งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research and Development (R&D) สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ Mobile : 089-788-6242 Electronics Project Management And Design EEET0462.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research and Development (R&D) สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ Mobile : 089-788-6242 Electronics Project Management And Design EEET0462."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research and Development (R&D) สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ w.suriya@yahoo.co.th Mobile : 089-788-6242 Electronics Project Management And Design EEET0462

2 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Engineering Department Structure Engineering Department Research and Development Product Engineering Project Managers Document Control And Drafting Engineers Technicians Designers & Detailers Computer Input and Documentation Control Product Eng. Technicians

3 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การวิจัยและพัฒนา เป็น กระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้น อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดย มีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธี รูปแบบการ ทำงานหรือระบบบริหารจัดการ ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน การวิจัยและพัฒนา เป็น กระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้น อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดย มีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธี รูปแบบการ ทำงานหรือระบบบริหารจัดการ ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน

4 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การวิจัย (Research) การวิจัย หมายถึง การแสวงหา ค้นคว้า ความรู้ความจริง ด้วยวิธีการที่มีระบบ มี ความเชื่อถือได้ โดยอาศัยระเบียบวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ ที่ เป็นคำตอบของปัญหา ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป้าหมายสำคัญของการวิจัย คือ เพื่อ บรรยาย ( describe ) อธิบาย ( explain ) ทำนาย ( predict ) หรือควบคุม ( Control ) ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อันช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และสังคมให้ดี ขึ้น

5 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การพัฒนา (Development) การพัฒนา คือ การทำให้ เกิดขึ้น หรือ ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือการดำเนิน การเพื่อทำ ให้ดีขึ้น

6 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ประเภทของการวิจัย และพัฒนา  วัตถุที่เป็นชิ้นอัน วัสดุ / อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์  รูปแบบ / วิธี / กระบวนการ การบริหารจัดการ ระบบการทำงาน QC TQM ISO

7 Copyright © S.Witthayapradit 2010 กระบวนการวิจัย และพัฒนา เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหาให้ชัดเจน แล้วเข้าสู่ระยะ ของการพัฒนาทางเลือก หรือ วิธีการใหม่ๆ ซึ่งระยะของการ พัฒนาทางเลือกนี้จะมีขั้นตอน คล้ายคลึงกับการวิจัยทั่วไป แต่ เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก่อน นำไปใช้จริง

8 Copyright © S.Witthayapradit 2010 กระบวนการวิจัย และพัฒนา วิเคราะห์ สภาพ ปัจจุบัน / ปัญหา สร้าง / เตรียม / เลือก นวัตกรรมที่ ใช้ แก้ปัญหา / พัฒนา นำ นวัตกรร มไป ทดลอง ใช้ วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปผล เขียน รายงาน การวิจัย เผยแพร่

9 Copyright © S.Witthayapradit 2010 องค์รวมของการวิจัย และพัฒนา การวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัย เชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาต้นแบบ ( สิ่งประดิษฐ์ หรือรูปแบบ ) แล้วมีการ ทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพใน เชิงประจักษ์ ทั้งนี้ต้นแบบที่นำมา ทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) คือ ตัวแปรต้น โดยมี “ ดัชนีชี้คุณภาพ ” ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตัว แปรตาม

10 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ตัวแปรต้นกับตัวแปร ตาม ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ นวัตกรรมหรือปฏิบัติการ (Treatment) ที่นักวิจัยให้กับกลุ่ม ตัวอย่าง ซึ่งอาจหมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือ รูปแบบการทำงาน วิธีการใหม่ ๆ

11 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ตัวแปรต้นกับตัวแปร ตาม ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตัวแปรที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิด จากการใส่ปฏิบัติการ เช่น ความรู้ ความพอใจ เจตคติ ทักษะ หรือ สภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

12 Copyright © S.Witthayapradit 2010 รายงาน (Report) ดูในเอกสาร ประกอบ

13 Copyright © S.Witthayapradit 2010 วิธีการเชิงระบบ วิธีการเชิงระบบ (Systems Approach) เป็น การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่าง ประหยัดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ เพื่อให้การทำงานนั้นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถ้าระบบการทำงาน ใดๆ มีลผลิตหรือผลที่ได้รับ (output) ทั้ง คุณภาพและปริมาณมากกว่าทรัพยากร หรือข้อมูล (input) ที่ใช้ก็ถือว่าระบบนั้นมี ประสิทธิภาพ

14 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ขั้นตอนสากลของ วิธีการระบบ ขั้นที่ 1 ปัญหา (Problem) ขั้นที่ 2 วัตถุประสงค์ (Objectives) ขั้นที่ 3 ทรัพยากรและข้อขัดข้อง (Resources & Constraints) ขั้นที่ 4 ทางเลือก (Alternatives) ขั้นที่ 5 การเลือก (Selection) ขั้นที่ 6 การทดลองและแก้ไข (Try-out and Revision) ขั้นที่ 7 การนำไปใช้และปรับปรุงให้ดีขึ้น (Implementation & Improvement)

15 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ขั้นปฎิบัติของวิธีการ ระบบ (1)

16 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ขั้นปฎิบัติของวิธีการ ระบบ (2)

17 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ปฎิบัติการระบบกับ การจัดการ Research Research Define Define Plan Plan Execution Execution Verify Verify Conclusion Conclusion Problem Alternatives & Selection Plan Execution Conclusion

18 Electronics Project Management And Design EEET0462 จบ บรรยาย คำถาม และ คำตอบ Research and Development (R&D) สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ w.suriya@yahoo.co.th Mobile : 089-788-6242


ดาวน์โหลด ppt Research and Development (R&D) สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ Mobile : 089-788-6242 Electronics Project Management And Design EEET0462.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google