งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Impact of IT on Ethical Issues and society by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Impact of IT on Ethical Issues and society by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Impact of IT on Ethical Issues and society by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU

2 Agenda 1. Information System Impact 2. IS in Ethical Issues 3. Intellectual Property 4. Case Study

3 Information Technology Impact เหตุผลที่เทคโนโลยีสารสนเทศมี ผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคม IT ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การดำเนินชีวิต และทำให้เกิดการ กระจายอำนาจ ทรัพย์สิน สิทธิ ความ รับผิดชอบ เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบ แพ้ ชนะ มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประกอบกับขาดกฎหมายควบคุมและ ลงโทษผู้ใช้ IT อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ใช้ ไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวผิด กฎหมายและไม่เคยเห็นตัวอย่างของ การลงโทษ และ IT มีการพัฒนาฉีก กฎต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันจึงต้องให้เกิดจริยธรรมในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วย

4 ต้นเหตุของเทคโนโลยีข่าวสารที่ ขัดแย้งจริยธรรม 1. The Doubling of computing power 2. Advances in data storage 3. Advances in data mining technique 4. Advances in networking 5. Global digital superhighway ความสามารถในการประมวลผลของระบบสารสนเทศ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้อมูลและ ราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ก้าวหน้าในเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ความก้าวหน้าของระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสาร ดิจิตอลซุปเปอร์ไฮเวย์

5 Information System Impact Privacy Accuracy Property Accessibility Text หลักความสัมพันธ์ระหว่าง User Computer กับ จริยธรรมที่ควรมี Social & Ethics

6 Ethical Consideration 1. ผลประโยชน์อันมหาศาลจากการไร้จริยธรรมในเรื่องข้อมูล 2. จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของความชอบธรรม 3. ความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องร้ายแรงต่อองค์กร 4. การสร้างจิตสำนึกให้แก้ผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในองค์กรเป็น เรื่องยากแต่สามารถทำได้ ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก 5. ความจริงจังของภาครัฐในการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรุนแรง ตัวอย่างของผู้ที่ขาดจริยธรรมในองค์กร - ลักลอบขโมยข้อมูลบริษัทไปขาย - แอบ-ดักฟัง ขโมยข้อความใน e-mail ของผู้บริหารไปบอกคู่แข่ง - ปล่อยไวรัสเข้าทำลายระบบของบริษัทและ/หรือเพื่อนร่วมงาน - กลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงาน ขโมยความลับของเพื่อนร่วมงาน - ไม่ระบุชื่อผู้ใช้ สร้างภาพพจน์เสื่อมเสีย ปล่อยข่าวลือ Information System Impact : Social & Ethics

7 สิทธิในทรัพย์สิน : ทรัพย์สินทางปัญญาในระบบสารสนเทศ ได้ ท้าทายกฎหมายให้คุ้มครอง เพราะเนื่องจากมีการลักลอบ ขโมยและลอกเลียนแบบซอฟท์แวร์กันมากมาย สิทธิทาง ปัญญาเหล่านี้ได้แก่ 1.ความลับทางการค้า (Trade Secret) ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกัน โดยทั่วไปและมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ สูตร เครื่องมือทางธุรกิจ แผนธุรกิจ Innovation ความคิดในการสร้างสินค้า กลยุทธ์ธุรกิจ รายนามลูกค้า ราคาสินค้า เป็นต้น 2.ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น โดยการแสดงออกตามประเภทงาน ลิขสิทธิ์ต่างๆ สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธิกันได้ทั้งทางมรดก หรือโดยวิธี อื่นๆ ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ เทป CD ภาพ เสียง เป็นต้น Information System : Intellectual Property

8 3. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อ คุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์ (Invention) >>การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ >>กรรมวิธีผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) >> ผลงานสร้างสรรค์ลักษณะภายนอกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) >> Petty Patent อนุสิทธิบัตร คุ้มครองป้องกันการลอกเลียนแบบได้ สิทธินี้จำหน่ายจ่ายโอนได้ แต่การ จดสิทธิบัตรต้องอยู่บนพื้นฐานความแปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เท่านั้น Information System : Intellectual Property

9 4. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายที่ใช้หรือจะ ใช้เป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จะได้รับการ คุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน 5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียก หรือ ใช้ แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจาก แหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณ ลักษณะเฉพาะแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เช่น มีดอรัญญิก ส้มบาง มด ร่มบ่อสร้าง อ่าวมาหยา เป็นต้น Information System : Intellectual Property

10 แนวทางการป้องกันเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การตรากฎหมายที่เข้มแข็งจะไม่เกิดผลถ้าการนำไปใช้อ่อนแอ สร้างกระแสจิตสำนึกให้เห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบกันทาง สังคมสารสนเทศในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การ รณรงค์ต่างๆ การดำเนินการ ลงโทษผู้กระทำผิดด้วยบทลงโทษที่รุนแรง การรวมตัวกันของผู้ผลิตซอฟท์แวร์ เพื่อสร้างจุดยืน และ อิทธิพล ให้กฎหมายถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง การคิดค้นระบบป้องกันการคัดลอกในซอฟท์แวร์ รณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจริยธรรมเรื่องนี้แก่เยาวชน การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้คัดลอกเพื่อการพัฒนา (Open Source) (เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการปกปิดซ่อนเร้นอย่างถาวร) Information System : Intellectual Property

11 Case Study Continental Can Downsizing with Technology at the Telephone Company E-Mail Privacy at Epson Apple force MS and HP Nat Anna

12 End of Term Have you any question ??? I hope…you Be patient with your hard work on final exam Do your best job and wish all of you have a good grade Good bye and see you again I look forward to seeing your successful when you need some help from me to solve any problem, I will be there…See you Good Bye From my best regarding Your Teacher Aj…Oui


ดาวน์โหลด ppt Impact of IT on Ethical Issues and society by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google