งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2 ที่มา ใช้ KM ตามรูปแบบของสถาบันเพิ่มผลผลิต
ความรู้ที่จำเป็นในการทำงานตามภารกิจ : การเรียนการสอน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

3 KM การวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 1 บ่งชี้ความรู้ - ความเข้าใจที่ถูกต้อง -การเห็นคุณค่าและความสำคัญ -กระบวนการ/วิธีการ ของการวิจัยในชั้นเรียน

4 KM การวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้/แหล่งความรู้ - ภายใน -ภายนอก ขั้นที่3 การจัดระบบความรู้

5 KM การวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 การเข้าถึงความรู้ เชิญศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ให้ความรู้/แนวคิด ในการทำวิจัยในชั้นเรียนในบริบทอุดมศึกษา ให้กับอาจารย์ผู้สนใจ เผยแพร่ผ่านweb site จัดทำสรุปสาระการบรรยายเผยแพร่บนweb site

6 KM การวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ภายในสาขา ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย นำความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนในสาขาของตนเพื่อร่วมกันคิดหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียนของสาขา -ภายในคณะ แต่ละสาขา นำเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีผู้รู้ภายในคณะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยในชั้นเรียนตามคำแนะนำ เพื่อเสนอของบประมาณในการดำเนินการ

7 KM การวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นที่ 6 การเรียนรู้ -แต่ละกลุ่มที่ทำวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมพบปะภายในกลุ่มระหว่างดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ เรียนรู้ กระบวนการในการทำวิจัยในชั้นเรียน และ ผลการวิจัยที่เกิดขึ้น สรุปผลการวิจัย

8 KM FORUM เพื่อนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่องค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการ / วิธีการวิจัยในชั้นเรียน ที่เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ผลลัพธ์ของการวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (เทคนิคการสอนใหม่ สื่อการสอนใหม่ จิตวิทยาการสอนใหม่…..) กระบวนการ/ วิธีการในการส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยในชั้นเรียน


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google