งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ KM มี 7 ขั้นตอน 1. การบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่าวิสัยทัศน์ / พันธ กิจ / เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้ว่า 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ KM มี 7 ขั้นตอน 1. การบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่าวิสัยทัศน์ / พันธ กิจ / เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้ว่า 1.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ KM มี 7 ขั้นตอน 1. การบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่าวิสัยทัศน์ / พันธ กิจ / เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้ว่า 1.1 ขณะนี้ในหน่วยงาน เรามีความรู้ อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ ใด อยู่ที่ใคร 1.2 รวบรวมไว้เป็นคลัง ความรู้

2 2. การสร้างและแสวงหา ความรู้ เช่น การสร้าง ความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้ จากภายนอก รักษาความรู้ เก่า จำกัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้ แล้ว

3 3. การจัดความรู้ให้เป็น ระบบ เป็นการวาง โครงสร้างความรู้ เพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการ เก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ในอนาคต

4 4. การประมวลผลและ กลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้ เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้ สมบูรณ์

5 5. การเข้าถึงความรู้ เป็น การทำให้ผู้ใช้ความรู้ เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) web board บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

6 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดย กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็น เอกสารฐานความรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็น ระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่ม คุณภาพและ นวัตกรรม ชุมชนแห่งการ เรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การ สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที แลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น

7 7. การเรียนรู้ ควรทำให้การ เรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก การสร้างองค์ความรู้ นำ ความรู้ไปใช้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ และ หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

8 ที่มา / แหล่งอ้างอิง : เวปไซต์ http://www.dopa.go.th/we b_pages/m03060000/km/ km_des.html ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสาวอัญช นา คล่องไชยชน งานจัดการความรู้ สำนักงานประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ KM มี 7 ขั้นตอน 1. การบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่าวิสัยทัศน์ / พันธ กิจ / เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้ว่า 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google