำเข้าสู่บทเรียน บอกวัตถุประสงค์ บอกวัตถุประสงค์ เร้าความสนใจ เร้าความสนใจ เงื่อนไข เงื่อนไข กำหนดเวลาทำข้อสอบ กำหนดเวลาทำข้อสอบ

19 โครงสร้างโปรแกรมประเภท แบบทดสอบ  เลือกคำถาม เรียงลำดับตายตัว เรียงลำดับตายตัว สุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่าง คิวอย่างมีแบบแผน คิวอย่างมีแบบแผน

20 โครงสร้างโปรแกรมประเภท แบบทดสอบ  เสนอคำถาม  ป้อนกลับ หรือ วนกลับ  จบบทเรียน ให้ผลสรุปคะแนน

21 ข้อได้เปรียบและข้อจำกัด ของ โปรแกรมประเภท แบบทดสอบ  ข้อได้เปรียบ ทดสอบแม่นยำ รวดเร็ว ทดสอบแม่นยำ รวดเร็ว ทราบผลทันที ทราบผลทันที ลดความเครียดจากการสอบ โดยตรง ลดความเครียดจากการสอบ โดยตรง  ข้อจำกัด ข้อจำกัดเรื่องข้อสอบอัตนัย ข้อจำกัดเรื่องข้อสอบอัตนัย ควบคุมการสอบได้ยาก ควบคุมการสอบได้ยาก

22 โปรแกรมประเภทเกมส์ เป็นรูปแบบคอมฯช่วยสอนที่สร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ที่ท้าทาย สนุกสนาน และเพลิดเพลิน แก่ ผู้เรียน

23 โครงสร้างโปรแกรม ประเภทเกมส์ นำสู่บทเรียนนำเสนอเกม ตัดสินใจของผู้เล่น หรือฝ่ายตรง ข้าม ผลป้อนกลับจากการตัดสินใจ ( นำเสนอเกมส์ ) สรุปและจบบทเรียน

24 โครงสร้างโปรแกรม ประเภทเกมส์ คุณสมบัติ กติกา การแข่งขัน ท้าทาย จินตนาการ ความปลอดภัย สนุกสนาน ได้ ควบคุม สนองความอยากรู้อยากเห็น

25 โครงสร้างโปรแกรม ประเภทเกมส์ คุณสมบัติที่แตกต่างสร้างความประหลาดใจแก่ผู้เรียนไม่มีบทสรุปทวนเนื้อหาผลป้อนกลับควรอธิบายผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) การใช้คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ สื่อประสม (Multimedia) ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง วีดี ทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google