งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AbZolute Logistic Solutions By Mr.PHUPHA PUNYAPOTASAKUL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AbZolute Logistic Solutions By Mr.PHUPHA PUNYAPOTASAKUL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AbZolute Logistic Solutions http://www.abzolutetech.com By Mr.PHUPHA PUNYAPOTASAKUL phuphax@gmail.com

2 Background •ปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย คือต้นทุน Logistics ต่อ GDP สูงมาก •กิจกรรมขนส่งเป็นกิจกรรมหลักของภาค Logistic โดยใน ประเทศไทย การขนส่งทางบกคิดเป็น 88% ของการขนส่ง ทั้งหมด และมีต้นทุนคิดเป็น 20-25% ของ GDP รวมของ ทั้งประเทศ •หากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ย เพียง 7-10% จะพบว่าศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ ไทย อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบอย่างมาก http://www.abzolutetech.com

3 Background •ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ได้เริ่มมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้โลจิสติกส์กลายเป็น วาระแห่งชาติ มีการตั้งแผนแม่บทการพัฒนาด้าน Logistic อย่างชัดเจนโดยสภาพัฒน์ฯ •การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลส่วนใหญ่มุ่งเน้น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ •เป้าหมายต่อไปของแผนแม่บท คือการมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ และการนำเอาระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยการบริหาร จัดการ Logistic ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด http://www.abzolutetech.com

4 Scope of Project เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ Logistic ที่เหมาะสมกับ ธุรกิจในลักษณะ SME มุ่งเน้นการตอบโจทย์ ทางธุรกิจ โดยมีกลไกที่ไม่ซับซ้อน มีต้นทุนที่ไม่สูงมากจนเกินไป และสามารถประยุกต์ได้หลากหลายธุรกิจ •ควบคุมการทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ •รู้สถานะปัจจุบัน สามารถตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็ว •การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบหลักของบริษัท •จัดเตรียมข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง หรือข้อมูลจำเป็นต่างๆ ที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ http://www.abzolutetech.com

5 Daily Working Process http://www.abzolutetech.com

6 Delivery Order •B2B: มักเป็นการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบจำนวนมาก และ มักมีแผนการขนส่งล่วงหน้า เป็นระยะๆ ตามที่ได้ตกลงกัน ไว้ •B2C: มักเป็นการขนส่งสินค้าจำนวนไม่มากนัก โดยแต่ละ รอบจะแวะไปส่งหลายจุด ที่อยู่บนเส้นทางเดียวกัน ความถี่ มักจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อของลูกค้า •แบบผสม เช่น การส่งของให้กับร้านขายส่ง เป็นต้น •Distribution: เป็นการขนส่งสินค้าไปยัง Warehouse ย่อยๆ ของบริษัทซึ่งจะกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ http://www.abzolutetech.com

7 Delivery Order Item detail http://www.abzolutetech.com

8 Control Center http://www.abzolutetech.com

9 Control Center GPS Status Current job order อยู่ที่ไหน และ กำลังจะไปไหน http://www.abzolutetech.com

10 Assign Job / Job Order http://www.abzolutetech.com

11 Check-out / Load items ตรวจสอบของที่จะ นำขึ้นรถ http://www.abzolutetech.com

12

13 Monitor / Prepare for Receiving http://www.abzolutetech.com

14 Monitor / Prepare for Receiving เลือก Site ที่ประจำอยู่ ตำแหน่ง Site จะแสดงบน แผนที่ สถานะ อยู่ที่ Site แล้ว หรือ กำลังเข้า http://www.abzolutetech.com

15 Check-in / Unload items ตรวจสอบของที่จะ นำลงจากรถ หรือ นำเข้า warehouse http://www.abzolutetech.com

16 Collect Signed Delivery Receipt http://www.abzolutetech.com

17 GPS Tracking System http://www.abzolutetech.com

18 Tracking History http://www.abzolutetech.com

19 Tracking Simulation http://www.abzolutetech.com

20 GPS Equipment http://www.abzolutetech.com

21 User Interface http://www.abzolutetech.com

22 Integration http://www.abzolutetech.com

23 Report Examples http://www.abzolutetech.com

24 Report Examples http://www.abzolutetech.com

25 Summary •สามารถตอบโจทย์ของ SME ได้อย่างครบถ้วน โดยแตกต่างจาก Solution อื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งมักจะเน้นการควบคุม การทำงานประจำวัน แต่ไม่สามารถที่จะติดตามรถได้แบบ Real-time ในขณะที่ Solution สำหรับการติดตามรถโดยเฉพาะ มักจะมุ่งเน้น เฉพาะการติดตามรถ โดยไม่ครอบคลุมการทำงานประจำวัน ไม่มีระบบ Inventory และไม่สามารถเชื่อมต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบหลัก หรือ ERP ได้ •มีความยืดหยุ่น เป็นระบบที่เปิดกว้างซึ่งประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย รูปแบบ รองรับได้ทั้งลักษณะธุรกิจที่ส่งลูกค้ารายย่อยครั้งละวันละ หลายๆ จุด, ส่ง Dealer ครั้งละมากๆ หรือลักษณะธุรกิจที่มุ่งเน้นการ Distribute สินค้าไปยัง Warehouse หรือ Distribution Center ตาม สาขาจังหวัดต่างๆ รองรับการโอนถ่ายสินค้าระหว่างแต่ละ warehouse โดยมีการปรับยอด Inventory Movement อัตโนมัติ http://www.abzolutetech.com

26 Summary •มีความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับ SME โดยหากไม่ต้องการลงทุน Infrastructure ก็สามารถใช้บริการแบบเช่าใช้ระบบก่อนก็ได้ และหาก มีความพร้อมในอนาคตก็สามารถที่จะแยกออกมาเป็นอิศระได้ และไม่ จำเป็นต้องใช้งานให้ครบทุก module ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ ติดตาม GPS ให้ครบทุกคัน ระบบได้มีการวางโครงสร้างเผื่อเอาไว้แล้ว ต่างจากระบบอื่นๆ ที่ข้อมูลทุกส่วนเชื่อมโยงกัน หากมีข้อมูลไม่ครบทุก ส่วนจะไม่สามารถทำงานได้ http://www.abzolutetech.com


ดาวน์โหลด ppt AbZolute Logistic Solutions By Mr.PHUPHA PUNYAPOTASAKUL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google