งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 อ. ดวงใจ พุทธเษม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 อ. ดวงใจ พุทธเษม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 อ. ดวงใจ พุทธเษม

2 หัวข้อเรื่อง... 1. มาตราต่างๆ ใน พรบ. คอมพิวเตอร์ 2. บทบาทของนักศึกษาที่มีต่อพรบ. คอมพิวเตอร์ 3. คุณธรรม - จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 4. ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน

3 กิจกรรมในการทำโครงงาน 1. เผยแพร่ พรบ. คอมพิวเตอร์ให้คนรอบตัวได้ ทราบ 2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. สัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เกี่ยวกับประเด็น การระเมิด พรบ. คอมพิวเตอร์ 4. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ต โดยอ้างถึง แหล่งที่มาของการสืบค้น 5. สร้างสรรค์ สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ เผยแพร่สู่สาธารณชน

4 คุณธรรม - จริยธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ จริยธรรม หมายถึง " หลักศีลธรรมจรรยาที่ กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ " ในทางปฏิบัติแล้ว การระบุว่าการกระทำ สิ่งใดผิดจริยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม่ชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่ กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วย อย่างเช่น กรณีที่เจ้าของ บริษัทใช้กล้องในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการทำงานของพนักงาน เป็น ต้น ตัวอย่างของการกระทำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระทำที่ ผิดจริยธรรม เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย หรือก่อความรำราญ เช่น การนำภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไป ลงบนอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้คอมพิวเตอร์ในการ ขโมยข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาตการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยทั่วไป เมื่อพิจารณาถึงจริยธรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้ว จะกล่าวถึง ใน 4 ประเด็น ที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPA ประกอบด้วย 1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) 3 ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) ความเป็น ส่วนตัว (Information Privacy)

5 พรบ. ราชบัญญัติฯ ฉบับการ์ตูน เว็บไซด์จริยธรรม ดอทคอม

6 คำถามประจำหน่วย พรบ. คอมพิวเตอร์คืออะไร พรบ. คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเราอย่างไร

7


ดาวน์โหลด ppt การกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 อ. ดวงใจ พุทธเษม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google