งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต

2 ระยะแรก พัฒนาวางรากฐาน
ผลการดำเนินงาน ระยะแรก พัฒนาวางรากฐาน - การพัฒนาระบบการประเมิน “มาตรฐานและตัวบ่งชี้” -รูปแบบ “กัลยาณมิตรประเมิน”

3 ระยะสอง ผลการดำเนินงาน ประสานสู่การปฏิบัติ - การเผยแพร่สร้างความเข้าใจ
- การสรรหาและคัดเลือกผู้ประเมิน ระดับปริญญา 192 ท่าน ระดับอาชีวศึกษา 326 ท่าน - ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษา ระดับปริญญา 5 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 7 แห่ง

4 - การนำผลมาปรับปรุงพัฒนาระบบ
ผลการดำเนินงาน ระยะสาม นำผลลัพธ์มาพัฒนา - การนำผลมาปรับปรุงพัฒนาระบบ

5 ทิศทางสู่ปีที่สาม การประเมินสถาบันการศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา 95 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 193 แห่ง การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก 1,000 คน การเผยแพร่รายงานผลการประเมิน การติดตามผู้ประเมินภายนอก


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google