งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ แสดงผลจำนวนนักเรียนและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6.” จัดทำโดย 1. นางสาวจิราพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ แสดงผลจำนวนนักเรียนและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6.” จัดทำโดย 1. นางสาวจิราพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ แสดงผลจำนวนนักเรียนและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6.” จัดทำโดย 1. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ 33. 2. นางสาวเสาวภา จันทร์ทิม เลขที่ 41. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 “ วัตถุประสงค์ ” 1. เพื่อแสดงผลแสดงผลจำนวนนักเรียนและ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ปีการศึกษา 2552- 2554 2. เพื่อแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบลักษณะ สารสนเทศที่มีความน่าสนใจและสะดวกเข้าใจง่าย 3. เพื่อแยกผลจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ของแต่ละปีในแต่ละวิชาให้ศึกษาและค้นคว้าได้ ง่ายในของวิชานั้นๆ 4. เพื่อแสดงผลของจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบในรายวิชานั้นๆและรายวิชา ทั้งหมด 8 สาระ

3 ตารางการแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ปี การศึกษา 2552-2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนว น ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,88 9 46.47351,63 3 42.61368,2 28 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,40 2 36.00357,05 0 46.51372,6 62 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,80 5 23.98354,53 1 19.22370,5 61 21.80 คณิตศาสตร์ 353,68 0 28.56356,59 1 14.99372,0 94 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,77 8 29.06349,21 0 30.90366,7 44 27.90 สุขศึกษาและพล ศึกษา 348,63 4 45.37347,46 2 62.86365,0 45 54.61 ศิลปะ 348,63 4 37.75347,46 2 32.62365,0 45 28.54 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 348,63 4 32.98347,46 2 43.69365,0 45 48.72

4 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชา ภาษาไทย จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

5 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

6 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชา อังกฤษ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

7 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาคณิ ศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

8 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชา วิทยาศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

9 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาสุข ศึกษาและพลศึกษา จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

10 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชา ศิลปะ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

11 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาการ งานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย


ดาวน์โหลด ppt “ แสดงผลจำนวนนักเรียนและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6.” จัดทำโดย 1. นางสาวจิราพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google