งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดี ต้อนรับ หัวข้อที่ นำเสนอ  วินสโตร์คือใคร ?  หลักการรวมศูนย์  ระบบให้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดี ต้อนรับ หัวข้อที่ นำเสนอ  วินสโตร์คือใคร ?  หลักการรวมศูนย์  ระบบให้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ยินดี ต้อนรับ

4 หัวข้อที่ นำเสนอ  วินสโตร์คือใคร ?  หลักการรวมศูนย์  ระบบให้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย

5 วินสโตร์คือใคร ?

6 ผู้ให้บริการ บริหารกระบวนการ สั่งซื้อ และส่งสินค้า ผู้ให้บริการ บริหารกระบวนการ สั่งซื้อ และส่งสินค้า - ข้อมูลข่าวสาร – เทคโนโลยี – โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี – คลังสินค้า – การจัดส่งส่ง – การสั่งซื้อ

7 หลักการรวม ศูนย์

8 หนึ่งต่อหนึ่ง (One- to-One) ร้านค้า ปลีก ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย

9 ร้านค้า ปลีก หนึ่งต่อจำนวนมาก (One-to-Many) ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย

10 รวมศูนย์ ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย

11 ถึงเวลาที่ร้านค้ารายย่อย จะต้องร่วมมือกันแล้ว เพื่อสร้างปริมาณที่จะก่อให้เกิดความ ประหยัด เพื่อสร้างปริมาณที่จะก่อให้เกิดความ ประหยัด เพื่อแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เพื่อแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เพื่อแบ่งปันในทรัพยากร เพื่อแบ่งปันในทรัพยากร เพื่อเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อร่วมกันใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อร่วมกันใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมค้า ปลีกไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมค้า ปลีกไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบ เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบ เศรษฐกิจของประเทศ

12 คือ แหล่งสั่งซื้อสินค้า เข้า ร้าน สำหรับร้านค้าปลีก รายย่อย หลักการรวม ศูนย์

13 ประโยชน์ต่อร้านค้าปลีก รายย่อย เป็นแหล่งให้เลือกรายการสินค้ากว่า 2,500 รายการจากผู้ผลิตกว่า 200 ราย เป็นแหล่งให้เลือกรายการสินค้ากว่า 2,500 รายการจากผู้ผลิตกว่า 200 ราย – เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา – เพิ่มความหลากหลายของสินค้า – ลดปริมาณสินค้าคงคลัง – ลดภาระด้านการบริหาร และจัดการ – ลดปัญหาการขาดแคลนสินค้า – เพิ่มยอดขาย – เพิ่มผลกำไร

14 คือ ช่องทางการกระจายสินค้า สู่ ร้านค้าปลีกรายย่อย สำหรับผู้ผลิต และผู้จัด จำหน่าย หลักการรวมศูนย์

15 ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้ จัดจำหน่าย – เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร รวดเร็วขึ้น – เพิ่มความรวดเร็วของผลการตอบรับ – เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบปฏิบัติการ – เพิ่มความสามารถในการกระจายสินค้า ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น – ลดความผันผวนของปริมาณความ ต้องการในตลาด – ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ – เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน และร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ กว่า 3,000 แห่ง

16 ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกไทย 1 ร้านค้าปลีกรายย่อยจะสามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ร้านค้าปลีกรายย่อยจะสามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าถึง ผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น ดีขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าถึง ผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น ดีขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

17 ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมค้าปลีก ไทย 2 ผู้บริโภคจะสามารถเลือกซื้อสินค้า ได้อย่างหลากหลาย ในราคาที่ถูก ลง ผู้บริโภคจะสามารถเลือกซื้อสินค้า ได้อย่างหลากหลาย ในราคาที่ถูก ลง ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมค้า ปลีกไทย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมค้า ปลีกไทย สร้างความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ สร้างความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ

18 ระบบให้บริการ

19 ECR : Efficient Consumer Response (ECR : Efficient Consumer Response) การตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

20 ผู้จัดหาวัตถุดิบผู้ผลิตศูนย์กระจายสินค้าร้านค้าปลีก ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ การตอบสนองผู้บริโภคอย่าง มีประสิทธิภาพ “ การทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภค ให้ได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และด้วยต้นทุนที่ต่ำลง " การส่งผ่านข้อมูล การเคลื่อนของสินค้า

21 เว็บสโตร์ WebStore

22 เว็บส โตร์

23 กลุ่มเป้าหมาย

24  DStore  BStore  SOHO  CStore  COOP  MStore PharmaGrocery Mart SupplyToysPetCarAVMBooksCK Novelty Home Best  GStore หมวดสินค้า และระบบให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย

25 Chains CStores : GStores :

26 WinStore Media

27 Communication Innovation นวัตกรรม การสื่อสาร

28 Communication Innovation นวัตกรรม การสื่อสาร

29 การตลาดตรงสู่ร้านค้าปลีกรายย่อย

30 สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

31 สินค้าตัวอย่าง

32 จดหมาย ข่าว จดหมาย ข่าว เอกสาร เพื่อการ เอกสาร เพื่อการ ประชาสัมพัน ธ์ ประชาสัมพัน ธ์

33 ใบปลิว แผ่นพับ ใบปลิว แผ่นพับ

34 สินค้าตัวอย่าง สินค้าตัวอย่าง จดหมายข่าว จดหมายข่าว โบรชัวร์ โบรชัวร์ ใบปลิว ใบปลิว จัดเตรียมสินค้า จัดส่ง ร้านค้าปลีก ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย

35 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ยินดี ต้อนรับ หัวข้อที่ นำเสนอ  วินสโตร์คือใคร ?  หลักการรวมศูนย์  ระบบให้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google