งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
อ.ดวงใจ พุทธเษม

2 หัวข้อเรื่อง... 1. มาตราต่างๆ ใน พรบ.คอมพิวเตอร์ 2. บทบาทของนักศึกษาที่มีต่อพรบ.คอมพิวเตอร์ 3. คุณธรรม-จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 4. ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3 กิจกรรมในการทำโครงงาน
1. เผยแพร่ พรบ.คอมพิวเตอร์ให้คนรอบตัวได้ทราบ 2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. สัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เกี่ยวกับประเด็น การระเมิด พรบ.คอมพิวเตอร์ 4. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ต โดยอ้างถึงแหล่งที่มาของการสืบค้น 5. สร้างสรรค์ สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ เผยแพร่สู่สาธารณชน

4 คุณธรรม-จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์
จริยธรรม หมายถึง "หลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ" ในทางปฏิบัติแล้ว การระบุว่าการกระทำสิ่งใดผิดจริยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม่ชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วย อย่างเช่น กรณีที่เจ้าของบริษัทใช้กล้องในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการทำงานของพนักงาน เป็นต้น ตัวอย่างของการกระทำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรม เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือก่อความรำราญ เช่น การนำภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปลงบนอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยทั่วไป เมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้ว จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPA ประกอบด้วย 1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) ความถูกต้อง (Information Accuracy) 3 ความเป็นเจ้าของ (Information Property) การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

5 พรบ.ราชบัญญัติฯ ฉบับการ์ตูน
เว็บไซด์จริยธรรมดอทคอม

6 คำถามประจำหน่วย พรบ.คอมพิวเตอร์คืออะไร
พรบ.คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเราอย่างไร

7


ดาวน์โหลด ppt การกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google