งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา จัดทำโดย นางสาว เพ็ญเพชร จอมเสน่ห์วงศ์ เลขที่ 6 นางสาว ชมพูนุท ริดทิม เลขที่ 45 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายวิชาของปีการศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละปี 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาในปีการศึกษา

3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทโนโลยี
การเปรียบเทียบของผลการทดสอบ(O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 356,951 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาและพงศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทโนโลยี 32.98 43.69 48.72

4 การเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบในปี 2552-2554

5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายวิชาของใน ปี 2552-2554

6 วิชาภาษาไทย

7 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

8 วิชาภาษาอังกฤษ

9 วิชาวิทยาศาตร์

10 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

11 วิชาศิลปะ

12 วิชาการงานอาชีพ

13 สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษามีจำนวนผู้เข้าสอบเพิ่มมากขึ้นแต่คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชากลับลดลง แต่มีเพียงบางรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น และในปีต่อมากลับลดลง มีบางรายวิชามีคะแนนลดลงอย่างไม่น่าเชื่อเราจึงควรมีการพัฒนาในรายวิชานั้นๆ

14 ที่มา


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google