งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AbZolute Logistic Solutions By Mr.PHUPHA PUNYAPOTASAKUL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AbZolute Logistic Solutions By Mr.PHUPHA PUNYAPOTASAKUL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AbZolute Logistic Solutions By Mr.PHUPHA PUNYAPOTASAKUL

2 Background •ปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย คือต้นทุน Logistics ต่อ GDP สูงมาก •กิจกรรมขนส่งเป็นกิจกรรมหลักของภาค Logistic โดยใน ประเทศไทย การขนส่งทางบกคิดเป็น 88% ของการขนส่ง ทั้งหมด และมีต้นทุนคิดเป็น 20-25% ของ GDP รวมของ ทั้งประเทศ •หากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ย เพียง 7-10% จะพบว่าศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ ไทย อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบอย่างมาก

3 Background •ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ได้เริ่มมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้โลจิสติกส์กลายเป็น วาระแห่งชาติ มีการตั้งแผนแม่บทการพัฒนาด้าน Logistic อย่างชัดเจนโดยสภาพัฒน์ฯ •การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลส่วนใหญ่มุ่งเน้น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ •เป้าหมายต่อไปของแผนแม่บท คือการมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ และการนำเอาระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยการบริหาร จัดการ Logistic ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4 Scope of Project เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ Logistic ที่เหมาะสมกับ ธุรกิจในลักษณะ SME มุ่งเน้นการตอบโจทย์ ทางธุรกิจ โดยมีกลไกที่ไม่ซับซ้อน มีต้นทุนที่ไม่สูงมากจนเกินไป และสามารถประยุกต์ได้หลากหลายธุรกิจ •ควบคุมการทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ •รู้สถานะปัจจุบัน สามารถตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็ว •การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบหลักของบริษัท •จัดเตรียมข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง หรือข้อมูลจำเป็นต่างๆ ที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ

5 Daily Working Process

6 Delivery Order •B2B: มักเป็นการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบจำนวนมาก และ มักมีแผนการขนส่งล่วงหน้า เป็นระยะๆ ตามที่ได้ตกลงกัน ไว้ •B2C: มักเป็นการขนส่งสินค้าจำนวนไม่มากนัก โดยแต่ละ รอบจะแวะไปส่งหลายจุด ที่อยู่บนเส้นทางเดียวกัน ความถี่ มักจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อของลูกค้า •แบบผสม เช่น การส่งของให้กับร้านขายส่ง เป็นต้น •Distribution: เป็นการขนส่งสินค้าไปยัง Warehouse ย่อยๆ ของบริษัทซึ่งจะกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ

7 Delivery Order Item detail

8 Control Center

9 Control Center GPS Status Current job order อยู่ที่ไหน และ กำลังจะไปไหน

10 Assign Job / Job Order

11 Check-out / Load items ตรวจสอบของที่จะ นำขึ้นรถ

12

13 Monitor / Prepare for Receiving

14 Monitor / Prepare for Receiving เลือก Site ที่ประจำอยู่ ตำแหน่ง Site จะแสดงบน แผนที่ สถานะ อยู่ที่ Site แล้ว หรือ กำลังเข้า

15 Check-in / Unload items ตรวจสอบของที่จะ นำลงจากรถ หรือ นำเข้า warehouse

16 Collect Signed Delivery Receipt

17 GPS Tracking System

18 Tracking History

19 Tracking Simulation

20 GPS Equipment

21 User Interface

22 Integration

23 Report Examples

24 Report Examples

25 Summary •สามารถตอบโจทย์ของ SME ได้อย่างครบถ้วน โดยแตกต่างจาก Solution อื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งมักจะเน้นการควบคุม การทำงานประจำวัน แต่ไม่สามารถที่จะติดตามรถได้แบบ Real-time ในขณะที่ Solution สำหรับการติดตามรถโดยเฉพาะ มักจะมุ่งเน้น เฉพาะการติดตามรถ โดยไม่ครอบคลุมการทำงานประจำวัน ไม่มีระบบ Inventory และไม่สามารถเชื่อมต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบหลัก หรือ ERP ได้ •มีความยืดหยุ่น เป็นระบบที่เปิดกว้างซึ่งประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย รูปแบบ รองรับได้ทั้งลักษณะธุรกิจที่ส่งลูกค้ารายย่อยครั้งละวันละ หลายๆ จุด, ส่ง Dealer ครั้งละมากๆ หรือลักษณะธุรกิจที่มุ่งเน้นการ Distribute สินค้าไปยัง Warehouse หรือ Distribution Center ตาม สาขาจังหวัดต่างๆ รองรับการโอนถ่ายสินค้าระหว่างแต่ละ warehouse โดยมีการปรับยอด Inventory Movement อัตโนมัติ

26 Summary •มีความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับ SME โดยหากไม่ต้องการลงทุน Infrastructure ก็สามารถใช้บริการแบบเช่าใช้ระบบก่อนก็ได้ และหาก มีความพร้อมในอนาคตก็สามารถที่จะแยกออกมาเป็นอิศระได้ และไม่ จำเป็นต้องใช้งานให้ครบทุก module ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ ติดตาม GPS ให้ครบทุกคัน ระบบได้มีการวางโครงสร้างเผื่อเอาไว้แล้ว ต่างจากระบบอื่นๆ ที่ข้อมูลทุกส่วนเชื่อมโยงกัน หากมีข้อมูลไม่ครบทุก ส่วนจะไม่สามารถทำงานได้


ดาวน์โหลด ppt AbZolute Logistic Solutions By Mr.PHUPHA PUNYAPOTASAKUL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google