งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว เพ็ญเพชร จอมเสน่ห์วงศ์ เลขที่ 6 นางสาว ชมพูนุท ริดทิม เลขที่ 45 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายวิชา ของปีการศึกษา 2552-2554 2. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ ละปี 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ วิชาในปีการศึกษา 2552-2554

3 การเปรียบเทียบของผลการทดสอบ (O- NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปี การศึกษา 2552-2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย ภาษาไทย 350,88 9 46.47 351,63 3 42.61 368,22 8 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,40 2 36.00 357,05 0 46.51 372,66 2 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,80 5 23.98 354,53 1 19.22 370,56 1 21.80 คณิตศาสตร์ 353,68 0 28.56 356,95 1 14.99 372,09 4 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,77 8 29.06 349,21 0 30.90 366,74 4 27.90 สุขศึกษาและพงศึกษา 348,63 4 45.37 347,46 2 62.86 365,04 5 54.61 ศิลปะ 348,63 4 37.75 347,46 2 32.62 365,04 5 28.54 การงานอาชีพและเท โนโลยี 348,63 4 32.98 347,46 2 43.69 365,04 5 48.72

4 การเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบใน ปี 2552-2554

5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย รายวิชาของใน ปี 2552-2554

6 วิชาภาษาไทย

7 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม

8 วิชาภาษาอังกฤษ

9 วิชาวิทยาศาตร์

10 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

11 วิชาศิลปะ

12 วิชาการงานอาชีพ

13 สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552- 2554 ในแต่ละปีการศึกษามีจำนวนผู้เข้าสอบ เพิ่มมากขึ้นแต่คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชากลับ ลดลง แต่มีเพียงบางรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้น และในปีต่อมากลับลดลง มีบาง รายวิชามีคะแนนลดลงอย่างไม่น่าเชื่อเราจึง ควรมีการพัฒนาในรายวิชานั้นๆ

14 ที่มา http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ผลการทดสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google