งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Classroom Action Research). การวิจัย (Research) คืออะไร การวิจัยคือการแสวงหาความรู้ใหม่ หรือค้นหา วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการที่เป็น ระบบ แบบแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Classroom Action Research). การวิจัย (Research) คืออะไร การวิจัยคือการแสวงหาความรู้ใหม่ หรือค้นหา วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการที่เป็น ระบบ แบบแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Classroom Action Research)

2 การวิจัย (Research) คืออะไร การวิจัยคือการแสวงหาความรู้ใหม่ หรือค้นหา วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการที่เป็น ระบบ แบบแผน เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ คำตอบที่ได้จากกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าว จะเป็นคำตอบที่น่าเชื่อถือและมีคุณค่าต่อ การนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

3 การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร  การพัฒนาการเรียนการสอนของผู้ทำวิจัยเอง เน้นการการพัฒนางานของตนเองไม่ได้เน้น การสร้างองค์ความรู้ใหม่ “ Action research is about improving practice rather than producing knowledge” (Elliott,1991) “ Action research is about improving practice rather than producing knowledge” (Elliott,1991)

4 การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยที่ไม่ได้มุ่งที่จะขยายผลไปสู่ ประชากรอื่น ๆ แต่มุ่งในแง่ของการใช้ประโยชน์ ในการนำความรู้ที่มีอยู่มาทดลอง ทดสอบ เป็น การวิจัยเพื่อพัฒนางานในการเรียนการสอน ผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์การ ปฏิบัติการนั้น ๆ

5 การวิจัยในชั้นเรียน ควรมีลักษณะ  เป็นการวิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการ เรียนการสอน  ทำการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน  ทำการวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แล้วนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาในชั้นเรียน และทำการ เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

6 ลักษณะการทำวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยโดยครูผู้สอนในห้องเรียน ดำเนินการกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพื่อ แก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ครู รับผิดชอบ  ขอบเขตให้ความสำคัญกับการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อ แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม นวัตกรรมมี ๒ ประเภท ๑. สื่อการเรียนการสอนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ (Invention) ๒. กิจกรรมการพัฒนา หรือเทคนิควิธีสอน (Instruction)

7 ลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน 1. ทำการวิจัยซ้ำกับงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว 4. กำหนดเป้าหมายใหม่ของการวิจัย 2. ปรับเงื่อนไขของงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว 3. ขยายขอบเขตของงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว

8 การวิจัยในชั้นเรียน ข้อค้นพบ - มีลักษณะเฉพาะและอาจใช้ได้ในกลุ่มเท่านั้น เป้าหมาย - เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ลักษณะ – เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือทำการวิจัยควบคู่ ไปกับการปฏิบัติงานจริง ประชากรเป้าหมาย - กลุ่มนักเรียนที่ครูสนใจ

9 ปัญหาการเรียนการสอน พุทธิพิสัย - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตพิสัย -พฤติกรรม ทักษะพิสัย -ความชำนาญ รวดเร็ว

10 ตัวอย่าง ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เรื่อง “แรง” ในวิชา วิทยาศาสตร์ต่ำ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา…………... ต่ำ

11 ตัวอย่าง ปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาด้านพฤติกรรม - นักเรียนชอบทะเลาะวิวาท - นักเรียนแต่งกายผิดระเบียบในระหว่างเรียน วิชา……..เป็นประจำ - นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนวิชา…...

12 ตัวอย่าง ปัญหาด้านทักษะพิสัย - นักเรียนชั้น………ขาดทักษะ ในการกลึงข้อต่อสามทาง - นักเรียนขาดทักษะในการเดาะบอลในวิชา วอลเล่ย์บอล

13 วงจรการทำงานการวิจัยในชั้น เรียน ของ Kemmis วางแผน (Plan) ลงมือปฏิบัติ (Act) สังเกต (Observe) สะท้อนกลับ (Reflecting)

14 ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน  นักเรียน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจนเป็นที่น่าพอใจ  ครู มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เลือกวิธีสอนที่ เหมาะสม ประเมินผลเป็นระยะ หาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม  สถานศึกษา ความสัมพันธ์อันดีของคณะครูในสถานศึกษา ช่วยบริหารงานทางวิชาการให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานวิชาการสถานศึกษาให้สูงขึ้น

15 ใครเป็นผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน?

16 การทำวิจัยในชั้นเรียนต่าง จากการวิจัยโดยทั่วๆไป อย่างไร

17 การตั้งปัญหาวิจัย - ไม่ควรเสียเวลาคิดกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน ระยะเวลาอันสั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบงานทั้งหมด ของโรงเรียน เป็นต้น - ควรเลือกเรื่องที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะว่าสามารถ ดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะทำให้มีกำลังใจใน การทำวิจัยในครั้งต่อไปและสามารถประมาณระยะเวลาใน การทำวิจัยในชั้นเรียนได้

18 การตั้งปัญหาวิจัย - ควรเลือกเรื่องที่มีประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานของโรงเรียน เป็น งานที่ต้องการจะทำจริงๆ มิฉะนั้นเมื่อพบกับปัญหาเข้า จริงๆแล้วจะทำให้แรงจูงใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้ทำวิจัยหมดไปด้วย

19 ก่อนตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยต้อง เข้าใจและรู้จักนักเรียนก่อน ก่อนตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยต้อง เข้าใจและรู้จักนักเรียนก่อน   ศึกษาภูมิหลังทางครอบครัว บุคลิกภาพ สุขภาพ ความสนใจของนักเรียน ความถนัด ลักษณะนิสัย นิสัยทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิธีเรียนที่นักเรียนชอบ ฯลฯ

20 ลักษณะของโจทย์ปัญหาวิจัยที่ดี  ส สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น   จำเป็น ชัดเจนดี มีคุณค่า   เป็นปัจจุบัน   อยู่ในวิสัยจะทำได้สำเร็จ

21 หลักการตั้งโจทย์วิจัย   อย่าตั้งโจทย์วิจัยที่เน้นแต่สภาพปัญหา   อย่าตั้งโจทย์วิจัยเพื่อตรวจสอบว่าปัญหานั้น เป็นจริงหรือไม่   ตั้งโจทย์วิจัยที่มีความลึกซึ้งมากเกินไป   โจทย์วิจัยมีความเฉพาะเจาะจง

22 เทคนิคการกำหนดโจทย์วิจัย  หมั่นสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา การทำงานของตนเอง  ฝึกตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามตนเอง  สืบค้นว่ามีใครศึกษาในประเด็นวิจัยนั้น หรือไม่ และได้ข้อค้นพบอะไร  กำหนดโจทย์วิจัย และตรวจสอบกับเพื่อน

23 การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน - ชัดเจน - ชัดเจน - หัวข้อสะท้อนว่าเป็นการวิจัยปฏิบัติการ (การวิจัย การพัฒนา การสร้าง) - ระบุนวัตกรรมที่พัฒนา (เช่น วิธีการที่ใช้ แนวคิด ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์)

24 การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน - ระบุขอบเขตที่ทำวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้น สถานที่) - ระบุตัวแปรผล (ตัวแปรตาม) ที่ต้องการให้เกิดกับ ผู้เรียน - หัวข้อเรื่องวิจัยในชั้นเรียนไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นการ วิจัยเชิงสำรวจสภาพปัญหาเนื่องจากไม่ใช่การวิจัย ปฏิบัติการ

25 จุดประสงค์การวิจัย  ให้เขียนโดยระบุคำกริยาที่แสดงจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อให้ ได้คำตอบที่ต้องการ  ไม่ควรเขียนสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย หรือประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ  ควรระบุสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และการประเมิน ความสำเร็จ  ตัวอย่าง  เพื่อพัฒนาสื่อ.......  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง.........  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากสื่อ.................

26 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร

27 กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างคือใคร ขนาดเท่าใด เป็นกลุ่ม หรือ กรณีศึกษา เรียนอยู่ในชั้นใด  นักเรียนมีปัญหาอะไร รู้ได้อย่างไร ข้อมูลมาจากไหน  สภาพก่อนการทดลองเป็นอย่างไร รู้ได้อย่างไร ใช้ วิธีการวัดแบบใด  มีการเตรียมนักเรียนก่อน ระหว่างการทดลองใช้ นวัตกรรมอะไรบ้าง

28 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

29 การพัฒนานวัตกรรม  ระบุแนวคิดสำคัญที่ใช้ในการออกแบบนวัตกรรม  อธิบายเหตุผลสนับสนุน ถ้ามี ที่ทำให้ท่านมีความคิดที่ จะออกแบบนวัตกรรมแบบนั้น

30 การพัฒนานวัตกรรม  อธิบายว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะอย่างไร  ทำเพื่อพัฒนาอะไร กับใคร  ทำอย่างไร  ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการใช้นวัตกรรมนั้น  ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนวัตกรรมที่ท่าน ออกแบบ มีการนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงต้นร่างของ นวัตกรรมอย่างไร  การใช้นวัตกรรมดังกล่าวต้องมีการเตรียมการในเรื่อง อะไรบ้าง  เงื่อนไขอะไรบ้างที่ต้องเตรียม เพื่อให้ใช้นวัตกรรมได้สำเร็จ

31 นวัตกรรม  การสอนแบบบูรณาการ  การสอนโดยใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้  การสอนแบบโครงงาน  การสอนโดยใช้ CMI  การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้  ฯลฯ

32 ระเบียบวิธีการวิจัย - Pre-test /Post test O 1 X O 2 การออกแบบการทดลอง จะต้องออกแบบ การทดลองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สมมติฐาน โดยคำนึงถึงกลุ่มตัวอย่าง และ ตัวแปรที่วัด

33 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

34 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย ศศศศึกษาลักษณะหรือธรรมชาติของข้อมูล กกกกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เชิงคุณภาพหรือเชิง ปริมาณ ววววิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผล เลือกรูปแบบการนำเสนอ เป็นความเรียง ตาราง กราฟ แผนภูมิ แแแแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

35 สรุปและการอภิปรายผล - ชัดเจน - สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย - มีหลักฐาน เอกสาร งานวิจัย ที่สอดคล้อง

36 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นการเขียนรายงานงานวิจัย ตั้งแต่ เริ่มต้น วิเคราะห์และสำรวจปัญหา การพัฒนารูปแบบ การทดลองใช้รูปแบบเพื่อแก้ปัญหา การ วิเคราะห์ผล สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ เป็นการเขียนรายงานงานวิจัย ตั้งแต่ เริ่มต้น วิเคราะห์และสำรวจปัญหา การพัฒนารูปแบบ การทดลองใช้รูปแบบเพื่อแก้ปัญหา การ วิเคราะห์ผล สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

37 สรุปกระบวนการ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

38 วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พัฒนานวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม หาประสิทธิภาพ (E1/E2) หาประสิทธิภาพ (E1/E2) พัฒนานวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม หาประสิทธิภาพ (E1/E2) หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ออกแบบการ วิจัย ออกแบบการ วิจัย แผนการวิจัย ประชากร / กลุ่ม ตัวอย่าง เครื่องมือ ( หา คุณภาพ ) (IOC) รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูล ออกแบบการ วิจัย ออกแบบการ วิจัย แผนการวิจัย ประชากร / กลุ่ม ตัวอย่าง เครื่องมือ ( หา คุณภาพ ) (IOC) รวบรวม / วิเคราะห์ ข้อมูล ทดลองใช้นวัตกรรม วิเคราะห์ และสรุปผล เขียนรายงานการวิจัยเขียนรายงานการวิจัย

39 แนะนำ websites แ แ แ และแหล่งที่เผยแพร่ผลงานวิจัย  http://gotoknow.org  http://researchers.in.th  http:// thaiedresearch.org  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ)  Website ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น  www.ku.ac.th www.ku.ac.th  www.swu.ac.th www.swu.ac.th  www.sut.ac.th www.sut.ac.th

40 วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย  แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย  วารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการที่ บรรณาธิการวารสารวิชาการ ถนนราชดำเนิน นอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  วารสารวิจัย  วารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ฯลฯ

41 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt (Classroom Action Research). การวิจัย (Research) คืออะไร การวิจัยคือการแสวงหาความรู้ใหม่ หรือค้นหา วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการที่เป็น ระบบ แบบแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google