งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

2 ระยะแรก พัฒนาวางรากฐาน - การพัฒนาระบบการประเมิน “ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ” - รูปแบบ “ กัลยาณมิตรประเมิน ” ผลการ ดำเนินงาน

3 ระยะสอง ประสานสู่การปฏิบัติ - การเผยแพร่สร้างความเข้าใจ - การสรรหาและคัดเลือกผู้ประเมิน ระดับปริญญา 192 ท่าน ระดับอาชีวศึกษา 326 ท่าน - ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษา ระดับปริญญา 5 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 7 แห่ง ผลการ ดำเนินงาน

4 ระยะสาม นำผลลัพธ์มาพัฒนา - การนำผลมาปรับปรุงพัฒนาระบบ ผลการ ดำเนินงาน

5 การประเมินสถาบันการศึกษา - ระดับอุดมศึกษา 95 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 193 แห่ง การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก 1,000 คน การเผยแพร่รายงานผลการประเมิน การติดตามผู้ประเมินภายนอก ทิศทางสู่ปีที่ สาม


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google