งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Impact of IT on Ethical Issues and society by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Impact of IT on Ethical Issues and society by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Impact of IT on Ethical Issues and society by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU

2 Agenda 2. Information System Impact 3. Computer - related Ethical Issues 4. Intellectual Property 1. Introduction 5. guidelines for resolving ethical dilemmas

3 Introduction ; Preface อารัมภบท (Preface) “ระบบข้อมูลสารสนเทศนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้ง สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย แผนกสารสนเทศเพื่อ การจัดการมีนโยบายที่แน่นอนในการจัดการข้อมูลให้ เกิดความปลอดภัย ใช้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ซึ่งเราจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทนี้ จริยธรรมก็เป็นสิ่ง สำคัญของผู้ที่ทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกันเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไว้และให้ ความสำคัญ” ที่มา : http://ora.chandra.ac.th/~chantara/E-learning_MIS/mis/chapter19.htm

4 Introduction : Ethic & Law ข้อควรคิดระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย จริยธรรม (Ethical) จริยธรรม (Ethical) เป็นประเด็นเกี่ยวกับการกระทำที่ พึงปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือ ปฏิบัติกันในสังคมใดสังคมหนึ่ง หรือเป็นการกระทำที่ รับรู้กันโดยมารยาทและการยอมรับของสังคมนั้นๆ โดย มักไม่มีเครื่องมือกำหนดความผิดและบทลงโทษอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมาย (Law, Legal or Regulations) กฎหมาย (Law, Legal or Regulations) เป็นสิ่งที่ผู้ มีอำนาจปกครองบ้านเมืองที่ได้รับการยอมรับจากผู้คน จำนวนมากบัญญัติขึ้นมาภายใต้การกลั่นกรองจากผู้แทน ประชาชนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สังคมเป็น ระเบียบ และมีกฎเกณฑ์ที่สามารถลงโทษเอาผิดแก่ผู้ ละเมิดภายใต้กรอบบัญญัติของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภายใต้บทบัญญัติระหว่างประเทศก็ได้

5 ตัวอย่าง IT ที่ผิดจริยธรรมและละเมิด กฎหมาย สังคมเกมส์ออนไลน์ผิดจริยธรรมทำให้พฤติกรรมเยาวชนไทยเปลี่ยนไปติดเกมส์ และเกิดการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์กันอย่างมากมาย

6 Grand Theft Auto : GTA

7 ตัวอย่างคดีที่มีการละเมิดกฎหมายและผิด จริยธรรมที่เกี่ยวกับ IT

8

9 Information System Impact การพิจารณาถึงจริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (Ethical considerations) จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งหลายนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความชอบธรรม เพราะคนเราย่อมรู้ว่าอะไรผิดอะไร ถูกหากไม่มีความเที่ยงธรรมหรือซื่อสัตย์ในเรื่องของ ข้อมูลข่าวสารแล้วย่อมล่อแหลมต่อความเสียหายใน องค์กร สังคมและประเทศชาติ ลองพิจารณาดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ประกอบ 1) พนักงานในองค์กรได้ขายข้อมูลสำคัญของบริษัท การกระทำนี้ผิดกฎหมาย ใช่ หรือไม่ 2) พนักงานไม่เคยคิดและกระทำการปกป้องข้อมูลขององค์กร จำเป็นอย่างยิ่งที่ พนักงานคนดังกล่าวจะควรต้อง มีจิตสำนึกในเรื่องการรักษาข้อมูลของ องค์กรที่ตนสังกัดอยู่ ใช่หรือไม่ 3) ผู้ใช้ทรัพยากรข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องก่ออาชญากรรมข้อมูลเสมอไป เช่น ใครบางคนใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์โดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของ เพียงแต่ทดลองใช้ก่อนซื้อเท่านั้น ในขณะที่ผู้ขายไม่ต้องการให้ใครลองใช้ก่อน ซื้อ การกระทำนี้ผิดจริยธรรม ใช่หรือไม่ 4) การที่นักศึกษาได้ลองเข้าไปดูข้อมูลบางอย่างในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้คิดที่จะขโมยข้อมูลใด ๆ โดยไม่มีใครรู้เห็น ในลักษณะนี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการขาดจริยธรรมการใช้ ข้อมูล ใช่หรือไม่ 5) ซอฟต์แวร์ระบบใหม่ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทใด แต่ทำไม่สมบูรณ์ไม่อาจทดสอบและ ส่งมอบให้ได้ภายในเวลาที่สัญญาไว้ หรือส่งให้ได้แต่มีข้อผิดพลาด การที่ ผู้พัฒนาผลิตซอฟต์แวร์ได้รุ่นที่ไม่สมบูรณ์เช่นนี้ได้บอกลูกค้าให้ชัดเจน แสดงว่ามี จริยธรรม ใช่หรือไม่

10 Information System Impact ความเข้าใจประเด็นด้านจริยธรรมและด้านสังคมที่ เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องที่เป็น ตัวแทนศีลธรรมที่เป็นอิสระในการเลือกที่จะชักนำพฤติกรรมบุคคล ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS&IT) ทำให้เกิดปัญหาความ แตกต่างกันระหว่างบุคคลและสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สังคม และนำมาซึ่ง ความรับผิดชอบต่อสังคม IT สามารถทำให้เกิดการกระจายอำนาจให้องค์กรต่างๆ อาจเกิดการ บุกรุกสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือของคู่แข่งขัน เกิดการตกงาน เกิด อาชญากรรมข้อมูล ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางที่ดีและไม่ดีใน เรื่องข้อมูลข่าวสาร IT ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีอิทธิพลอย่างมากใน เรื่องการกระจายอำนาจ ทรัพย์สิน สิทธิและความรับผิด (Obligation) IT ทำให้เกิดผู้แพ้ ผู้ชนะ ผู้ได้ประโยชน์ จึงจำเป็นต้องทำให้เกิดการ กระทำที่มีความรับผิดชอบด้านจริยธรรมและด้านสังคมขึ้น ที่มา : http://ora.chandra.ac.th/~chantara/E-learning_MIS/mis/chapter19.htm

11 Information System Impact ต้นเหตุของเทคโนโลยีข่าวสารที่ ขัดแย้งจริยธรรม 1. The Doubling of computing power 2. Advances in data storage 3. Advances in data mining technique in large database 4. Advances in networking and telecommunication 5. Global digital superhighway ความสามารถในการประมวลผลของระบบสารสนเทศ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้อมูลและ ราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าในเทคนิคการเจาะข้อมูลในฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ ความก้าวหน้าของระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสาร ดิจิตอลซุปเปอร์ไฮเวย์

12 Information System Impact ; Computer-related ethical issues ( ความสัมพันธ์ระหว่าง คอมพิวเตอร์และปัญหา ด้านจริยธรรม ) Privacy Accuracy Property Accessibility Text หลักความสัมพันธ์ระหว่าง User Computer กับ จริยธรรมที่ควรมี Social & Ethics (Parker and Case. 1993:821)

13 Information System Impact ; Computer-related ethical issues ( ความสัมพันธ์ระหว่าง คอมพิวเตอร์และปัญหา ด้านจริยธรรม ) ประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Major computer ethical and legal issues) ประเด็นจริยธรรม (Ethical issues) ตัวอย่าง (Examples) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูพนักงาน หรือเก็บ ข้อมูลของผู้ซื้อทันที ณ จุดขาย โดยที่ไม่บอกลูกค้าก่อน ความถูกต้อง (Accuracy) การไม่ยอมรับในเครดิตของบุคคลนั้น ๆ เนื่องจากข้อมูลเก่าไม่เพียงพอ หรือไม่ยอมรับเข้าทำงาน หรือเรียนต่อ เพราะข้อมูลการทำงานไม่ เพียงพอหรือมีบันทึกประวัติเก่าจากตำรวจ ความเป็นเจ้าของ (Property) การมีสิทธิอันชอบธรรมในการถือครองซอฟต์แวร์ การคัดลอก (Copy) ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และการลักขโมยซอฟต์แวร์ การเข้ามาใช้ ข้อมูล (Access) การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีพอของข้อมูลในอันที่จะป้องกัน คลังข้อมูลส่วนตัวและองค์กรและระดับชั้นของการเข้ามาใช้ข้อมูลของ พนักงานว่าเข้ามาได้ถึงระดับใด

14 ทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property : ในระบบสารสนเทศได้ท้าทายกฎหมายให้คุ้มครอง เพราะ เนื่องจากมีการลักลอบขโมยและลอกเลียนแบบ ซอฟท์แวร์กันมากมาย สิทธิทางปัญญาเหล่านี้ได้แก่ 1.ความลับทางการค้า (Trade Secret) ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกัน โดยทั่วไปและมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ สูตร เครื่องมือทางธุรกิจ แผนธุรกิจ Innovation ความคิดในการสร้างสินค้า กลยุทธ์ธุรกิจ รายนามลูกค้า ราคาสินค้า เป็นต้น 2.ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น โดยการแสดงออกตามประเภทงาน ลิขสิทธิ์ต่างๆ สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธิกันได้ทั้งทางมรดก หรือโดยวิธี อื่นๆ ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ เทป CD ภาพ เสียง เป็นต้น Information System : Intellectual Property

15 3. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อ คุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์ (Invention) –การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ –กรรมวิธีผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) –ผลงานสร้างสรรค์ลักษณะภายนอกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) –Petty Patent อนุสิทธิบัตร คุ้มครองป้องกันการลอกเลียนแบบได้ สิทธินี้จำหน่ายจ่ายโอน ได้ แต่การจดสิทธิบัตรต้องอยู่บนพื้นฐานความแปลกใหม่และ เป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้น 10 ปี Information System : Intellectual Property

16 4. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายที่ใช้หรือจะ ใช้เป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จะได้รับการ คุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน 5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียก หรือ ใช้ แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจาก แหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณ ลักษณะเฉพาะแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เช่น มีดอรัญญิก ส้มบาง มด ร่มบ่อสร้าง อ่าวมาหยา เป็นต้น Information System : Intellectual Property

17 แนวทางการป้องกันเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การตรากฎหมายที่เข้มแข็งจะไม่เกิดผลถ้าการนำไปใช้อ่อนแอ สร้างกระแสจิตสำนึกให้เห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบกันทาง สังคมสารสนเทศในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การ รณรงค์ต่างๆ การดำเนินการ ลงโทษผู้กระทำผิดด้วยบทลงโทษที่รุนแรง การรวมตัวกันของผู้ผลิตซอฟท์แวร์ เพื่อสร้างจุดยืน และ อิทธิพล ให้กฎหมายถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง การคิดค้นระบบป้องกันการคัดลอกในซอฟท์แวร์ รณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจริยธรรมเรื่องนี้แก่เยาวชน การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้คัดลอกเพื่อการพัฒนา (Open Source) (เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการปกปิดซ่อนเร้นอย่างถาวร) Information System : Intellectual Property

18 Guidelines for resolving ethical dilemmas แนวทางทั่วไปสำหรับการเผชิญกับการแก้ปัญหา ทางด้านจริยธรรมข้อมูล ในเรื่องของจริยธรรมของผู้ใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้ หากแต่ผู้ใช้และนักวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ต้องตระหนักและมีจิตสำนึก ตลอดจนรู้ถึง ความรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม พอจะมี แนวทางทั่วไปด้านจริยธรรมเมื่อเผชิญกับปัญหาในด้าน การใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ดังนี้ (1) การกระทำใด ๆ ของเราเกี่ยวกับข้อมูลนี้ได้มีการ พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบและไม่ขัดต่อหลักที่ว่า “ เรา ดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนที่เราต้องการ ให้เขาปฏิบัติต่อเรา ” หรือไม่ (2) พิจารณาถึงกลุ่มบุคคลที่จะได้ประโยชน์จากการกระทำ ของเราเป็นต้นว่าเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ บุคคลกลุ่มน้อย หรือได้รับประโยชน์เฉพาะตัวเราเท่านั้น (3) การมีนโยบายบริหารและจัดการข้อมูลอย่างคงเส้นคง วาของบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ต้องยึดไว้ซึ่งความถูกต้องและยุติธรรม รวมทั้งการไม่รับ สินบนใด ๆ จากบริษัทผู้ขาย (4) การกระทำใด ๆ ของบริษัทขัดแย้งกับจริยธรรมของการ เขียนรหัสหรือไม่

19 End of Term Have you any question ??? I hope…you Be patient with your hard work on final exam Do your best job and wish all of you have a good grade Good bye and see you again I look forward to seeing your successful when you need some help from me to solve any problem, I will be there…See you Good Bye From my best regarding Your Teacher Aj…Oui


ดาวน์โหลด ppt Impact of IT on Ethical Issues and society by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google