งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพที่ 1 แผนภาพคำนวณขนาดบีทียูและงานการจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ส่วนที่ 1 การคำนวณขนาดบีทียูและการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ภาพที่ 2 หน้าจอเมนูหลักของส่วนพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพที่ 1 แผนภาพคำนวณขนาดบีทียูและงานการจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ส่วนที่ 1 การคำนวณขนาดบีทียูและการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ภาพที่ 2 หน้าจอเมนูหลักของส่วนพนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพที่ 1 แผนภาพคำนวณขนาดบีทียูและงานการจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ส่วนที่ 1 การคำนวณขนาดบีทียูและการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ภาพที่ 2 หน้าจอเมนูหลักของส่วนพนักงาน ภาพที่ 3 หน้าจอการคำนวณขนาดบีทียู ภาพที่ 4 หน้าจอรายการเครื่องปรับอากาศ ภาพที่ 5 หน้าจอการเปรียบเทียบ ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงใบเสร็จรับเงิน ที่ทำการตัดสินใจซื้อ พร้อมคำนวณราคา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษาร้านสงวนอิเล็กทรอนิกส์ Management Information System of Air Conditioner Store Case Study Sa-Nguan Electronic Store นภสินธุ์ เตชะประเสริฐ และ ธนพล พุกเส็ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี บทคัดย่อ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเป็น โครงงานที่จัดทำขึ้นมาโดยใช้หลักการของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่ง จากระบบงานเดิมที่มีการดำเนินงานด้วยคน การเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของ เอกสาร ทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาดและสูญหายได้ง่าย การทำงานหลัก ประกอบด้วย การจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ การค้นหาเครื่องปรับอากาศ การคำนวณขนาดบีทียู การนำรายการที่ค้นหาหรือคำนวณมาเปรียบเทียบ กันได้ การให้บริการล้างแอร์และเติมน้ำยาแอร์ การจัดการคลังสินค้าและ วัตถุดิบ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานพร้อมทั้งออกรายงาน เพื่อช่วยให้พนักงาน และเจ้าของร้านดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง 1. บทนำ ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในองค์การต่างๆ สถานศึกษา บ้านเรือน เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ ใช้เครื่องปรับอากาศทั้งนั้น ประกอบกับอากาศของประเทศไทยนั้นมี อากาศที่ร้อน ทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศกันมากขึ้น เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค จึงได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะทำให้เกิดความแตกต่างจาก ร้านที่จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเหมือนกัน โดยการนำเอาเทคโนโลยี ทางด้านระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้น โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นมาจะเน้นไปที่การขายจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง สามารถคำนวณขนาดการทำความเย็นจากขนาดห้องที่ลูกค้าให้มาได้ พร้อมกับนำรายการสินค้าที่ได้มานั้น ไปทำการเปรียบเทียบ ทำให้ระบบมี การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดได้มากขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานจากการทำงานด้วยมือมาเป็น การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 2. เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้การตรวจสอบของผู้ดูแลร้านสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 4. เพื่อให้รายงานและเอกสารต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น 3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางร้าน ในการที่จะพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศขึ้นมานั้น ข้อมูล ส่วนใหญ่เก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งมีผลทำให้การทำงานอาจเกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งภายหลังการ วิเคราะห์และออกแบบแล้ว คือ แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการ จำหน่ายหน้าร้าน และส่วนของผู้จัดการร้าน โดยในส่วนงานหลักของการ ขายสินค้า คือการเปรียบเทียบสินค้าจากการคำนวณขนาดบีทียู 4. ผลการพัฒนาระบบ ส่วนที่ 2 การแสดงผลประกอบการรายงานกำไรขาดทุน เพื่อผู้จัดการ ร้าน ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงรายงานกำไรขาดทุน ภาพที่ 9 หน้าจอรายละเอียดการขาย 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาและพัฒนาระบบพบว่า การดำเนินการในกระบวนการขาย เครื่องปรับอากาศรวมไปถึงการทำงานต่างๆ ซึ่งเครื่องปรับอากาศแต่ละตัวมี คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องปรับอากาศ ต้องเก็บข้อมูลของคุณสมบัติให้ครบถ้วน เพราะในกรณีที่นำไปค้นหา หรือนำไป คำนวณขนาดการทำความเย็น ข้อมูลที่ออกมาแสดงเพื่อนำไปเปรียบเทียบ จะ ได้มีความชัดเจนและช่วยให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อเร็วขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ภาพที่ 1 แผนภาพคำนวณขนาดบีทียูและงานการจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ส่วนที่ 1 การคำนวณขนาดบีทียูและการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ภาพที่ 2 หน้าจอเมนูหลักของส่วนพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google