งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง บ้านของฉัน 我的家 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง บ้านของฉัน 我的家 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง บ้านของฉัน 我的家 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆใน ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม นักเรียนสามารถเขียนอักษรจีนเกี่ยวกับ ครอบครัวได้ นักเรียนสามารถเขียนลำดับขีดตัวอักษรจีนตาม คำศัพท์ในบทเรียนได้ นักเรียนสามารถฟัง - พูดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน บ้านได้

4 คำถามกำหนดกรอบเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด สถาบันครอบครัวมีความสำคัญอย่างไร คำถามประจำหน่วย คำว่า พ่อ ในภาษาจีนกลางพูดว่าอะไรได้บ้าง คำถามประจำบท คำว่า พ่อ ในภาษาจีน พูดว่าอย่างไร คำว่า แม่ ในภาษาจีน พูดว่าอย่างไร คำว่า ฉัน ในภาษาจีน พูดว่าอย่างไร

5 เครื่องมือ แบบการประเมิน แบบฝึกหัด รายการ ระดับคะแนน 5( ดี )4( ปานกลาง )3( ปรับปรุง ) การอ่านออก เสียงคำศัพท์ และประโยค สนทนา อ่านออก เสียงคำศัพท์ และประโยค สนทนา ถูกต้อง ทั้งหมด อ่านออกเสียง คำศัพท์และ ประโยค สนทนาผิด ไม่เกิน 2 คำ อ่านออกเสียง คำศัพท์และ ประโยค สนทนาผิด เกิน 2 คำ บุคลิกภาพพูดสื่อสารได้ ชัดเจน ใช้ ภาษาถูกต้อง พูดได้อย่าง คล่องแคล่ว มีความ เชื่อมั่น พูดสื่อสารได้ ตรงประเด็น ภาษาผิดบ้าง ค่อนข้าง คล่อง มี ความเชื่อมั่น พูดสื่อสารได้พอ เข้าใจ พูดจา ติดขัด ไม่ ค่อยมีความ เชื่อมั่น การ นำเสนอ น่าสนใจ มีสื่อ อุปกรณ์ครบ ค่อนข้าง น่าสนใจ มี สื่ออุปกรณ์ เล็กน้อย ไม่น่าสนใจและ ไม่มีอุปกรณ์ การตอบ คำถามของครู ได้อย่าง ถูกต้อง ตอบคำถาม ถูกต้องทุก ข้อ ตอบคำถามผิด ไม่เกิน 2 ข้อ ตอบคำถามผิด เกิน 2 ข้อ

6 โครงงาน : 我的家ครอบครัวของ เราอบอุ่น ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เลือกคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวที่ต้องการ นำมาทำงาน เรื่องครอบครัวของฉัน ระบุความสำคัญของสถาบันครอบครัว จินตนาการเรื่องครอบครัวของฉันในอนาคต

7 โครงงาน : บ้านของฉัน G ( เป้าหมาย ): นักเรียนเรียกบุคคลในครอบครัวเป็น ภาษาจีนได้ R ( บทบาท ): นักเรียนเป็นผู้กำหนดครอบครัวของ ตัวเอง และนำเสนองานออกมาเป็นโมเดล เรื่อง ครอบครัวของฉัน A ( กลุ่มผู้ชม ): นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวัดสุทธิวรา ราม S ( ชุดกิจกรรมและภาระงาน ): ทำโมเดลพร้อมติด คำศัพท์ เรื่อง我的家 P ( ผลงาน ): โมเดลเรื่องครอบครัวของฉัน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง บ้านของฉัน 我的家 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google