งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ ผลงาน เพื่อประเมินครูดีเด่น มาสเตอร์สุขนิรันดร์ แสนนา โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ ผลงาน เพื่อประเมินครูดีเด่น มาสเตอร์สุขนิรันดร์ แสนนา โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ ผลงาน เพื่อประเมินครูดีเด่น มาสเตอร์สุขนิรันดร์ แสนนา โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี โดย

2 ประวัติ การศึกษา ค. บ. : เอกวิชาสังคมศึกษา และ ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครู อุบลราชธานี

3 ภารกิจ หน้าที่หลัก ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน สอนวิชา ศิลปะกับชีวิต และ วิชา ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ปีการศึกษา 2515 - 2548

4 หน้าที่ พิเศษ หน. งานลูกเสือ งานดนตรี งาน ประสานเสียง งานอภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2544 ถึงปัจจุบัน

5 งานที่ได้รับ มอบหมาย 1. งานลูกเสือ 2. งานดนตรีพื้นบ้าน 3. งานอภิบาล 4. งานประสานเสียง

6 วิสัยทัศน์ในการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ บริการด้วยความ เต็มใจ มองไกล ให้ทันโลก เน้น ความเป็นเลิศ

7 1. การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

8 Process InputOutput ครูสอนวิชาดนตรี พื้นบ้าน หน. งานลูกเสือ งานดนตรี งานอภิบาล การทำสื่อ ดนตรี ผลงานเด่น ปลูกฝังเจตคติ ศึกษาวิธีการทำ ประชุมวางแผน เตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ ดำเนินการ ( ผลิต ) ตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินผล ตัวแทนจังหวัด

9 การทำเครื่อง ดนตรี ผลงานทำโปงลาง และพิณอีสาน

10 การทำเครื่อง ดนตรี ผลงานทำซอ และ โหวด

11 Process InputOutput รับมอบหมาย หน้าที่ ส่งเสริม การผลิตสื่อ ผลงานเด่น ด้าน เทคโนโลยี ศึกษา ฝึกปฏิบัติ / แบบอย่าง ทดสอบคุณภาพ ผลิต บริการ นักเรียน ครู ผู้สนใจ ชุมชน ประเมินผล ขยา ยผล

12 เกียรติบัตรผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ปี 2546

13 ผลงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย CAI CD AUDIO VCD KARAOKE E-LEARNNING

14 InputProcessOutput * ครูสอน ดนตรี หน. งาน ลูกเสือ งานดนตรี งาน อภิบาล ปลูกฝังเจตคติ ศึกษาวิธีการทำ ประชุมวางแผน เตรียมวัสดุ / อป กรณ์ ดำเนินการ ( ผลิต ) ตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินผล ทบทวน WWW จัด นิทรรศการ เพื่อน ครู ขยายผล Write CD

15

16 InputProcessOutput แต่งตั้ง หนังสือเชิญ สมัครใจ - ใบเกียรติคุณ - ใบเกียรติบัตร - ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ - หนังสือ ขอบคุณ Input ขยายผล นักเรียน ครู ชุมชน ผลงานเด่น ด้านการให้ความร่วมมือใน การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น เป็นกรรมการชมรม เป็นวิทยากรลูกเสือ นำวงดนตรีสนับสนุนงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดเดินสวนสนาม ลูกเสือ สนับสนุนโครงการประกวดครูดีเด่น มูลนิธิ

17

18 งานวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับมัธยมต้น ปี การศึกษา 2543 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในการศึกษาวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน

19 ความเป็นมา นักเรียนมีความพึงพอใจในวิชาดนตรีพื้นบ้าน แต่ยังประสบปัญหาในการเรียนนี้

20 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการศึกษาหาสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการศึกษาวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน

21 วิธีดำเนินการ ประชากร = นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 100 คน เครื่องมือ = แบบสอบถาม

22 ผลการศึกษา พบว่า ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นบ้าน ขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียนดนตรีได้

23 ประโยชน์จากการศึกษา พบว่า การที่จะได้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์มาใช้ในการเรียนการสอนนั้น ไม่ค่อยจะมีจำหน่ายในท้องตลาด หรือมี ก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงมาก จึงคิดว่า ตนเองมีความรู้ ความสามารถทำได้ จึงเป็นที่มาของการ ทำเครื่องดนตรีดังนี้แล

24 สรุป ข้าพเจ้านายสุขนิรันดร์ แสน นา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย ตลอดไป

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ ผลงาน เพื่อประเมินครูดีเด่น มาสเตอร์สุขนิรันดร์ แสนนา โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google