งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้สามารถอธิบายบทบาทของการค้า ส่งและการค้าปลีกในช่องทางการกระจาย สินค้า  เพื่อให้เข้าใจการจัดประเภทของการค้าส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้สามารถอธิบายบทบาทของการค้า ส่งและการค้าปลีกในช่องทางการกระจาย สินค้า  เพื่อให้เข้าใจการจัดประเภทของการค้าส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้สามารถอธิบายบทบาทของการค้า ส่งและการค้าปลีกในช่องทางการกระจาย สินค้า  เพื่อให้เข้าใจการจัดประเภทของการค้าส่ง และการค้าปลีก บทที่ 13 การค้าส่งและการค้าปลีก (Wholesaling and Retailing)

2 การค้าส่ง (Wholesaling) กิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคคลหรือสถาบัน ที่จำหน่ายสินค้าให้กับ ผู้ขายต่อ (Reseller) และ / หรือ ผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม (Industrial Buyer) ProducerWholesalerRetailerConsumer

3 หน้าที่ของผู้ค้าส่ง การซื้อ การขาย การคลังสินค้า การขนส่งสินค้า การจัดมาตรฐานและระดับของสินค้า การเงิน การเสี่ยงภัย การจัดหาข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด การให้ คำแนะนำแก่ผู้ค้าปลีก

4 ประเภทของการค้าส่ง พ่อค้าส่ง (Merchant Wholesaler) ตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ร้านสาขาของผู้ผลิต (Sales Branch)

5 1. พ่อค้าส่ง (Merchant Wholesaler) มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า มีการแบ่ง ประเภทย่อย 2 แบบ แบ่งตามสินค้าที่ขาย  General Merchandise Wholesaler  Single Line Wholesaler  Specialty Wholesaler แบ่งตามวิธีการดำเนินงาน  Full Service Wholesaler  Limited Service Wholesaler

6 2. ตัวแทนคนกลาง (Agent Middlemen) ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ฯลฯ  Broker  Commission Merchant  Manufacturer’s Agent  Selling Agent  Resident Buyers  Auction Company

7 3. ร้านค้าส่งที่เป็นสาขาของ ผู้ผลิต (Sales Branches) ดำเนินการโดยผู้ผลิตเอง ตั้งเป็นสาขาย่อย ๆ ในแต่ละเขตการ ขาย เพื่อขายและส่งสินค้าให้พ่อค้าปลีก

8 การค้าปลีก (Retailing) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจำหน่าย สินค้าหรือให้บริการโดยตรงแก่ ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อการอุปโภค บริโภคส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อธุรกิจ ProducerWholesalerRetailerConsumer

9 ประเภทของการค้าปลีก การค้าปลีกแบบมีร้านค้า  แบ่งตามบริการที่มีให้ลูกค้า  แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ที่มี จำหน่าย  แบ่งตามความสำคัญต่อราคา  แบ่งตามการควบคุมกิจการ  แบ่งตามที่ตั้งของร้านค้า การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า

10 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Store Retailing) แบ่งตามบริการที่มีให้ลูกค้า  Self Service Retailer  Limited Service Retailer  Full Service Retailer

11 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Store Retailing) แบ่งตามบริการสายผลิตภัณฑ์ที่มี จำหน่าย  Specialty Store (Category Killer)  Department Store  Convenience Store  Supermarket  Superstore  Combination Store  Hypermarket  Service Business

12 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Store Retailing) แบ่งตามความสำคัญต่อราคา  Discount Store  Off-price Retailer Factory Outlet Independent Off-price Retailer Warehouse Club  Catalog Showroom

13 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Store Retailing) แบ่งตามการควบคุมกิจการ  Independent Store  Corporate Chain Store  Consumer Cooperative  Franchise System  Merchandising Conglomerate

14 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Store Retailing) แบ่งตามที่ตั้งร้านค้า  Central Business District  Shopping Center Regional Community Neighborhood

15 2. การค้าปลีกแบบไม่มี ร้านค้า (Non-Store Retailing) เน้นการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่าน สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  Direct Marketing Direct Mail and Catalog Marketing Telemarketing Television Marketing Electronic Shopping  Direct Selling (Door-to-door retailing)  Automatic Vending

16 อนาคตการค้าปลีก ร้านค้าปลีกมีขนาดใหญ่ขึ้น (Super Retailer) มีการแสวงหาพันธมิตรทางการค้า มากขึ้น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ จะมีการ ให้บริการค้าปลีกหลากหลายรูปแบบ มากขึ้น มีการจำหน่ายสินค้า Multipack และ House Brand มากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน การค้าปลีก เพื่อให้มีการบริหาร ร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ Retailer

17 อนาคตการค้าส่ง การค้าส่งขนาดเล็กมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก  ผู้ค้าปลีกมีขนาดใหญ่ขึ้น  ผู้ค้าปลีกมีระบบการค้าที่ทันสมัย และมีความร่วมมือระหว่างกัน การค้าส่งขนาดใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ ตัวแทนคนกลาง หรือสาขาของ ผู้ผลิตเอง Wholesaler

18 705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้สามารถอธิบายบทบาทของการค้า ส่งและการค้าปลีกในช่องทางการกระจาย สินค้า  เพื่อให้เข้าใจการจัดประเภทของการค้าส่ง และการค้าปลีก บทที่ 13 การค้าส่งและการค้าปลีก (Wholesaling and Retailing)


ดาวน์โหลด ppt 705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้สามารถอธิบายบทบาทของการค้า ส่งและการค้าปลีกในช่องทางการกระจาย สินค้า  เพื่อให้เข้าใจการจัดประเภทของการค้าส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google