งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา จัดทำโดย นางสาว เพ็ญเพชร จอมเสน่ห์วงศ์ เลขที่ 6 นางสาว ชมพูนุท ริดทิม เลขที่ 45 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายวิชา ของปีการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ ละปี 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ วิชาในปีการศึกษา

3 การเปรียบเทียบของผลการทดสอบ (O- NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปี การศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354, , , ภาษาอังกฤษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสตร์ 349, , , สุขศึกษาและพงศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงานอาชีพและเท โนโลยี 348, , ,

4 การเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบใน ปี

5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย รายวิชาของใน ปี

6 วิชาภาษาไทย

7 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม

8 วิชาภาษาอังกฤษ

9 วิชาวิทยาศาตร์

10 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

11 วิชาศิลปะ

12 วิชาการงานอาชีพ

13 สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษามีจำนวนผู้เข้าสอบ เพิ่มมากขึ้นแต่คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชากลับ ลดลง แต่มีเพียงบางรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้น และในปีต่อมากลับลดลง มีบาง รายวิชามีคะแนนลดลงอย่างไม่น่าเชื่อเราจึง ควรมีการพัฒนาในรายวิชานั้นๆ

14 ที่มา


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google