งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 E-Law.ppt กฎหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Law) Apirada Thadadech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 E-Law.ppt กฎหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Law) Apirada Thadadech."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 E-Law.ppt กฎหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Law) Apirada Thadadech

2 2 ปัญหาในการประกอบกิจการ การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศยังมีไม่เพียงพอ  ปัญหาในด้านความปลอดภัย (Security)  ปัญหาในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปํญญา (Intellectual Property)  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางกฏหมาย

3 3 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Data Interchange Law- EDI) 2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Signatures Law) 3. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law) 4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Law) 5. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ( Computer Crime Law)

4 4 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Data Interchange Law- EDI) เพื่อรับรองสถานะ ทางกฎหมาย ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสมอด้วยกระดาษ อันเป็นการรองรับนิติสัมพันธ์ต่างๆ โดยเฉพาะในวงการค้าการ ขนส่งระหว่างประเทศทำให้สามารถ ทำธุรกิจได้อย่างไม่มีข้อจำกัดทั้งด้านเวลา และสถานที่ โดยการ ใช้มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปในรูปแบบ(format) และ โครงสร้างข้อมูลที่ส่งถึงกัน

5 5 ประโยชน์ของกฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  ประโยชน์กำลังคน และ เวลา  ลดความผิดพลาด  เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกรรม  ขยายโอกาสทางธุรกิจ

6 6 ปัญหากฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  ความสมบูรณ์ของเนื้อหาทางกฎหมาย  ลายเซ็น  ลายลักษณ์อักษร รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่  เอกสารต้นฉบับ  พยานหลักฐาน  การเกิดขึ้นของสัญญา ที่ไหน เมื่อไร

7 7 สาระสำคัญของกฏหมาย ตามกฎหมายต้นฉบับของคณะกรรมการว่าด้วย การค้าระหว่างประเทศแห่ง สหประชาชาติ ดังนี้  หมวดที่ 1 บททั่วไป  ขอบเขต คำนิยาม การตีความ และการกำหนดโดย ข้อตกลง  หมวดที่ 2 ข้อกำหนดทางกฎหมายต่อรูปแบบของ ข้อมูล  การรับรองรูปแบบข้อมูล ลายเซ็น ลายลักษณ์อักษร ต้นฉบับ พยานหลักฐาน การเก็บรักษาข้อมูล  หมวดที่ 3 การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  การเกิดและความสมบูรณ์ของสัญญา การรับรอง ของคู่สัญญา การรับข้อมูล เวลาสถานในการรับส่ง ข้อมูล

8 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

9 9 2. กฏหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Signatures Law) เพื่อรับรองการใช้ลายมือ ชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใดๆ ทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วย การลงลายมือชื่อธรรมดา อันส่งผลต่อความ เชื่อมั่น มากขึ้นใน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้มีการกำกับ ดูแลการให้บริการ เกี่ยวกับ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจน การให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

10 10 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Signatures) หรือ ลายเซ็นดิจิตอล ( Digital Signatures) คือ กลุ่มของตัว เลขที่เกิดจากการเข้ารหัสทางคณิตศาสตร์ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคอมพิวเตอร์ ทางกฎหมาย คือการทำเครื่องหมายบนข้อมูลดิจิตอลโดยการใช้รหัส ส่วนตัวโดยมีบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่รับรองว่าเป็นลายเซ็นของ ผู้เซ็นจริง ทางเทคนิค คือ ค่าทางคณิตศาสตร์ ที่ประทับบนข้อมูล โดยใช้วิธีทาง คณิตศาสตร์เชื่อมโยง Private key and Public key

11 11 สาระสำคัญ  ประเภทของเอกสารที่จำเป็นต้องลงลายชื่อดิจิตอล  การรับรองความถูกต้อง และการยกเลิก  การรับรองความถูกต้องของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  การลงลายมือชื่อของนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  การจดแจ้งทะเบียน  ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับรองความถูกต้อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และหน่วยงานที่รับรองความ ถูกต้อง

12 12 ประเทศที่มีกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  แคนาดา  เดนมาร์ก  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  อิตาลี  ญี่ปุ่น  มาเลเชีย  สหราชอาณาจักร

13 13 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงายอัยการสูงสุด  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

14 14 5. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law) เพื่อกำหนด กลไก สำคัญทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นการโอนเงิน ระหว่าง สถาบันการเงินและ ระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของเงินอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดความ เชื่อมั่นต่อระบบ การทำธุรกรรมทางการเงินและ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

15 15 พัฒนาการของ เงิน  การแลกเปลี่ยนสินค้า (Trade by Barter)  เงินตรา (Chattel money) --> เหรียญ ธนบัตร  เงินพลาสติก (Plastic Money)  เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Money )

16 16 ปัญหา  เงื่อนไขสัญญา ส่วนมาก มักเป็นสัญญาสำเร็จรูป หรือ เป็นสัญญาจำยอม ผู้บริโภคขาดอำนาจการต่อรอง  การโอนเงิน ยังไม่มีกฏหมายเฉพาะในเรื่อง พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  ในการบอกยกเลิกการชำระเงิน  วัน เวลา สถานที่ในการทำธุรกรรม  การระเมิดสิทธิส่วนบุคคล  เครื่องคอมพิวเตอร์ เกิดบกพร่อง

17 17 สาระสำคัญ  รูปแบบและเจตนา และการพิสูจน์ในการชำระเงิน  สิทธิของ เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ที่ไม่สามารถชำระเงินได้  คำสั่งให้ ชำระ ยกเลิกการชำระเงิน  ความรับผิดชอบในความเสียหายจากการโอนเงิน  การใช้การโอนเงินโดยมิชอบ  ข้อกำหนดการโอนเงินระหว่างประเทศ

18 18 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการคลัง  กระทรวงคมนาคม  ธนาคารแห่งประเทศไทย  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

19 19 ประเทศที่มีกฎหมายการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  เยอรมัน  สหราชอาณาจักร

20 20 4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Law) เพื่อก่อให้เกิด การรับรอง สิทธิและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจถูกประมวลผล เปิดเผย หรือเผยแพร่ถึงบุคคลจำนวนมากได้ ในระยะ เวลา อันรวดเร็วโดยอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี จนอาจก่อให้เกิด การนำข้อมูลนั้นไปใช้ ในทาง มิชอบอันเป็นการละเมิดต่อ เจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงกภรรักษาดุลยภาพระหว่าง สิทธิ ขั้นพื้นฐานใน ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร และความมั่นคงของรัฐ

21 21 5. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ( Computer Crime Law) เพื่อกำหนดมาตรการ ทาง อาญาในการลงโทษผู้กระทำผิดต่อ ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี บทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดกำหนดว่าเป็นความผิด ทั้งนี้ เพื่อ เป็นหลักประกัน สิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของ สังคม


ดาวน์โหลด ppt 1 E-Law.ppt กฎหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Law) Apirada Thadadech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google