งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Impact of IT on Ethical Issues and society

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Impact of IT on Ethical Issues and society"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Impact of IT on Ethical Issues and society
by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty,PYU

2 Agenda 1. Information System Impact 2. IS in Ethical Issues
3. Intellectual Property 4. Case Study

3 เหตุผลที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคม
Information Technology Impact เหตุผลที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคม IT ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต และทำให้เกิดการกระจายอำนาจ ทรัพย์สิน สิทธิ ความรับผิดชอบ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ แพ้ ชนะ มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประกอบกับขาดกฎหมายควบคุมและลงโทษผู้ใช้ IT อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ใช้ไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายและไม่เคยเห็นตัวอย่างของการลงโทษ และ IT มีการพัฒนาฉีกกฎต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันจึงต้องให้เกิดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วย

4 ต้นเหตุของเทคโนโลยีข่าวสารที่ขัดแย้งจริยธรรม
1. The Doubling of computing power ความสามารถในการประมวลผลของระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 2. Advances in data storage ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้อมูลและราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว 3. Advances in data mining technique ก้าวหน้าในเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 4. Advances in networking ความก้าวหน้าของระบบเครือข่าย 5. Global digital superhighway การพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารดิจิตอลซุปเปอร์ไฮเวย์

5 Information System Impact
Social & Ethics Accuracy Property หลักความสัมพันธ์ระหว่าง User Computer กับ จริยธรรมที่ควรมี Privacy Accessibility Text

6 Information System Impact
: Social & Ethics Ethical Consideration 1. ผลประโยชน์อันมหาศาลจากการไร้จริยธรรมในเรื่องข้อมูล 2. จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของความชอบธรรม 3. ความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องร้ายแรงต่อองค์กร 4. การสร้างจิตสำนึกให้แก้ผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในองค์กรเป็น เรื่องยากแต่สามารถทำได้ ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก 5. ความจริงจังของภาครัฐในการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรุนแรง ตัวอย่างของผู้ที่ขาดจริยธรรมในองค์กร - ลักลอบขโมยข้อมูลบริษัทไปขาย - แอบ-ดักฟัง ขโมยข้อความใน ของผู้บริหารไปบอกคู่แข่ง - ปล่อยไวรัสเข้าทำลายระบบของบริษัทและ/หรือเพื่อนร่วมงาน - กลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงาน ขโมยความลับของเพื่อนร่วมงาน - ไม่ระบุชื่อผู้ใช้ สร้างภาพพจน์เสื่อมเสีย ปล่อยข่าวลือ

7 Intellectual Property
Information System : Intellectual Property สิทธิในทรัพย์สิน : ทรัพย์สินทางปัญญาในระบบสารสนเทศ ได้ท้าทายกฎหมายให้คุ้มครอง เพราะเนื่องจากมีการลักลอบขโมยและลอกเลียนแบบซอฟท์แวร์กันมากมาย สิทธิทางปัญญาเหล่านี้ได้แก่ ความลับทางการค้า (Trade Secret) ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปและมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ สูตร เครื่องมือทางธุรกิจ แผนธุรกิจ Innovation ความคิดในการสร้างสินค้า กลยุทธ์ธุรกิจ รายนามลูกค้า ราคาสินค้า เป็นต้น ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น โดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่างๆ สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธิกันได้ทั้งทางมรดก หรือโดยวิธีอื่นๆ ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ เทป CD ภาพ เสียง เป็นต้น

8 Intellectual Property
Information System : Intellectual Property 3. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์ (Invention) >>การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ >>กรรมวิธีผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) >> ผลงานสร้างสรรค์ลักษณะภายนอกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) >> Petty Patent อนุสิทธิบัตร คุ้มครองป้องกันการลอกเลียนแบบได้ สิทธินี้จำหน่ายจ่ายโอนได้ แต่การจดสิทธิบัตรต้องอยู่บนพื้นฐานความแปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้น

9 Intellectual Property
Information System : Intellectual Property 4 . เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน 5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียก หรือ ใช้ แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เช่น มีดอรัญญิก ส้มบางมด ร่มบ่อสร้าง อ่าวมาหยา เป็นต้น

10 Intellectual Property
Information System : Intellectual Property แนวทางการป้องกันเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การตรากฎหมายที่เข้มแข็งจะไม่เกิดผลถ้าการนำไปใช้อ่อนแอ สร้างกระแสจิตสำนึกให้เห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบกันทาง สังคมสารสนเทศในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การ รณรงค์ต่างๆ การดำเนินการ ลงโทษผู้กระทำผิดด้วยบทลงโทษที่รุนแรง การรวมตัวกันของผู้ผลิตซอฟท์แวร์ เพื่อสร้างจุดยืน และ อิทธิพล ให้กฎหมายถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง การคิดค้นระบบป้องกันการคัดลอกในซอฟท์แวร์ รณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจริยธรรมเรื่องนี้แก่เยาวชน การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้คัดลอกเพื่อการพัฒนา (Open Source) (เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการปกปิดซ่อนเร้นอย่างถาวร)

11 Case Study Continental Can
Downsizing with Technology at the Telephone Company Privacy at Epson Apple force MS and HP Nat Anna

12 End of Term Have you any question ???
I hope…you Be patient with your hard work on final exam Do your best job and wish all of you have a good grade Good bye and see you again I look forward to seeing your successful when you need some help from me to solve any problem, I will be there…See you Good Bye From my best regarding Your Teacher Aj…Oui


ดาวน์โหลด ppt Impact of IT on Ethical Issues and society

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google