งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Distribution or Place กระบวนการเคลื่อนย้าย ผู้ผลิต ผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Distribution or Place กระบวนการเคลื่อนย้าย ผู้ผลิต ผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Distribution or Place กระบวนการเคลื่อนย้าย ผู้ผลิต ผู้บริโภค

3 การจัด จำหน่าย ผลิตภัณ ฑ์ ผู้บริโภค ผลิตภัณ ฑ์ ผู้บริโภค โครงสร้างของ ช่องทาง ( สถาบัน การตลาด ) - คนกลาง - ธุรกิจกระจายตัว สินค้า - ธุรกิจให้บริการ ทางการตลาด - สถาบันทางการ เงิน โครงสร้างของ ช่องทาง ( สถาบัน การตลาด ) - คนกลาง - ธุรกิจกระจายตัว สินค้า - ธุรกิจให้บริการ ทางการตลาด - สถาบันทางการ เงิน

4 ทำไมจึงต้องมีการใช้ คนกลางทางการตลาด ?

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 จำนวนการติดต่อโดยไม่มีผู้แทนจำหน่าย M x C =3 x 3 =9

6 1 2 3 จำนวนการติดต่อโดยใช้ผู้แทนจำหน่าย M + C =3+3 =6 4 6 5

7 หน้าที่ของช่องทางการ จัดจำหน่าย Inform ation Promot ion Contac t Matchi ng Negotia tion Physical distribut ion Financia l Risk taking

8 จำนวนของระดับ ช่องทางการจัด จำหน่าย

9 ผู้บริโภค consumer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้บริโภค consumer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้ค้าส่งอิสระ jobber ผู้ค้าส่งอิสระ jobber ผู้บริโภค consumer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้บริโภค consumer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าปลีก retailer ช่องทางการจัด จำหน่ายของผู้บริโภค

10 ช่องทางการจัดจำหน่ายของ ธุรกิจ / อุตสาหกรรม ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผูใช้ทางอุตฯ Industrial User ผูใช้ทางอุตฯ Industrial User ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer ’ s representativer ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer ’ s representativer ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer ’ s representativer ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer ’ s representativer ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor

11 การจัดองค์การของช่อง ทางการจัดจำหน่าย ระบบการตลาดในแนวดิ่ง Vertical channel – ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม (convention channel) – ช่องทางการตลาดในแนวตั้ง (vertical marketing system) ระบบตลาดแบบแนวนอน Horizontal channel ระบบตลาดแบบผสมผสาน Hybrid marketing channel

12 ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค ดั้งเดิม แนวตั้ง ผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก

13 ผู้บริโภค 1 ผู้บริโภค 2 ผู้บริโภค 3 ผู้บริโภค 4 ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก พ่อค้า แคตตาล็อค โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต พนักงาน

14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กำหนดจำนวนระดับของช่อง ทางการจัดจำหน่าย 1. พิจารณาด้านตลาด (Market consideration) – ตลาดผู้บริโภคและตลาด อุตสาหกรรม – จำนวนของลูกค้าผู้คาดหวัง – การรวมกลุ่มกันทางภูมิศาสตร์ ของตลาด – ขนาดของคำสั่งซื้อ

15 2. การพิจารณาด้าน ผลิตภัณฑ์ (Product considerations) – ผลิตภัณฑ์บริโภคและ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – มูลค่าต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ – ลักษณะทางเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ – การเน่าเสียง่ายหรือความ ล้าสมัยของผลิตภัณฑ์

16 3. การพิจารณาด้านคน กลาง (Middleman considerations) – การให้บริการของคน กลาง – ความสามารถในการหา คนกลางที่ต้องการ – ทัศนคติของคนกลางที่มี ต่อนโยบาย

17 4. การพิจารณาด้านบริษัท (Company consideration) – ฐานะการเงินของบริษัท – ความสามารถในการบริหาร – ความต้องการในการควบคุม ช่องทาง – บริการที่ผู้ขายต้องจัดหาให้

18 การกระจายสินค้าและการ จัดการ การส่งกำลังทางธุรกิจ

19 ผู้ขาย วัตถุดิบ (Suppl iers) ผู้ผลิต (Producer) ผู้ค้าส่ง (Wholesaler s) ผู้ค้าปลีก (Retails ) ลูกค้า (Customer ) Distributors

20

21 หน้าที่หลักของการส่งกำลัง ทางธุรกิจ Order processing Warehousing Inventory management Transportation

22 Order processing

23 Warehousing

24 Distribution center

25 Transportation

26 Logistics การดำเนินงาน ที่รวบรวมเอา กิจกรรมที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดหา, การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บ และการจัดส่ง สถานะทั้งหมด ของสินค้าที่ทำ การผลิต โดยมี การบริหารและ การบริหาร ข้อมูลเป็น ปัจจัยสนับสนุน

27 องค์ประกอบที่ Logistics มี บทบาท ผู้จัดส่งวัตถุดิบ การผลิต ผู้กระจายสินค้า ลูกค้า การไหลของวัตถุดิบ ( เพิ่มคุณค่าให้กับวัตถุดิบ ) การจัดการด้านเวลา, สถานที่ของวัตถุ ที่จะเคลื่อนที่ผ่านไปยัง ส่วนต่าง ๆ พิจารณาเพียงเฉพาะภายในองค์การ

28 Supply chain management การประสานรวม กระบวนการทาง ธุรกิจที่ครอบคลุม จากผู้จัดส่งวัตถุดิบ ผ่านระบบธุรกิจ อุตสาหกรรม ไปสู่ ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งมีการส่งผ่าน ผลิตภัณฑ์การบริการ และ ข้อมูล สารสนเทศควบคู่กัน ไปเป็นการสร้าง คุณค่าเพิ่มในตัว ผลิตภัณฑ์และ นำเสนอสู่ผู้บริโภคขั้น สุดท้าย ครอบคลุมทั่วถึง ตลอดระบบ อุตสาหกรรม

29 ตลาด ผู้ซื้อ บริเวณ บ้าน แปลงผัก สวนครัว Supply chain management Logistics ระหว่างองค์การ Logistics

30

31 ประเภทของผู้ค้าปลีก จำนวนบริการที่เสนอ – ผู้ค้าปลีกบริการตนเอง self- service retailers – ผู้ค้าปลีกแบบให้บริการแบบ จำกัด limited-service retailers – ผู้ค้าปลีกแบบให้บริการอย่าง เต็มรูปแบบ

32 สายผลิตภัณฑ์ของ ร้านค้าปลีก Specialty stores Department stores Supermarket Convenience stores Super stores

33 Specialty stores

34 Department stores

35 Supermarket

36 Convenience stores

37 Super stores

38 ความสัมพันธ์ ทางด้านราคา Discount stores Off-price Retailers

39 องค์กรค้าปลีก Chain stores Franchise

40

41 ทำไมผู้ผลิตจึงใช้บริการ กับผู้ค้าส่ง การขายและการส่งเสริมตลาด (Selling and promotion) การซื้อและการสร้างความ หลากหลายของสินค้า (Buying and assortment building) การซื้อปริมาณมากแล้วแบ่งขาย (Bulk - breaking) คลังสินค้า (Warehousing)

42 การขนส่ง (Transportation) การเงิน (Financing) การรับภาระความเสี่ยง (Risk bearing) ข้อมูลทางการตลาด (Market information) การบริการด้านการจัดการและ ให้คำปรึกษา (Management services and advice) ทำไมผู้ผลิตจึงใช้บริการ กับผู้ค้าส่ง

43 ประเภทของกิจการค้า ส่ง Manufactures Owned Wholesaling Independent Wholesaling Retailer Owned Wholesaling

44 ประเภทของ ผู้ค้าส่ง Merchant wholesalers Broker and agent Dealer / Distributor

45 Wholesalers Full -Function Wholesalers –General Merchandise Wholesaler –Single line Wholesalers –Specialty Wholesalers

46 Limited - Function Wholesalers –Cash and Carry Wholesaler –Drop shipper or Desk Jobber –Wagon or Truck Wholesaler

47 Agent Middlemen Selling Agents Manufacturer Agents Broker Dealer / Distributor


ดาวน์โหลด ppt Distribution or Place กระบวนการเคลื่อนย้าย ผู้ผลิต ผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google