งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ. ที่มา ใช้ KM ตามรูปแบบของสถาบันเพิ่มผลผลิต ความรู้ที่จำเป็นในการทำงานตามภารกิจ : การเรียนการสอน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ. ที่มา ใช้ KM ตามรูปแบบของสถาบันเพิ่มผลผลิต ความรู้ที่จำเป็นในการทำงานตามภารกิจ : การเรียนการสอน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

2 ที่มา ใช้ KM ตามรูปแบบของสถาบันเพิ่มผลผลิต ความรู้ที่จำเป็นในการทำงานตามภารกิจ : การเรียนการสอน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

3 KM การวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 1 บ่งชี้ความรู้ - ความเข้าใจที่ถูกต้อง - การเห็นคุณค่าและความสำคัญ - กระบวนการ / วิธีการ ของการวิจัยในชั้นเรียน

4 KM การวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ / แหล่งความรู้ - ภายใน - ภายนอก ขั้นที่ 3 การจัดระบบความรู้

5 KM การวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 4 การเข้าถึงความรู้ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช ให้ความรู้ / แนวคิด ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ในบริบทอุดมศึกษา ให้กับอาจารย์ผู้สนใจ เผยแพร่ผ่าน web site จัดทำสรุปสาระการบรรยายเผยแพร่บน web site

6 KM การวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ภายในสาขา ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย นำ ความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนในสาขาของตนเพื่อ ร่วมกันคิดหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียนของสาขา - ภายในคณะ แต่ละสาขา นำเสนอหัวข้อวิจัย ในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีผู้รู้ ภายในคณะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยในชั้นเรียนตาม คำแนะนำ เพื่อเสนอของบประมาณในการ ดำเนินการ

7 KM การวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 6 การเรียนรู้ - แต่ละกลุ่มที่ทำวิจัยในชั้นเรียน มีการ ประชุมพบปะภายในกลุ่มระหว่างดำเนินการ วิจัยในชั้นเรียนเพื่อ เรียนรู้ กระบวนการใน การทำวิจัยในชั้นเรียน และ ผลการวิจัยที่ เกิดขึ้น สรุปผลการวิจัย

8 KM FORUM เพื่อนำเสนอผลการวิจัย ในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่องค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการ / วิธีการวิจัยในชั้นเรียน ที่เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ผลลัพธ์ของการวิจัยที่นำไปใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอน ( เทคนิคการสอน ใหม่ สื่อการสอนใหม่ จิตวิทยาการสอน ใหม่ …..) กระบวนการ / วิธีการในการส่งเสริมให้เกิด การทำวิจัยในชั้นเรียน


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ. ที่มา ใช้ KM ตามรูปแบบของสถาบันเพิ่มผลผลิต ความรู้ที่จำเป็นในการทำงานตามภารกิจ : การเรียนการสอน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google